Skočiť na obsah

Odbor SO pre IROP

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").
Dňa  10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor  SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.
 

Kontakt na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý realizuje úlohy riadenia a implementácie Integrovaného operačného programu v Trnavskom samosprávnom kraji:
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava
Oddelenie implementácie projektov:   tel. 033/5559 710, 5559 711. 
Oddelenie riadenia a koordinácie:       tel. 033/5559 720, 5559 721.
 

Kontakt na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Korešpondenčná adresa:  Račianska 153/A, 831 56 Bratislava 34
Vytvorené dňa: 30.05.2019
Aktualizované dňa: 06.06.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

(Ne)všedné radosti

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva priateľov umenia na jubilejnú autorskú výstavu výtvarných diel výtvarníčky Aleny Kováčovej – Trizuliakovej zo Senice, spoluzakladateľky a členky Združenia výtvarníkov SenART.

Trnavský župan rokoval s vicepremiérom o posilnení kompetencií samosprávnych krajov

Predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič dnes v Trnave prijal podpredsedu vlády Slovenskej republiky Štefana Holého. Rokovali o reforme verejnej správy a o dodržiavaní legislatívneho procesu.

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky