Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

Dňa 22. novembra 2006 sa v priestoroch Krajského úradu v Trnave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo odborno – popularizačné podujatie „Veda, krajina a životné prostredie" za účasti predstaviteľov ústredných štátnych orgánov, územnej a miestnej samosprávy, predstaviteľov akademickej obce a vedy.

Závery stretnutia spolu so zodpovednosťou za zdravé životné prostredie, zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľný rozvoj boli impulzom k vzniku výzvy  Trnavská ekologická iniciatíva „ Mladé stromy pre Slovensko", t. j. aby každoročne účastníci podujatia vysadili aspoň 1 mladý strom za každého zamestnanca miestnej i regionálnej samosprávy a štátnej správy.

Prvý strom bol v zmysle tejto výzvy  posadený jej signatármi pred budovou Krajského úradu v Trnave.

Účastníci konferencie vyzvali verejných činiteľov, aby každoročne vysadili aspoň jeden mladý strom za každého zamestnanca miestnej a regionálnej  samosprávy.

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja podporilo Trnavskú ekologickú iniciatívu  aj uznesením č. 148/2006/08. Úlohu pripraviť projekt revitalizácie prevzal Odbor školstva a telesnej kultúry TTSK.

V tejto súvislosti bola vypísaná súťaž o verejnom obstarávaní a podpísaná zmluva na realizáciu prác a výsadbu 7 000 ks okrasných drevín so Školským majetkom Piešťany  TTSK. Odbor navrhol postup realizácie, zorganizoval stretnutie riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti so zameraním na záhradníctvo a poľnohospodárstvo (Stredná záhradnícka škola Piešťany, Školský majetok Piešťany, Stredná odborná škola Rakovice), boli oboznámení s cieľmi výzvy, vyjadrili záujem o spoluprácu a dohodli sa na pracovnom postupe.

V nasledujúcom období členovia tejto pracovnej skupiny vykonali prieskum v areáloch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe zhodnotenia stavu zelene sa stanovili ďalšie kroky – inventarizácia, pasportizácia  zelene, stanovenie priorít, kroky k inštitúciám ( napr. životné prostredie – povolenie na výrub nevhodných a prestárlych, chorých, zdravie ohrozujúcich stromov), rešpektovanie chránených objektov, atď. Objekty bolo potrebné posudzovať i z hľadiska perspektívy ( predaj dubiózneho majetku, stavebné aktivity a pod. Bola navrhnutá i súčinnosť so zariadeniami TTSK (napr. Správa a údržba ciest), ktoré sú schopné zabezpečiť výrub stromov, ošetrovanie stromov, drvenie, štiepkovanie drevitého a biologického odpadu.

Všetky organizácie prejavili záujem o revitalizáciu ich areálov, a tak začala pracovná skupina postupne pripravovať projekty. V projektoch navrhla druhovú skladbu na výsadbu sedemtisíc sadeníc listnáčov a ihličnanov, ktorých dodávateľom je Školský majetok Piešťany.

Slávnostné príležitosti v regióne sú tiež  sprevádzané výsadbou stromov.

Snahou iniciatívy je osloviť čo najväčšiu časť obyvateľstva prostredníctvom ZMOS –u, občianskych združení, dobrovoľných organizácií a pod., na zapojenie sa do celkového prístupu k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Realizovali sa aj kroky v oblasti programu cezhraničnej spolupráce s cieľom systémovo podporiť a rozšíriť doteraz realizované aktivity.

Realizáciou tejto iniciatívy v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja sa začal proces postupnej revitalizácie areálov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a dal podnet k spracovávaniu ich revitalizačných plánov zelene.

Revitalizácia zelene v organizáciách Trnavského samosprávneho kraja je proces, v ktorom sa vracia vzhľad zelene architektúry a iných sadovníckych prvkov v prostredí, v ktorom bola zeleň vysadená.

Obnova zelene plní v zariadeniach mikroklimatické, hygienické, výchovné, architektonicko-estetické a ďalšie funkcie smerom k trvalo udržateľnému rozvoju krajiny, sídelných celkov, ku kvalitnému životnému prostrediu.


Vytvorené dňa : 23.10.2013
Aktualizované dňa : 23.10.2013
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK