Skočiť na obsah

Odbor SO pre IROP

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").
Dňa  10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor  SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.
 

Kontakt na Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý realizuje úlohy riadenia a implementácie Integrovaného operačného programu v Trnavskom samosprávnom kraji:
 
Trnavský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava
Oddelenie implementácie projektov:   tel. 033/5559 710, 5559 711. 
Oddelenie riadenia a koordinácie:       tel. 033/5559 720, 5559 721.
 

Kontakt na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Korešpondenčná adresa:  Račianska 153/A, 831 56 Bratislava 34
Vytvorené dňa: 30.05.2019
Aktualizované dňa: 06.06.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Ples Stromovákov

11. októbra 2019 organizovalo občianske združenie STROM pri Domove sociálnych služieb Trnava, Stromová ul. už III. ročník spoločenského podujatia – Ples Stromovákov.

Tvorivé dielne vo Veľkom Mederi

15. októbra 2019 sa konali umelecké tvorivé dielne vo Veľkom Mederi, kde sa zúčastnili aj šiesti klienti z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej.

Hokejbal pre Zelený dom Skalica

Odbor sociálnych vecí Úradu TTSK Vám dáva do pozornosti podujatie „Československý superpohár v hokejbale“, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2019.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky