Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

5.9.2012 zasadala Rada CKF:

Predmetom rokovania boli aj žiadosti o finančnú pomoc na odstránenie následkov škôd v dôsledku živelných udalostí. Obci Vinohrady nad Váhom bola pridelená finančná pomoc vo výške 2.819,60 Eur, na rekonštrukciu miestnej komunikácie zničenej prívaľovými dažďami. Žiadosti obcí Sekule a Moravský sv. Ján boli vzhľadom na vyčíslenie škôd na súkromnom majetku občanov odročené na ďaľšie rokovanie s požiadavkou na doplnenie, pričom bolo konštatované, že obce v roku 2011 ani v roku 2012 nezaplatili príspevok do CKF. Z prostriedkov CKF je možné uhradiť škody ktoré vznikli na obecnom majetku. Ďalej Rada CKF prerokovala žiadosť obce Jablonica na vybavenie hasičského vozidla DHZ, pričom bolo prijaté uznesenie aby boli zmapované všetky požiadavky DHZ na technické vybavenie hasičských vozidiel a predložené stanovisko KR HaZZ na ďaľšie rokovanie Rady CKF. Taktiež bola na ďaľšie rokovanie odložená žiadosť KR HaZZ v Trnave na nákup technického vybavenia s požiadavkou o doplnenie žiadosti.

 

 

Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Z iniciatívy predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša a na základe dohodnutej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja s regionálnymi združeniami ZMOS, v Memorande o partnerstve a spolupráci podpísanom v novembri 2007, bolo rozhodnuté zriadiť „Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja" (CKF). Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia regionálnej a miestnej samosprávy.

Účelom fondu je sústreďovať finančne prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí a pri realizácii preventívnych opatrení voči takýmto udalostiam, na území obcí Trnavského samosprávneho kraja. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Návrh štatútu Centrálneho krízového fondu  regionálnej a miestnej samosprávy TTSK bol v roku 2008 prerokovaný s regionálnymi ZMO pôsobiacimi na území TTSK  (ZMO záhorskej oblasti, ZMO JE Jaslovské Bohunice, ZMO galantsko – šaliansko a ZMO žitného ostrova ). Tieto na zasadnutiach svojich Rád odsúhlasili návrh na zriadenie CKF a odporučili svojim členom (obciam a mestám), aby sa uhradením príspevku vo výške 0,5 € na jedného obyvateľa v roku 2009 pripojili k členstvu v CKF. V rámci prípravných rokovaní bolo dohodnuté, že krajské mesto Trnava ako subjekt s významným postavením v rámci kraja, bude  zastúpené ako samostatný člen v Rade CKF.

Trnavský samosprávny kraj sa podieľa na tvorbe CKF finančným príspevkom vo výške 0,66 € na jedného obyvateľa kraja ročne. V tomto zmysle bolo prijaté aj uznesenie zastupiteľstva TTSK č. 437/2008/20 zo dňa 9.júla 2008, kde poslanci zastupiteľstva TTSK akceptovali potrebu vytvorenia CKF a vyčlenenia plánovanej čiastky 365.133,- EUR. Trnavský samosprávny kraj pre rok 2009 vložil na účet  CKF finančný vklad 365 133,- EUR dňa 24.2.2009.

V roku 2009 sa vložením príspevku vo výške 0,5 EUR na obyvateľa zapojilo do CKF v trnavskom kraji spolu 145 miest a obcí trnavského kraja čo predstavuje z 251 obcí a miest kraja účasť 57,77 %.

 

O žiadostiach na poskytnutie finančnej pomoci z CKF rozhoduje Rada fondu, ktorá v roku 2009 zasadala  dňa 12.6.2009 a rozhodla o poskytnutí finančnej pomoci nasledovným obciam a mestám:

Rozhodnutím Rady CKF boli pridelené nenávratné finančné prostriedky vo výške 33.000,- EUR, mestu Senica na odstránenie následkov povodní po prívalových dažďoch a 5.000,- EUR,  obci Tomášikovo na odstránenie škôd spôsobených veternou smršťou.

Návratná finančná výpomoc na riešenie problému hromadného výskytu komárov bola z CKF poskytnutá obci Vojka nad Dunajom vo výške 1.309,- EUR a obci Bodíky vo výške 1.071,- EUR.

 

K 31.12 2009 bol na účte CKF regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja nasledovný stav:

 

Centrálny krízový fond -   CKF

(stav k 31.12.2009)

 

 

 

Výška finančných prostriedkov v €

 

Príjem

 

531 153,10

Kreditný úrok

 

4 627,96

SPOLU (príjmy)

 

535 781,06

Výdaj

 

40 436,00

Poplatky, daň, debetný úrok

 

855,40

SPOLU (výdavky)

 

41 291,40

Zostatok 

 

494 489,66

 

 

V roku 2010 Rada CKF zasadala celkom 5 krát v dňoch: 13.05.2010, 07.06.2010, 23.06.2010, 08.07.2010, 22.07.2010 a 8.9.2010, pričom sa zaoberala žiadosťami obcí o poskytnutie finančnej výpomoci na odstraňovanie následkov povodní, prípadne realizáciu preventívnych   opatrení proti vzniku povodní.

 

Rada CKF dňa 13.05.2010 schválila pridelenie finančných prostriedkov na vybudovanie cestných priepustí pod komunikáciami 2. a 3. triedy v obci Podbranč – Majeričky,  Senica –Rovensko a v obci Špačince v celkovej výške 71 500 euro.

Ďalej Rada CKF prerokovala žiadosť obce Sokolovce o poskytnutie príspevku na kúpu čerpadla splaškových vôd pre odvodnenie časti miestnej komunikácie, pričom obci odsúhlasila príspevok vo výške 650  eur. Rokovalo sa aj o žiadosti obce Potôňské Lúky na realizáciu prác na vyčistenie toku Malého Dunaja v časti obce pod lávkou cez tento tok, ku ktorej obec vyzval správca toku – Povodie Dunaja. Na tento účel odsúhlasili príspevok vo výške 1 000 euro. Rada prerokovala aj informáciu o prezentácii výstražného systému firmy Meteo, ku ktorej prijala uznesenie odporúčajúce obciam ako aj Úradu Trnavského samosprávneho kraja pristúpiť k začleneniu sa do tohto výstražného systému.

Rada CKF na tomto zasadnutí vzhľadom na vývoj príjmov miest a obcí v roku 2010, rozhodla o nulovej výške členských príspevkov na rok 2010, pre doterajších členov Centrálneho krízového fondu (CKF). Členské príspevky v roku 2010 sú povinní uhradiť iba novopristupujúci členovia do CKF.

 

Na zasadnutí dňa 07.06.2010 Rada CKF rozhodla o pridelení nenávratných finančných prostriedkov na odstraňovanie následkov povodní a realizáciu záchranných prác, obci Ohrady vo výške 800,- EUR a obci Topoľníky vo výške 8 758,- EUR. Ďalej Rada CKF rozhodla o pridelení nenávratných finančných prostriedkov na nákup 100 ks dopravných hadíc k čerpadlám pre Komplexnú centrálnu záchrannú službu v Gabčíkove vo výške 11 500,- EUR a nákup 3 ks veľkokapacitných kalových čerpadiel pre Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave v celkovej výške 52 500,- EUR, ktoré budú umiestnené na okresné stanice HaZZ v Senici, Trnave a Dunajskej Strede.

Rada CKF konštatovala, že protipovodňové opatrenia sú dlhodobou systémovou záležitosťou, pričom je potrebné systematicky zabezpečovať údržbu prietočných profilov vodných tokov, hrádzí a vodohospodárskych zariadení vybudovaných na vodných tokoch.

 

Na zasadnutí dňa 23.06.2010 Rada CKF konštatovala, že vzniknuté škody na majetku obcí nepresahujú rozsah, ktorý nie je zvládnuteľný z rozpočtu obcí. Tieto žiadosti nemožno porovnávať s pomocou, ktorú Rada CKF doteraz poskytla z prostriedkov CKF.

Rada CKF sa zaoberala kritériami poskytovania príspevkov obciam. Konštatovala, že je potrebné stanoviť zásady pre nárokovanie príspevkov z CKF.

Rada CKF konštatovala, že nebude zohlaďňovať škody na majetku obcí, ktoré majú pôvod v zanedbaní povinnosti samosprávy a ktoré neobmedzujú chod samospráv. Taktiež nebude akceptovať žiadosti na poskytnutie príspevku na odstránenie škôd na majetku obce ktorý má obec poistený.

Rada CKF konštatovala, že bude finančne prispievať na odstránenie škôd, ktoré nie sú obce schopné vlastnými prostriedkami zvládnuť a riešenie situácií, ktoré ohrozujú, alebo obmedzujú základný chod obce.

Rada CKF rozhodla, že žiadosťami obcí sa bude opätovne zaoberať na ďalšom rokovaní  začiatkom júla, po kontrole oprávnenosti nákladov v jednotlivých obciach.

           

Rada CKF na svojom zasadnutí dňa 8.7.2010, prerokovala a schválila „Zásady poskytovania finančných prostriedkov z CKF", v ktorých stanovila podmienky pre predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci z CKF.

 

Rada CKF prerokovala 8 žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov obciam trnavského kraja postihnutých záplavami a rozhodla o pridelení nasledovných finančných prostriedkov z fondu:

 

Obci Suchá nad Parnou vo výške 1000,- EUR na použitý materiál a PHM pri záchranných prácach.

Obci Kátlovce vo výške 1000,- EUR na použitý materiál a mechanizmy pri záchranných prácach.

Obci Horné Mýto vo výške 1000,- EUR na materiál a technické prostriedky použité pri záchranných prácach.

Obci Trhová Hradská vo výške 2600,- EUR na materiál a PHM pri záchranných prácach.

Obci Koválovec vo výške 1000,- EUR na materiál pre opravu poškodeného mostu nad miestnou komunikáciou.

Obci Jablonica vo výške 1000,- EUR na technické prostriedky pre opakované manuálne čistenie vodného toku v obci.

Rada CKF prerokovala taktiež žiadosti obcí Dvorníky a Zvončín o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a rozhodla o ich posúdení na ďalšom zasadnutí po doplnení o odborné a písomné stanoviská.

 

Na zasadnutí Rady CKF dňa 22.07.2010 sa Rada CKF zaoberala doplnením Zásad poskytovania finančných prostriedkov z CKF a navrhla ich doplnenie o nasledovné body:

 

  1. Rada CKF žiada všetkých starostov, aby v územných plánoch obcí jasne vyznačené záplavové zóny resp. aby v prípade výstavby v týchto zónach boli jednoznačne definované a zadokumentované protipovodňové opatrenia.
  2. V prípade výskytu záplav s naplavením pôdy z okolitých veľkorozmerných poľnohospodárskych plôch, žiadame starostov aby fotograficky zadokumentovali stav obrábania resp. osevu poľnohospodárskych plôch v danej lokalite a o stave informovali písomne príslušný pozemkový úrad a Radu CKF.

 

Rada CKF ďalej  prerokovala žiadosti obcí  Dvorníky, Zvončín, Ohrady, Lopašov a Dolné Otrokovce pričom rozhodla o zamietavom stanovisku k žiadostiam obcí Zvončín, Ohrady a Lopašov. K žiadostiam obcí Dvorníky a Dolné Otrokovce si vyžiadala odborné stanoviská  s návrhom riešenia z oboru dopravnej politiky TTSK a SaÚC Trnavského kraja.

Rada CKF vzala na vedomie predložené informácie predsedu Rady CKF o riešení zabezpečenia postrekov proti kalamitnému výskytu komárov v lokalitách postihnutých povodňami a  o výsledkoch rokovania predsedu Rady CKF Ing. Tibora Mikuša s riaditeľom SVP š.p. OZ Piešťany Ing. Raksányim.

 

Na zasadnutí Rady CKF dňa 8.9.2010 sa Rada CKF zaoberala žiadosťami obcí Podbranč, Dvorníky a Dolné Otrokovce o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na odstránenie škôd po povodniach.

 

Rady CKF rozhodla o poskytnutí finančného príspevku z CKF obci Podbranč vo výške 800,- EUR na odstránenie škôd po povodniach. Ďalej rozhodla o poskytnutí nenávratného finančného príspevku obci Dvorníky vo výške 2000,- EUR na rekonštrukciu povodňami poškodeného oporného múru v areáli ZŠ Dvorníky. K žiadosti obce Dolné Otrokovce Rada CKF prerokovala technické stanovisko odboru dopravnej politiky TTSK a SÚC TTSK a uložila riaditeľke odboru predložiť nákres rekonštrukcie cestnej priepuste s minimálnymi rozpočtovými nákladmi na materiál.

V bode rôzne sa Rada CKF oboznámila s návrhom na zloženie Kontrolnej komisie CKF.

 

 

Stav finančných prostriedkov na účte CKF k 31.12.2010 je nasledovný:

 

Centrálny krízový fond -   CKF

(stav k 31.12. 2010)

 

 

 

Výška finančných prostriedkov v €

 

Príjem

 

548 216,60

Kreditný úrok

 

6 492,29

SPOLU (príjmy)

 

554 708,89

Výdaj

 

210 247,50

Poplatky, daň, debetný úrok

 

1 211,80

SPOLU (výdavky)

 

211 459,30

Zostatok 

 

343 249,59

 

 

            Na zasadnutí Rady CKF dňa 13.4.2011 sa Rada CKF zaoberala žiadosťami obcí Kráľov Brod, Dvorníky a Dolné Otrokovce o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na odstránenie škôd spôsobených povodňami a prívalovými dažďami.

            Rada CKF rozhodla o poskytnutí finančného príspevku obci Kráľov Brod vo výške 2500,- EUR, na odstránenie následkov škôd na statike Kultúrneho domu spôsobených povodňami. Ďalej rozhodla o poskytnutí finančného príspevku vo výške 2340,- EUR na rekonštrukciu cestnej priepuste na ceste III/5076 v obci Dvorníky pre správcu komunikácie SÚC TTSK a finančného príspevku vo výške 1500,- EUR na opravu cestnej priepuste pod miestnou komunikáciou poškodenou povodňami v obci

 

             

 

 

 

Centrálny krízový fond -   CKF

(stav k 31.12.2011)

 

 

 

 

 

 

Výška finančných prostriedkov v €

 

Príjem

 

580 792,10

Kreditný úrok

 

8 112,31

SPOLU (príjmy)

 

588 904,41

Výdaj

 

216 587,50

Poplatky, daň, debetný úrok

 

1 523,30

SPOLU (výdavky)

 

218 110,80

Zostatok 

 

370 793,61

 

 

 

Na zasadnutí Rady CKF dňa 5.9.2012 sa Rada CKF zaoberala žiadosťami obcí Vinohrady nad Váhom , Sekule, Moravský sv. Ján o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na odstránenie škôd spôsobených prívalovými dažďami a veternou smršťou a žiadosťami obce Jablonica a  KR HaZZ v Trnave o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na technické doplnenie  hasičskej výstroje. Ďalej Rada CKF prerokovala a odsúhlasila zmenu štatútu týkajúcu sa zmeny účtu CKF a doplnenia textu čl.VIII ods 4. o úhrade príspevku TTSK vo výške týkajúcej sa úhrady príspevku za taký počet obyvateľov kraja ktorý uhradili obce v predchádzajúcom roku.

 

Rada CKF rozhodla o poskytnutí nenávratného finančného príspevku obci Vinohrady nad Váhom vo výške 2819,60 EUR, na rekonštrukciu miestnej komunikácie poškodenú prívalovými dažďami. Žiadosti obcí Moravský sv. Ján, Sekule, Jablonica a KR HaZZ odporučila Rada CKF doplniť o podrobnejšie špecifikácie škôd resp. technických prostriedkov a cenové ponuky s tým, že budú predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia Rady CKF.

 

Centrálny krízový fond – CKF

(stav k 31.12.2012)

Výška finančných prostriedkov v €

Príjem                                 643 635,60

Kreditný úrok                       8 562,82

SPOLU (príjmy)                    652 198,42           

Výdaj                                  219 407,10

Poplatky,daň, debetný úrok 1 648,40

SPOLU (výdavky)                221 055,50

Zostatok                             431 142,92


Vytvorené dňa : 23.10.2013
Aktualizované dňa : 19.12.2013
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK