Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 
 

PROJEKT ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VÚC TRNAVA

 

Projekt Elektronizácia služieb VÚC Trnava je súčasťou informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu na Slovensku. Uskutočňuje sa v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritná os 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie číslo 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej  úrovni. Je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu Európskej únie. Využíva finančné prostriedky európskych spoločenstiev s cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Prispieva k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú. ERDF je zdrojom nenávratnej finančnej pomoci pre projekty realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.


Vytvorené dňa : 13.03.2015
Aktualizované dňa : 13.03.2015
 

DIGITALIZÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA REZORTNÝCH A MIMOREZORTNÝCH PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ TTSK


Vytvorené dňa : 13.03.2015
Aktualizované dňa : 13.03.2015
 

Tento projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

 

Ministerstvo Kultúry slovenskej RepublikyPortál Digitalizácie TTSK

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK