Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
Ekologický čin roka 2017
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

Priemyselný potenciál Trnavského samosprávneho kraja je tvorený troma hlavnými odvetviami – automobilovým, elektrotechnickým a energetickým priemyslom.

 

Jednoznačnou výhodou kraja  je výrazná diverzifikovanosť ťažiskových  výrobných spoločností. Na území Trnavského samosprávneho kraja sa nachádzajú, okrem podnikov  patriacich do ťažiskových sektorov, aj odvetvia sklárskeho priemyslu, strojárstva, výroby zdravotníckej techniky, chémie a farmaceutiky, výroby plastov,  drevospracujúceho priemyslu, potravinárstva a ďalšie.

 

Jednotlivé okresy Trnavského samosprávneho kraja disponujú individuálnym priemyselným potenciálom,  takmer v každom okrese je minimálne jeden ťažiskový podnik,  ktorému je možné pripísať celoslovenský, alebo nadnárodný význam.

 

Trnavský samosprávny kraj svojou činnosťou permanentne deklaruje záujem vytvoriť  podnikateľské prostredie nielen v Trnave, ale v celom regióne, ktoré zabezpečí trvalý rozvoj regiónu a skvalitní prípravu ľudských zdrojov pre podnikateľské subjekty, ktoré v regióne pôsobia, alebo budú v najbližšom období pôsobiť.

 

Medzi hlavné priority Trnavského samosprávneho kraja okrem zákonom stanovených úloh patrí aj zviditeľnenie TTSK budovaním nadštandardných zahraničných partnerských vzťahov a využívanie štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom klastrov.

 

Trnavský samosprávny kraj využíva klastre ako jeden z nástrojov na užšie prepojenie domácej i zahraničnej podnikateľskej sféry pôsobiacej na území nášho kraja so vzdelávacími inštitúciami, regionálnou a miestnou samosprávou a neziskovými organizáciami, čím dosahuje užšie prepojenie výsledkov praxe, vedy, techniky a vzdelania.

 

V súlade s vládnymi prioritami sa TTSK stal jedným so zakladateľov nasledovných klastrov pôsobiacich na území Trnavského kraja:

  • Automobilový klaster – západné Slovensko
  • Elektrotechnický klaster – západné Slovensko
  • Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko
  • Energetický klaster – západné Slovensko
  • Energetický klaster Centrope

 

V trhovom prostredí klastre vzájomne konkurujú, súčasne však riešia podobné problémy a zdieľajú spoločné zdroje. Vďaka spolupráci v týchto oblastiach môžu svoje obmedzenia prekonať a získať tak významnú konkurenčnú výhodu. Hoci sú klastre v štádiu vývoja a etablovania sa v dynamickom prostredí, postupne sa dostávajú do povedomia podnikateľských subjektov, vedecko-výskumných inštitúcií, vzdelávacích organizácií a verejnosti. Postupne rozbiehajú viaceré projekty zamerané na podporu inovácií a budovanie kapacít potrebných na ďalší inovačný rozvoj nielen podnikateľskej oblasti, ale aj v oblasti vedy a výskumu.


Vytvorené dňa : 23.10.2013
Aktualizované dňa : 23.10.2013
 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK