Útvar hlavného kontrolóra

ERB TTSK

Hlavný kontrolór

 

Ing. Kvetoslava Tibenská

 

Ing. Kvetoslava Tibenská

telefón: 033/555 98 00

mobil: 0917 660 002

e-mail: hlavny.kontrolor@trnava-vuc.sk

 

 

 

 

Útvar hlavného kontrolóra je organizačný útvar v riadiacej pôsobnosti hlavného kontrolóra.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ustanovuje zákon č.302/2001 Z.z v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa § 13 až 25 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Organizáciu útvaru hlavného kontrolóra upravuje Organizačný poriadok útvaru schválený Zastupiteľstvom TTSK v súlade s §19f zákona č.302/2001 Z.z.

 

 

Riaditeľ útvaru hlavného kontrolóra

Drozda Dušan, PhDr.

 

PhDr. Dušan Drozda

telefón: 033/555 98 10

mobil: 0905 478 097

e-mail: dusan.drozda@trnava-vuc.sk

 

 

Sekretariát hlavného kontrolóra

 

Baloghová Ivana, Mgr.

 

Mgr. Ivana Baloghová

telefón: 033/555 98 01

e-mail: ivana.baloghova@trnava-vuc.sk

 

 

 

 

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

 

Jurkovičová Stanislava, Ing.

 

Ing. Stanislava Jurkovičová

telefón: 033/555 98 20

mobil: 0905 980 013

e-mail: stanislava.jurkovicova@trnava-vuc.sk

Osuská Andrea, Ing.

 

Ing. Andrea Osuská

telefón: 033/555 98 30

mobil: 0911 897 487

e-mail: andrea.osuska@trnava-vuc.sk

Štofejová Mária

 

Mária Štofejová

telefón: 033/555 98 20

e-mail: maria.stofejova@trnava-vuc.sk

 

 

Zuzana Ondrejková

telefón: 033/555 98 20

e-mail: zuzana.ondrejkova@trnava-vuc.sk

 

Bc. Daniela Rovenská
telefón: 033/555 98 20
e-mail: daniela.rovenska@trnava-vuc.sk

 

 

 

 

Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecnej kontroly

 

Bazsová Alena, Mgr.

 

Mgr. Alena Bazsová

telefón: 033/555 98 30

mobil: 0910 879 004

e-mail: alena.bazsova@trnava-vuc.sk

Novosad Ľubomír, Ing.

 

Ing. Ľubomír Novosad

telefón: 033/555 98 30

mobil: 0915 704 881

e-mail: lubomir.novosad@trnava-vuc.sk

Spišáková Ildikó, Ing.

 

Ing. Ildikó Spišáková

telefón: 033/555 98 30

mobil: 

e-mail: ildiko.spisakova@trnava-vuc.sk

Zachar Vladimír, Ing.

 

Ing. Vladimír Zachar

telefón: 033/555 98 20

mobil: 0911 897 486

e-mail: vladimir.zachar@trnava-vuc.sk