Elektronické služby
 
Predaj majetku
 
Sledujte nás aj na našom Facebooku
 
 
Trnavský
samosprávny kraj
P. O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

Kontakt
ústredňa:
+421 33 555 91 11
fax:
+421 33 555 91 15
e-mail:
urad.vuc@trnava-vuc.sk
 
Stránkové hodiny
Po-Štv: 08:00 - 11:30
  12:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30
  12:00 - 14:00
 

 

 
Rodný môj kraj
 
WebMail
 
 

Združenie samosprávnych krajov SK 8 tvorí osem samosprávnych krajov:

 

 

Banskobystrický samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

Orgány SK 8:

 

 1. Zhromaždenie Združenia samosprávnych krajov SK 8
 2. Predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8
 3. Kontrolór Združenia samosprávnych krajov SK 8

 

 

Kompetencie orgánov:

 

1. Zhromaždenie Združenia samosprávnych krajov SK8 je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho zástupcovia členov združenia – predsedovia samosprávnych krajov.

Zhromaždenie združenia vedie, riadi a zvoláva predseda združenia.

Do pôsobnosti zhromaždenia združenia patrí:

 

 • schvaľovať a meniť stanovy združenia,
 • voliť a odvolávať predsedu združenia,
 • voliť a odvolávať kontrolóra združenia,
 • schvaľovať rokovací a volebný poriadok zhromaždenia združenia,
 • schvaľovať základné smery činnosti a úlohy združenia na budúce obdobie,
 • schvaľovať rozpočet, výsledky hospodárenia, zmeny rozpočtu združenia,
 • prerokúvať a schvaľovať správu predsedu a kontrolóra združenia,
 • určovať výšku členského príspevku na kalendárny rok,
 • zriaďovať a rušiť odborné sekcie, vymedziť ich právomoc, schvaľovať štatút a rokovací poriadok odborných sekcií, menovať a odvolávať ich členov,
 • rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku združenia,
 • schvaľovať členstvo združenia v medzinárodných organizáciach vrátane návrhov zastúpenia samosprávnych krajov v medzinárodných orgánoch,
 • rozhodnúť o zrušení združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia,
 • rozhodovať o ďalších veciach v rámci predmetu činnosti združenia.                      

 

 

 

2. Predseda združenia je oprávnený konať v mene združenia, do pôsobnosti predsedu združenia patrí:

 

 • predkladať zhromaždeniu združenia správu o činnosti a plnení úloh združenia,
 • zastupovať združenie vo vzťahu k prezidentovi Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, ústredným orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám, medzinárodným orgánom a organizáciam,
 • pripravovať rokovanie združenia a zostavovať jeho program,
 • zvolávať zasadnutia združenia a podpisovať uznesenia,
 • rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami alebo organizačným poriadkom zverené iným orgánom združenia,
 • vymenúvať a odvolávať zástupcov združenia v poradných orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy po schválení zhromaždením združenia.

 

V súčasnosti je predsedom Združenia SK 8 pán Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

 

3. Kontrolór združenia:                           

 

 • kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
 • vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
 • predkladá raz ročne zhromaždeniu združenia správu o výsledkoch vykonaných kontrol.

 

Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a s prihliadnutím na Európsku chartu samospráv.

 
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
 
Nadácia dar
 
Informačno-poradenské centrum
 
Vyzvi srdce k pohybu
 
Centrálny krízový fond
 
III. Sektor
 
Šport
 
Mladé stromy pre Slovensko
 
Dobrovoľní hasiči
 
Ekologický čin roka 2016
 
Projekty TTSK