Skočiť na obsah
logo_IRRVA_2014-20



 

Regionálne poradenské centrum SK-CZ poskytuje možnosť spájania projektových zámerov alebo projektových partnerstiev v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Cieľom projektov cezhraničnej spolupráce je riešenie spoločných problémov a tém, pričom cezhraničný rozmer projektu má prispieť k napĺňaniu spoločných cieľov.

Subjekty hľadajúci projektového partnera

 

 

Potenciálny partner

Tematické zameranie

Predpokladaná výška rozpočtu

Požiadavky na projektového partnera

Poznámka

obec Dolný Lopašov

2 Kvalitné životné prostredie

24 000 €

Vybudovanie cyklochodníka/náučného chodníka

Vybudovanie cyklochodníka/náučného chodníka za účelom zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva, zvýšenie atraktivity územia implementovaním malých projektov

mesto Piešťany

2 Kvalitné životné prostredie

 

Spolupráca v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva

Revitalizácia mestského parku

3 Rozvoj miestnych iniciatív

 

Spolupráca v oblasti zachovania kultúrnych tradícií

Kultúrne podujatia reprezentujúce historické tradície

 Národné potravinárske a poľnohospodárske 
centrum - výskumný ústav rastlinnej výroby
 1 Využívanie inovačného 
 potenciálu
500 000 €  Vytvorenie nového vzdelávacieho 
 programu v oblasti agrolesníctva
 Aktivitou projektu je zriadenie interakčných 
 demonštračných plôch - tzv. living lab. Tu sa 
 budú môcť študenti (farmári a ostatní 
 záujemcovia) vzdelávať priamo v teréne na 
 reálnych agrolesníckych plochách, kde budú
 môcť byť sledované ich parametre, spôsoby 
 zakladania, prínos pre životné prostredie a 
 samotné poľnohospodárstvo. Z dôvodu lepšej
 názornosti a problematiky, je jedným z cieľov
 projektu tiež príprava digitálnych
 vzdelávacích materiálov využiteľných aj pri
 dištančnom vzdelávani (e-learning) vo forme 
 webových stránok, digitálnych videí a 
 prezentácií o agrolesníctve.

Stredná odborná škola strojnícka Skalica 

1 Využívanie inovačného potenciálu

100 000 €


Stredná odborná škola – zameranie strojárstvo alebo elektrotechnika

 Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a
 inovovaných spoločných vzdelávacích
 programov pre základné, stredné a vysoké 
 školy s dôrazom na získanie kľúčových 
 kompetencií požadovaných praxou. Podpora
 výmeny odborných poznatkov a skúseností, 
 realizácia výmenných pobytov a stáží pre
 pedagogický personál, žiakov a študentov.
 Investície do skvalitnenia vzdelávacej
 infraštruktúry realizované len ako doplnkové
 aktivity s dôrazom na zavádzanie
 inovatívnych technológií, nových prvkov
 výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy,
 prvkov výučby orientovaných na reálne 
 potreby trhu práce najmä v technických
 odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú
 prípravu.

obec Rovensko  Fond malých projektové 40 000 €  Obec, ktorá má svoju divadelnú skupinu  
 alebo folklórnu (tanečnú) alebo spevácku 
 skupinu, ktorá by tiež vystúpila na 
 festivale.
 Cieľom projektu je prezentácia miestneho 
 kultúrneho dedičstva. V rámci projektu sa
 vytvoria podmienky pre organizovanie 
 kultúrnych podujatí a podporia kontakty  medzi obyvateľmi (návšteva festivalu). 
 V rámci  festivalu by sa prezentovali miestne 
 špeciality (mäsové, zabíjačkové, pečenie)
 a vystúpila by miestna divadelná skupina.
obec Smrdáky  Fond malých projektové 40 000 €  Obec, ktorá má svoju spevácku skupinu
 alebo folklórnu (tanečnú), ktorá by tiež 
 vystúpila na festivale.
 Cieľom projektu je prezentácia miestneho 
  kultúrneho dedičstva. V rámci projektu sa 
 vytvoria podmienky pre organizovanie
  kultúrnych podujatí a podporia kontakty
  medzi obyvateľmi (návšteva festivalu).
  V rámci festivalu by sa prezentovali miestne 
  špeciality (mäsové, zabíjačkové, pečenie)
  a vystúpila by miestna spevácka skupina.

 


Databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera

Vytvorené dňa: 04.06.2019
Aktualizované dňa: 02.12.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Župa distribuuje státisíce ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb

Státisíce kusov materiálu sú postupne prerozdeľované medzi 108 poskytovateľov sociálnych služieb v celom kraji.

Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030

Definuje strategický rámec rozvoja našej trnavskej župy na najbližšie roky. Ide tiež o kľúčový dokument, ktorým sa pripravujeme na čerpanie eurofondov.

Obce a mestá môžu o dotácie požiadať aj cez portál DCOM

Všetky informácie vrátane externého formulára a textu výzvy sú pre obce a mestá k dispozícii v DCOM-e.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky