Skočiť na obsah

Projekt "Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany"

Zobraziť galériu

logo_IRRVA_2014-20
Názov projektu: Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany
Akronym: Lávka Mikulčice
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie: 090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Vedúci partner projektu: Juhomoravský kraj
Hlavný cezhraničný partner: Trnavský samosprávny kraj
Trvanie projektu:  28 mesiacov
Rozpočet projektu: celkový rozpočet:                            3 796 790,57 eur
  rozpočet TTSK:                                2 228 530,97 eur
  príspevok z ERDF (85 %):               1 894 251,32 eur
  národné zdroje (10 %):                      222 853,10 eur
  vlastné zdroje TTSK (5 %):                 111 426,55 eur
   

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Jedným z najvýznamnejších terajších centier spojených aj s pôsobením kresťanskej misie Konštantína a Metoda bolo hradisko ležiace pri rieky Moravy medzi obcami Mikulčice a Kopčany. Lokalita je dnes unikátna svojimi archeologickými nálezmi a má štatút národnej kultúrnej pamiatky. Rovnako ašpiruje na zápis do zoznamu pamiatok UNESCO. Juhomoravský kraj a Trnavský samosprávny kraj podporujú zachovanie dedičstva týchto historických koreňov nášho osídlenia. V lokalite Mikulčíc je už vybudovaná moderná expozícia s návštevníckym centrom a v pláne sú ďalšie rozvojové projekty. Návštevnosť pamiatky pravidelne medziročne rastie a v roku 2015 dosiahla 33 000 návštevníkov. Rovnako tak slovenská strana usiluje o oživenie a sprístupnenie významných pamiatok v lokalite Kopčian. Tam sa predovšetkým nachádza z časti pôvodný kostol sv. Margity Antiochijskej z 9. storočia, ktorý spolu s pozostatkami Kačenárne (18. storočie) spadá do pamiatkovej zóny Kopčany. Súčasný autentický barokový ráz krajiny dotvárajú pamiatky z neskoršej doby - cisársky žrebčín v Kopčanoch, či neďaleký zámok Holíč. Zdieľanie takého spoločného kultúrneho dedičstva sa premietlo do zámeru vybudovať cezhraničný Archeopark Mikulčice - Kopčany, ktorý by prezentoval toto územie. Nutnou súčasťou archeoparku musí byť efektívne a pohodlné riešenie prekonania bariéry rieky Moravy, ktorá zásadne obmedzuje pohyb návštevníkov medzi obomi lokalitami. Budovanie nového spojenia brehov urobí z dvoch striktne národných lokalít oblasť cezhranične previazanú a podporí tak jej prirodzený nadnárodný význam.

Hlavné ciele projektu:

Cieľom projektu je zatraktívnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom vybudovania bezpečného prepojenia medzi Mikulčicami a Kopčanmi pre cyklistov, peších návštevníkov i miestnych obyvateľov v rámci unikátnej lokality pamiatok slovanského hradiska Veľkej Moravy spojených s počiatkami kresťanstva. Hlavnou aktivitou projektu je stavba lávky v dĺžke 143 m cez hraničnú rieku Moravu a vybudovanie nadväzujúcich prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojí na už existujúcu infraštruktúru.

Cieľové skupiny:

 • obyvatelia obcí Mikulčice a Kopčany,
 • politici a úradníci regionálnych a miestnych samospráv,
 • manažéri a pracovníci kultúrnych inštitúcií,
 • manažéri a pracovníci organizácií cestovného ruchu,
 • manažéri a pracovníci regionálnych a miestnych rozvojových agentúr,
 • archeológovia a historici,
 • výskumné inštitúcie a univerzity,
 • regionálne a miestne kultúrne združenia,
 • cirkevné združenia a organizácie pútnických miest,
 • podnikatelia poskytujúci služby cestovného ruchu,
 • zástupcovia cestovných kancelárií a tour operátorov,
 • miestni obyvatelia a komunity.

Nosné aktivity projektu:

 • výstavba lávky cez rieku Moravu,
 • výstavba prístupových ciest k lávke cez rieku Moravu (cyklotrás a ciest pre peších turistov),
 • značenie cyklotrás a ciest pre peších.

Hlavné výstupy projektu:

 • vybudovanie lávky cez rieku Moravu,
 • vybudovanie prístupových komunikácií k lávke cez rieku Moravu (cyklotrás a ciest pre peších turistov),

Personálne obsadenie projektu:

Manažér projektu Ing. Martin Halabrín (halabrin.martin@trnava-vuc.sk)
Koordinátor   Peter Sedláčik
Monitorovací manažér Ing. Martin Halabrín
Finančný manažér Ing. Daniela Šimková
Účtovník Mgr. Klaudia Čurajová
Pracovník pre VO Mgr. Peter Hulín
Mzdový účtovník Elena Veronáčová
Vytvorené dňa: 13.06.2019
Aktualizované dňa: 06.04.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

SZŠ Trnava úspešná v krajskom i celoštátnom kole SOČ

Zdravoťáci opäť nesklamali! Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaznamenali veľký úspech v krajskom i celoštátnom kole SOČ.

Trnavská župa pristupuje ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo

Trnavská župa dnes opäť distribuovala osobné ochranné pracovné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v celom kraji. Ochranné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv rozdeľujeme poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo, bez ohľadu na ich právnu formu, či verejnú alebo neverejnú povahu.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky