Skočiť na obsah

SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

Profil organizácie

Stredná priemyselná škola stavebná vznikla uznesením Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave zo dňa 21. marca 1979. Slávnostne bola otvorená 3. septembra 1979.

 

V roku 2010 bol škole udelený čestný názov Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava.

 

Škola sa nachádza v priestoroch niekdajšieho Poľnohospodárskeho učilišťa na Lomonosovovej ulici na Prednádraží II v Trnave. Tieto priestory novému poslaniu nevyhovovali, a tak sa pristúpilo k dvom etapám prestavby. Prvá etapa začala 1. septembra 1982 a druhá etapa o dva roky neskôr – 1. septembra 1984. Takto sa vybudovali priestory pre odbornú výučbu v daných odboroch. Postupne sa materiálne vybudovali odborné učebne pre výučbu konštrukčných predmetov, predmetov geodetického zamerania, výpočtovej techniky, administratívnych predmetov a okrem toho sa dobudoval aj športový areál školy. Súčasťou školy je školský internát so školskou jedálňou.

 

Od začiatku pôsobenia školy sa žiaci vzdelávali v študijných odboroch staviteľstvo; pozemné staviteľstvo; geodézia; geodézia, kartografia a kataster; technické a informatické služby v stavebníctve v rôznych formách denného štúdia pre absolventov základných škôl, dvojročného nadstavbového štúdia, pomaturitného kvalifikačného štúdia a večerného štúdia pre pracujúcich v odbore pozemné stavby.

 

Vyučovanie podľa jednotlivých študijných odborov, ktorými sú v súčasnosti odbory staviteľstvo; geodézia, kartografia a kataster; technické a informatické služby v stavebníctve, sa realizuje v kmeňových učebniach jednotlivých tried, v učebniach špecializovaných pre spoločenskovedné predmety, a to jazykové učebne, špecializovaná učebňa výučby slovenského jazyka a literatúry a v učebniach špecializovaných pre prírodovedné predmety, a to učebňa fyziky a matematiky, učebňa informatiky. V predmete telesná a športová výchova sa využíva školská telocvičňa, posilňovňa a vonkajší športový areál. Pre predmety odborného zamerania žiaci využívajú špecializované odborné učebne konštrukčného zamerania, geodetických meraní a ekonomického zamerania s príslušným hardvérovým, softvérovým a prístrojovým vybavením. Objekt školy a školského internátu je pokrytý WIFI sieťou.

 

Pod správou školy je školský internát, ktorý v súčasnosti zabezpečuje ubytovanie pre žiakov trnavských stredných škôl. Ďalšou dôležitou súčasťou školy je školská jedáleň, kde poskytujeme ubytovaným celodennú stravu a ostatným žiakom a zamestnancom školy podľa záujmu obedy.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky