sociálna pomoc

ERB TTSK
Čierne ovce

Milí priatelia,

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie

„ČIERNE OVCE.“

Účinkujú: klienti DSS Stromová 35, Trnava.

Hudobný doprovod: KRUPANSKÍ VALAŠKÁRI

1.ročník charitatívnej akcie:

„KONAJ DOBRO, DOBRO SA TI VRÁTI.“

Dátum konania: 18.12.2014 o 17.30 hod. Miesto: Trojičné námestie,
Trnava

Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

pozýva občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej životnej situácii na „Vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova“

Miesto podávania kapustnice: Trnava, Hviezdoslavova ulica,
Pod bránou Reštaurácie u Mešťana

Termín: 12. 12. 2014 od 11 hod. do 14 hod.

Veríme, že aj touto akciou pomôžeme zmierniť zložitú situáciu tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných alebo sa ocitli bez prístrešia.

Workshop 2015

DSS pre dospelých Košúty dňa 10.12.2014 organizovalo pracovné stretnutie pre riaditeľov a odborný personál. Hlavným zámerom pracovného stretnutia bolo vytýčenie cieľov pripravovaného III. ročníka medzinárodného workshopu, ktorej témou bude „Projektovanie v zariadeniach sociálnej služieb“.
Tohto pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK Ing. Blažena Flamíková, Mgr. Daniela Kozárová a Mgr. Daniela Nagyová. Zo zariadení sociálnych služieb sa zúčastnili zariadenia DSS Holíč, DSS Jahodná, DSS Košúty, DSS Lehnice, DD a DSS Sereď, DSS Šintava a DSS Zavar.

Humanitné vystúpenie detí „AUTOBUS DOBREJ VÔLE“

Súbor 30 detí detskej folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova, malej dedinky na juhu stredného Slovenska každoročne na Mikuláša organizuje humanitné podujatie „AUTOBUS DOBREJ VÔLE“. Na svojej ceste deti rozdávajú radosť a drobné darčeky návštevami v detských domovoch, domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, charitatívnych a zdravotníckych zariadeniach.

"Kuchyňka chutí a vôní"

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty v rámci implementácie projektu na podporu rozvoja sociálnych služieb prostredníctvom dotácie z MPSVaR sa zvýšila kvalita a rozsah ergoterapeutických dielní. Dňa 13.11.2014 sme slávnostne zahájili činnosť novej ergoterapeutickej dielne „Kuchynky chutí a vôní“.

Verejná diskusia k návrhu Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

Verejná diskusia k návrhu Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

Národné priority rozvoja sociálnych služieb predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb. Vyššie územné celky a obce sú povinné zohľadňovať stanovené národné priority rozvoja sociálnych služieb vo svojich koncepciách rozvoja sociálnych služieb a v komunitných plánoch.

Benefičný koncert klientov zariadení sociálnych služieb v Senici

Už po dvanástykrát sa 16.10.2014 v Dome kultúry v Senici stretli klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, aby všetkým prítomným odprezentovali, čo nové sa naučili v oblasti tanca, spevu a dramatického prejavu. Organizátorom každoročného Benefičného koncertu je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. a garantom bol primátor mesta Senice RNDr. Ľubomír Parízek, poslanec TTSK.

Úspech klientky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove

Dňa 13.10.2014 sme sa zúčastnili na slávnostnej vernisáži výstavy „Výtvarný salón ZPMP 2014“ v Pezinku. Hlavnou témou devätnásteho ročníka súťaže boli ľudské práva. Do súťaže sa zapojili aj naše klientky svojimi kresbami a maľbami. Ocenená bola Zuzana Bučková za svoju prácu s názvom „Pomáham v kuchyni a mojím snom je stať sa masérkou“. Diplom a vecné dary si prevzala osobne od primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu a predsedníčky ZPMP PhDr. Stefi Novákovej na vernisáži výstavy.

Stránky