Zásady kontrolnej činnosti TTSK

ERB TTSK

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „ TSK“), za účelom zabezpečenia komplexného kontrolného systému vo svojej pôsobnosti, schvaľuje tieto „Zásady kontrolnej činnosti“:

 

čl.1.
Predmet kontrolnej činnosti

 


1) Kontrolou podľa týchto „ Zásad kontrolnej činnosti“ (ďalej len „zásady“) sa rozumie najmä kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení TSK, kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva TSK, hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, kontrola prímov a výdavkov rozpočtu TSK, kontrola vybavovania sťažností a petícií a finančná kontrola.

 

čl.2.
Kontrolné orgány TSK

 

1) Kontrolu plnenia úloh v pôsobnosti TSK vykonávajú tieto orgány (ďalej len „kontrolné orgány“) :
    a) zastupiteľstvo TSK (ďalej len „zastupiteľstvo“)
    b) poslanci TSK (ďalej len „poslanci“)
    c) predseda TSK (ďalej len „predseda“)
    d) hlavný kontrolór TSK (ďalej len „hlavný kontrolór“)
    e) komisie zriadené zastupiteľstvom TSK

 

čl.3.
Zastupiteľstvo

 

1) Zastupiteľstvo kontroluje najmä plnenie úloh vyplývajúcich z prijatých všeobecne záväzných nariadení, uznesení zastupiteľstva, prerokúva správy o výsledkoch kontroly a ročnú správu o kontrolnej činnosti.
2) Na vykonanie kontroly môže zastupiteľstvo zriadiť komisiu z poslancov a odborníkov.
3) Zastupiteľstvo prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré zistilo kontrolnou činnosťou.

 

čl.4.
Poslanci

 

1) Poslanci zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť prostredníctvom zasadaní zastupiteľstva, prácou v jeho komisiách alebo komisiách zriadených na tento účel.
2) Poslanec má právo zúčastňovať sa na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány. Účasti sa môže dožadovať sám alebo ju môže prijať na základe prizvania orgánom kontroly.

 

čl.5.
Predseda

 

1) Predseda vykonáva kontrolu, ktorej výkon mu je zverený do pôsobnosti zákonom, alebo iným všeobecne záväzným predpisom.
2) Na vykonanie kontroly predseda môže písomne poveriť inú osobu v určenom rozsahu.
3) Predseda ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré zistil kontrolnou činnosťou.

 

čl.6.
Hlavný kontrolór

 

1) Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra ustanovuje zákon.
2) Zastupiteľstvo schvaľuje organizačnú štruktúru útvaru hlavného kontrolóra.
3) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór (ďalej len „ÚHK“)
4) ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.
5) Náplňou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a ÚHK je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja najmä
    a) hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja
    b) hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zvereným do správy alebo prenechaným do užívania,
    c) nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami samosprávneho kraja,
    d) priebežnej a následnej finančnej kontroly,
    e) spôsob uplatňovania a vymáhania daní, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom rozpočtu samosprávneho kraja,
    f) spôsob použitia výnosov z dobrovoľných zbierok a iných príjmov samosprávneho kraja,
    g) spôsob vybavovania podaní, sťažností a petícií.
6) Hlavný kontrolór vypracováva a predkladá zastupiteľstvu:
    a) stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja,
    b) stanovisko k záverečnému účtu samosprávneho kraja,
    c) najmenej raz ročne plán kontrolnej činnosti a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
    d) raz ročne správu o plnení uznesení zastupiteľstva,
    e) iné správy, stanoviská alebo analýzy podľa požiadaviek zastupiteľstva.
7) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu prijatých sťažností a petícií.
8) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa vzťahuje na tieto subjekty kontroly:
    a) úrad samosprávneho kraja,
    b) rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných zákonov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
    c) právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné alebo iné prostriedky samosprávneho kraja,
    d) kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení a uznesení samosprávneho kraja v rámci jeho územnej pôsobnosti.
9) Ak zo zadania kontrolnej úlohy, alebo zistení pri výkone kontroly vyplynie potreba ďalšieho odborníka, okrem zamestnancov samosprávneho kraja, môže ho hlavný kontrolór písomne poveriť kontrolnou úlohou. Odôvodnenie takéhoto postupu predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu.
10) Hlavný kontrolór spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu.
11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným, na pozvanie predsedu komisie môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

 

čl.7.
Komisie

 

1) Komisie sú odborným, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva.
2) Komisie vykonávajú v rozsahu zverenej pôsobnosti kontrolnú činnosť, ktorou ich poverí zastupiteľstvo.
3) Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.

 

čl.8.
Finančná kontrola

 

1) Finančnou kontrolou v TSK je súhrn činností, ktorými sa overuje najmä:
    a) hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy,
    b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
    c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami.
2) Finančná kontrola sa vykonáva formou:
    a) predbežnej kontroly,
    b) priebežnej kontroly,
    c) následnej kontroly.

 

čl.9.
Predbežná finančná kontrola

 

1) Predbežná finančná kontrola je súhrn kontrolných postupov, ktoré sú súčasťou finančného riadenia a ktorými sa overuje každá pripravovaná finančná operácia. Finančnou operáciou je príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
2) Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami uzatvorenými TSK, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3) Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby svojím podpisom na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Týmto dokladom bude
- pri bezhotovostnej operácií:
    a) kopia objednávky
    b) zmluva – pred podpísaním
    c) rozhodnutia, na základe ktorých vzniká finančná operácia
    d) dekrét o platovom zaradení pracovníka a každý iný doklad zakladajúci nárok na plat
    e) limitné oznámenia
    f) platobné poukazy (ak sa jedná o prvotný doklad pri operácii)
    g) interný doklad (ak sa jedná o prvotný doklad pri operácii)
- pri hotovostnej operácii:
    a) žiadanka na povolenie nákupu v hotovosti
    b) cestovný príkaz
    c) príjem do pokladne, výdaj z pokladne
    d) žiadanka na prepravu
- pri iných úkonoch majetkovej povahy:
    a) príjemka
    b) výdajka
    c) doklad o vyradení majetku
    d) žiadosť o zaradenie do užívania, resp. o zaradenie do hmotného investičného majetku, nehmotného investičného majetku a drobného hmotného investičného majetku
3) Pri zložitých operáciách sa predbežná finančná kontrola z časového hľadiska realizuje v dvoch fázach, a to pred záväzkom (zmluva, objednávka) a pred uskutočnením platby.
4) Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.
5) Ak boli predbežnou kontrolou zistené nedostatky, sú osoby zodpovedné za jej vykonanie povinné oznámiť ich predsedovi TSK.

 

čl.10.
Priebežná finančná kontrola

 

1) Priebežnou finančnou kontrolu sa overujú finančné operácie vybrané vedúcim zamestnancom organizačného útvaru, s ktorého činnosťou kontrolovaná finančná operácia súvisí (aby finančná operácia bola v priebehu vykonávania úkonov predbežnej kontroly kontrolovaná priebežne aj zamestnancom tohto útvaru najmä z hľadiska dodržiavanie odborných technických, právnych a iných požiadaviek), alebo finančné operácie vybrané hlavným kontrolórom.
2) Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje:
    a) úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou finančnou operáciou,
    b) či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
    c) overuje sa , či bola vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
3) Ak priebežnou finančnou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, osoba, ktorá kontrolu vykonala predloží stručný záznam vedúcemu zamestnancovi, ktorý na vykonanie priebežne kontroly dal pokyn. Ak boli priebežnou finančnou kontrolou zistené nedostatky, záznam o vykonaní priebežnej kontroly sa predkladá predsedovi TSK.

 

čl.11
Následná finančná kontrola

 

1) Následnú finančnú kontrolu na Trnavskom samosprávnom kraji vykonávajú zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra len na základe písomného poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly vydaného hlavným kontrolórom.
2) Spracovanie výsledkov následnej finančnej kontroly zahŕňa vypracovanie:
    a) správy o výsledku následnej finančnej kontroly,
    b) čiastkovej správy,
    c) priebežnej správy,
    d) dodatku,
    e) záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly,
    f) zápisnice o výsledku následnej finančnej kontroly.
3) Vyhodnotenie a záver následnej finančnej kontroly.

 

čl.12.
Obsah a zameranie kontrolnej činnosti

 

1) Kontrolné orgány pri výkone kontroly postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti, osobitných predpisov a týchto zásad.
2) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje:
    a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami zastupiteľstva samosprávneho kraja a vnútornými riadiacimi a organizačnými normami,
    b) príčiny zistených nedostatkov a ich škodlivé následky,
    c) zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov za zistené nedostatky.
3) Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na vecnú a formálnu správnosť, zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť plnenia úloh.
4) Zamestnanci samosprávneho kraja môžu vykonávať kontrolu len na základe písomného poverenia ( ďalej len „poverená osoba“).
5) Písomné poverenie na vykonanie kontroly zamestnancom samosprávneho kraja vydáva :
    a) v útvare hlavného kontrolóra samosprávneho kraja - hlavný kontrolór,
    b) v úrade samosprávneho kraja - predseda.
6) Pri výkone kontroly sú kontrolné orgány, poverené osoby a prizvané osoby povinné postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.

 

čl.13.
Predpojatosť

 

1) Poverená osoba a prizvaná osoba, ktoré vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosť o ich predpojatosti, sú povinné tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámiť príslušnému kontrolnému orgánu.
2) Ak má zamestnanec kontrolovaného subjektu pochybnosti o predpojatosti poverenej osoby, alebo prizvanej osoby vzhľadom na ich vzťah k predmetu kontroly, kontrolovanému subjektu alebo k jeho zamestnancom, môže proti ich účasti na kontrole podať písomné námietky príslušnému kontrolnému orgánu. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
3) Poverená osoba alebo prizvaná osoba, proti ktorým dal zamestnanec kontrolovaného subjektu námietky zakladajúce pochybnosť o ich predpojatosti, sú oprávnení vykonať pri kontrole len úkony, ktoré nedovoľuje odklad.
4) Príslušný orgán rozhodne o námietkach najneskôr do troch dní od ich uplatnenia a písomne oboznámi s rozhodnutím toho, kto námietky uplatnil.
5) Príslušným orgánom na rozhodnutie podľa odseku 1 a o námietkach je hlavný kontrolór.
6) Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

čl.14.
Oprávnenia a povinnosti kontrolného orgánu

 

1) Kontrolný orgán je pri výkone kontroly oprávnený v nevyhnutnom rozsahu najmä
    a) vstupovať na pozemky, do prevádzkarní a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia výkonom tohto oprávnenia nesmie byť dotknutá,
    b) vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby mu v určenej lehote poskytovali doklady a iné písomnosti vrátane ich prvopisov, vyjadrenia a informácie, ako aj technické nosiče údajov potrebné na výkon kontroly; pri vyžiadaní vecí a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti je potrebné dodržiavať postup ustanovený v osobitných predpisoch,
    c) odoberať v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov a iné písomnosti, ktorých vydanie nie je zakázané všeobecne záväzným právnym predpisom,
    d) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov potrebnú na vykonanie kontroly; od právnických osôb a fyzických osôb možno súčinnosť vyžadovať súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti, pričom kontrolovaný subjekt nebol oprávneným orgánom zbavený povinnosti mlčanlivosti,
    e) požadovať písomné vyjadrenie zodpovednej osoby zisťovaním na mieste, vykonať ďalšie potrebné opatrenia na zabezpečenie účinného a objektívneho výkonu kontroly.
2) Kontrolný orgán je pri výkone kontroly povinný
    a) oznámiť vopred kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojim oprávnením na vykonanie kontroly spolu s preukazom totožnosti, pričom je potrebné tak urobiť najneskôr pri začatí kontroly, ak by oznámenie pred začiatkom kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly,
    b) vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomných dokumentov a materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto veci nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly je povinný vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,
    c) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,
    d) oboznámiť v potrebnom rozsahu vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedným zamestnancov so správou o výsledkoch kontroly ( ďalej len „správa“) pred jeho prerokovaním a vyžiadať od nich v určenej lehote písomné vyjadrenia k skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,
    e) preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky v dodatku k správe alebo v zázname o kontrole a oboznámiť s ním vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedným zamestnancov,
    f) oboznámiť písomne neopodstatnenosť námietok zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
    g) prerokovať správu s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú,
    h) v zápisnici o prerokovaní správy uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil kontrolnému orgánu opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj písomnú správu o ich plnení,
    i) odovzdať správu alebo záznam o výsledku kontroly, ako aj zápisnicu o prerokovaní správu vedúcemu kontrolovaného subjektu,
    j) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly, ak ho od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť má, alebo vo verejnom záujme vedúci kontrolného orgánu.
    k) v priebehu kontroly neposkytovať žiadne informácie v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3) Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. a), b), d), e), g) a j) sa vzťahujú aj na prizvané osoby podľa

 

čl.15.
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu

 

1) Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení
    a) vyžadovať od poverených zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb preukázanie sa svojím oprávnením na vykonanie kontroly spolu s preukazom totožnosti,
    b) počas výkonu kontroly, najneskôr však v čase oboznámenia sa s protokolom, písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam orgánu, ktorý kontrolu vykonal,
    c) vyžadovať od kontrolného orgánu a prizvaných osôb potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov a ostatných hmotných nosičov informácií.
2) Kontrolovaný subjekt je povinný najmä
    a) utvárať vhodné podmienky na vykonanie kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej riadny priebeh,
    b) poskytovať kontrolným orgánom súčinnosť potrebnú na riadny výkon kontroly,
    c) zúčastniť sa na požiadanie kontrolného orgánu prerokovania správy,
    d) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu v lehote ním určenej,
    e) predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedných za tieto nedostatky.

 

čl.16.
Prizvané osoby

 

1) Kontrolný orgán môže na vykonanie kontroly prizvať zamestnancov štátnych orgánov a iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené významom kontrolnej úlohy alebo jej osobitnou povahou. Iným fyzickým osobám za ich účasť na kontrolnej úlohe patrí odmena.

 

čl.17.
Spolupráca kontrolných orgánov

 

1) Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných kontrolných úloh a poskytujú si informácie súvisiace s kontrolnou činnosťou.
2) Kontrolné orgány upozorňujú príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov.

 

čl.18.
Záverečné ustanovenie

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia zastupiteľstvom.