Skočiť na obsah

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfajlesztési Szkközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Profil organizácie

Telefón: +421 (0)31 590 17 09 – ústredňa, +421 (0)31 552 45 00, 590 17 13 - sekretariát
www.dunagro.sk, dunagro@zupa-tt.sk
Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Riaditeľ: Mgr. László Szabó

Stredná poľnohospodársko-technická škola v Dunajskej Strede začala svoju činnosť na jeseň roku 1957. Dunajská Streda a jej okolie ako rýdzi poľnohospodársky kraj sa mohla hrdiť tým, že bola centrom obchodu so pšenicou. Žitnoostrovská mládež však napriek tomu bola nútená študovať v Komárne, kde už s väčšími - menšími prestávkami existovala škola viac ako 60 rokov. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov donútilo čelných predstaviteľov okresu k tomu, aby urobili krok. Socializácia dedín a samotného poľnohospodárstva, zakladanie jednotných roľníckych družstiev, ako aj veľkovýroba si žiadali erudovaných odborníkov – agronómov, zootechnikov, taktiež účtovníkov.

Po prekonaní počiatočných peripetií sa prvý školský rok začal na jeseň v roku 1957. Pedagogickému zboru a žiakom poskytlo domov bývalé gymnázium. Žiaci dochádzajúci z väčšej diaľky bývali v budove školy. Teoretické vyučovanie prebiehalo v škole, praktické na Školskom majetku Búšlak. Prví absolventi končili roku 1961. Ale ani napriek nedostatku odborníkov v praxi škola nemala dostatok žiakov a aj z toho malého počtu mnohí štúdium zanechali. A poľnohospodárstvo ani naďalej nepatrilo medzi najviac podporované odvetvia. Vďaka dobrej pedagogickej práci a odbornej príprave sa čoskoro začali ukazovať prvé výsledky. Významná bola aj mimoškolská činnosť našich žiakov. Starší ľudia pracujúci vo výrobe mali možnosť získať odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. V roku 1967 ukončili štúdium už 2 maturitné triedy. Predstavitelia okresu a kraja pochopili, že Dunajská Streda potrebuje modernú, dobre vybavenú školu. V roku 1969 sa začala výstavba osemtriednej budovy s prislúchajúcim domovom mládeže.
 

V roku 1972 dali do užívania domov mládeže, o rok neskôr aj školu. Nový ekonomický študijný odbor sa stal pre mladých príťažlivým, takže sa na školu prihlásili i žiaci zo vzdialenejších kútov našej vlasti. Čoskoro bolo nutné pretvoriť odborné učebne na klasické triedy. Budova školy a jej bezprostredné okolie onedlho patrili k najkrajším a najusporiadanejším na Slovensku: počet žiakov sa neustále zvyšoval. V tomto období sa dobudovalo tretie poschodie školy. Takto sa získali ďalšie klasické triedy, ktorých počet vzrástol na 12. Najväčší rozmach dosiahla škola v 80. – 90. rokoch. Vo výrobe už vtedy pracoval dostatočný počet agronómov, zootechnikov a účtovníkov. Vedenie školy vychádzajúc z praxe sa rozhodlo rozšíriť ponúkané odborné zamerania. V roku 1991 sa zaviedlo farmárstvo, podnikanie a služby na vidieku, poľnohospodársky manažment, vďaka ktorým sa mohlo začať s vyučovaním nových predmetov, napr. poľnohospodársky marketing, manažment, podnikanie a služby, ekonómia .

Plynutím času sa škola musela prispôsobiť očakávaniam spoločnosti a nárokom na trhu práce, takže sa otvorili nové perspektívne odborné zamerania. Popri poľnohospodárskom manažmente a farmárstve to boli alternatívne poľnohospodárstvo a agroturistika. V rámci odborného zamerania agroturistika zaviedli v prvom ročníku pešie túry, v druhom a treťom ročníku zas cyklotúry, taktiež splav.

V školskom roku 2001/2002 popri študijnom odbore agropodnikanie otvorili aj študijný odbor potravinárstvo. Zároveň sa zmenilo aj pomenovanie školy na Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola, čím sa v názve odzrkadlili oba študijné odbory. Zavedenie nového študijného odboru rozšírilo škole priestor v nadväzovaní nových kontaktov s potravinárskymi podnikmi a podnikateľskými subjektmi. Počas výchovnovzdelávacieho procesu sa kladie veľký dôraz na praktické vyučovanie, ktoré prebieha v potravinárskych podnikoch, ktoré majú svoje prevádzky priamo v meste alebo v jeho blízkom okolí. Žiaci si takto precvičujú praktickú stránku teoretických vedomostí, lebo sa stávajú priamymi účastníkmi výrobných procesov.

Uplynulé roky sa síce niesli v znamení osnovania nových študijných smerov, zároveň sa ale objavili nové ťažkosti. Znižovanie počtu žiakov a zmenšený záujem o výrobné odvetvia boli citeľné aj na škole. Nakoľko sa snažili vyhovieť požiadavkám žiakov, zaviedli na škole nové študijné odbory. Zároveň sa zmenilo pomenovanie školy. Od roku 2008 - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským.

 

Momentálne škola ponúka nasledovné študijné odbory:

2940 M 09 – Potravinárstvo – potravinár – kvalitár,

4210 M 04 – Agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 17 – Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

6324 M – Manažment regionálneho cestovného ruchu

6355 M – Služby v cestovnom ruchu

6323K – Hotelová akadémia

 

V roku 2015 sa na základe výskumu projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce - podľa mienky zamestnávateľov - umiestnila škola v Trnavskom kraji na I. mieste.

 

Počas uplynulých šesťdesiatich rokov sa na čele školy vystriedalo viacero odborníkov, ktorí svojimi znalosťami a pedagogickým majstrovstvom prispeli k jej chodu a dobrému menu.
Riaditelia školy od roku 1957 po súčasnosť: Štefan Slezák, Imrich Méry, Ing. Andrej Barczi, Ing. Ondrej Olasz, Ing. Ján Végh, Mgr. László Szabó.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky