Skočiť na obsah

Dopravné informácie

stop


MAPA MODERNIZÁCIÍ A REKONŠTRUKCIÍ CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY


 


Úplná uzávierka cesty Skalica

Miesto uzávierky cesty: č. III/1130 št. hr. ČR/SR-Skalica v km 2,152-2,252 (ul. Strážnická) / č. III/1131 Skalica-Zlatnícka dolina v km 0,000-0,050 (Mýtna ul.) v meste Skalica
Dôvod uzávierky: zvláštne užívanie a uzávierka cesty v meste Skalica z dôvodu usporiadania ohňostroja v rámci konania podujatia ,Skalické 2019 dni“

Druh uzávierky: úplná
Termín uzávierky:   dňa 20.09.2019 (piatok) od 19,20 hod. do 24. hod.
Dĺžka uzávierky:
a) cesta III/1130 cca 100 m, v úseku od križovatky s MK ul. Vrchovského po križovatku s MK ul. Vally
b) cesta III/1131 cca 50 m, v úseku od križovatky s cestou III/130 po križovatku s ul. Horská
Dĺžka obchádzky: cca 2000 m
Obchádzková trasa: usmerňovaná prenosným dopravným značením:
v smere od st. hraničného priechodu ČR/SR: odklon z cesty č. III/1130 po MK ul. Suchý riadok, Pri potoku, Vally, Pod kalváriou, pplk. Pľjušťa a na cestu III/1146 v mieste okružnej križovatky,
v smere od Holíča: odklon z cesty č. III/1146 v mieste okružnej križovatky po ceste III/1146 ul. Koreszkova ďalej po MK ul. Hollého, Jednoradová, Mýtna-pokračovať po ceste č. III/1131 ul. Horská, ďalej po MK ul. Partizánska späť na cestu III/1130 št. hranica SR/ČR.

 


Čiastočná uzávierka cesty v úseku Sládkovičovo-Sereď

Miesto uzávierky cesty: č. I/62 v km 22,750-29,430 v úseku Sládkovičovo-Sereď
Dôvod uzávierky:  veľkoplošná oprava krytu vozovky cesty I/62
Druh uzávierky: čiastočná
Termín uzávierky:   od 24.08.2019 do 10.09.2019
Obchádzková trasa: 
- doprava bude vedená striedavo po voľnej polovici cesty I/62 šírky min. 3,50 m pod ochranou prenosného dopravného značenia, regulovčíkov a cestnej svetelnej signalizácie,
- počas recyklácie pôvodnej a pokládky novej asfaltovej vrstvy bude doprava riadená ragulovčíkmi, po ukončení prác bude riadená cestnou svetelnou signalizáciou.
 


Úplná uzávierka cesty Malé Dvorníky

Miesto uzávierky cesty: č. III/1425 v km 2,533-2,650, k.ú. Malé Dvorníky
Dôvod uzávierky: uskutočnenie akcie ,,Deň obce“ v obci Malé Dvorníky
Druh uzávierky: úplná
Termín uzávierky:   od 06:00 hod. dňa 24.08.2019 do 06:00 hod. dňa 26.08.2019
Obchádzková trasa:  cez miestne komunikácie: Orechový rad-Podzáhradná-Stará ulica
Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.
 Čiastočná uzávierka cesty Šoporňa

Miesto uzávierky cesty: v km 4,850-9,400 v k.ú. Šoporňa
Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400
Druh uzávierky: čiastočná
Doba uzávierky:  
úsek 1 pravá strana                        22.08.2019-10.09.2019

úsek 1 ľavá strana                          10.09.2019-05.10.2019
úsek 2 pravá strana                        05.10.2019-30.10.2019
úsek 2 ľavá strana                          05.11.2019-30.11.2019
asfaltovanie obrusnej vrstvy          30.11.2019-04.12.2019
úsek 3 pravá strana                        01.03.2020-30.03.2020
úsek 3 ľavá strana                          30.03.2020-30.04.2020
asfaltovanie obrusnej vrstvy          01.05.2020-03.05.2020   
zriadenie TDZ                                04.05.2020-15.05.2020
Dĺžka uzávierky: 4,550 km
Obchádzková trasa: riadenie premávky bude zabezpečené cestnou svetelnou signalizáciou pri zachovaní priebežného dopravného pruhu o min. šírke 2,75 m na ceste II/573.  Obmedzenie premávky bude vyznačené prenosným dopravným značením v oboch smeroch.
 


Oprava zosuvu cesty v obci Banka

Miesto uzávierky cesty: č. II/499 v km 71,567-71,772 v obci Banka
Dôvod uzávierky: oprava priepustu a oprava vozovky
Druh uzávierky: čiastočná
Termín uzávierky:   od dňa 19.08.2019 do 30.09.2019 
Dĺžka uzávierky: 205 m
Obchádzková trasa: doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/499 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude riadená a usmerňovaná prenosným dopravným značením a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.
 Úplná uzávierka v úseku Holíč - Kopčany

Miesto uzávierky cesty: I/2 od km 3,375 po km 3,425 v úseku Holíč-Kopčany
Dôvod uzávierky: komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 67,060, výmena gumových starých častí priecestia za nové a rozšírenie priecestia pre lepší prejazd nákladnej dopravy.

Druh uzávierky: úplná
Termín uzávierky: dňa 19. 08. 2019 od 08:00 hod. do dňa 24. 08. 2019 08.00 hod. nepretržite

Dĺžka uzávierky: 50 m
Dĺžka obchádzky: cca 20,000 km
Popis obchádzky: extravilán, v mieste úrovňového železničného priecestia so železničnou traťou Kúty-Skalica, št. hr.
smer od Holíča: z cesty 1/2, ul. Bratislavská v meste Holíč po ceste II/590 smer Petrova Ves, v obci Petrova Ves odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely až po križovatku cesty 1/2 a III/1134, späť na cestu 1/2
smer od Kútov: z cesty 1/2 odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely do obce Petrova Ves, v obci Petrova Ves na cestu II/590 smer Holíč až po križovatku cesty 1/2 a II/590 späť na cestu 1/2.

Zmeny v autobusovej doprave:
Linka 206412 Skalica-Brodské-Kúty-bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves a Gbely obojsmerne. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky: Holíč Kopčianska ul, Kopčany u Ružičku, Kopčany Kollárova ul, Kopčany kaplnka, Kopčany štrkovisko.Linka 206 413 Skalica-Kopčany a Linka 206419 Kopčany-Holíč-Senica-budú obsluhované vnútornou prepravou v obci Kopčany s prestupom cestujúcich na opačnú stranu koľaje vedľa rekonštruovaného priecestia a pokračovaním linkou bezo zmeny.
Upravený čas na linke 206413/4: odchod zo zastávky Kopčany Moravská ul. na 4:55 hod.

Linka 205417 Šaštín-Stráže-Gbely-Skalica-bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky Gbely rázcestie, Kopčany štrkovisko, Kopčany kaplnka, Kopčany Kollárova, Holíč Kopčianska ul.


Čiastočná uzávierka cesty Podbranč - Myjava

Miesto uzávierky: II/581 Podbranč – Myjava, hranica kraja, km 6,823 – 10,321
Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty
Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzavretý jeden jazdný pruh cesty)
Termín uzávierky: od 12. 08. 2019 od 08.00 hod. do 01. 12. 2019 do 16.00 hod.
Popis obchádzky: Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu  cesty pre oba smery   jazdy.
V prípade potreby bude premávka  v úseku pracoviska  regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.


Čiastočná uzávierka cesty v Dunajskej Strede

Miesto uzávierky: I. etapa – cesta III/1434 od 1,464 po km 1,710; II. etapa – cesta III/1434 od 1,710 po km 2,091
Dôvod uzávierky: uloženie kanalizačného potrubia  do telesa cesty
Druh uzávierky: čiastočná – jednosmerná premávka
Termín uzávierky: od 25.07.2019 do 31.08.2019
Popis obchádzky: Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.


Uzávierka na ceste II/572 z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie cesty

Miesto uzávierky: cesta II/572 od km 21,000 (križovatka ciest II/503 a II/572) po km 25,956 (začiatok obce Lehnice)
Termín, trvanie uzávierky: od 05.08.2019 do 05.12.2019
Navrhovaná obchádzka: cesta III/1430 Lehnice – Oľdza, cesta III/1410 Oľdza – Hubice, II/503 Hubice – smer Kvetoslavov
Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.
 


Nákladná doprava bude v meste Hlohovec vylúčená od 12. augusta 2019

Trnavský samosprávny kraj od 12. augusta 2019 vylúči nákladnú dopravu nad 12 ton z cestnej premávky v meste Hlohovec. Dôvodom je havarijný stav cestného mosta, a to do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia.
Trnavská župa pripravuje komplexnú rekonštrukciu cestného mosta. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie, ktorá určí celý rozsah rekonštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram.
Výnimku však dostanú autobusy verejnej dopravy, vozidlá správy a údržby ciest a vozidlá s komunálnym odpadom
 
Obchádzkové trasy:
Južná trasa obchádzková trasa  pre nákladné vozidlá nad 12 ton
Šulekovo - Leopoldov (cesta II/513) – diaľničná križovatka Hlohovec (diaľnica D1) - diaľničná križovatka Trnava (diaľnica D1)  - diaľničná križovatka Šintava (rýchlostná cesta R1) – Sereď( cesta I/62, Šintava) – Dvorníky, Bojníčky (cesta II/507) - Hlohovec
Severná trasa obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 12 ton:  
Šulekovo (cesta II/513)– Leopoldov (cesta III/1319) – Drahovce (cesta I/61) – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom( cesta I/61) - Rakoľúby ( cesta II/515)  - Hrádok, Lúka, Banka (cesta II/507) – Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce (cesta II/507) - Hlohovec
 

Uzávierka úseku Holíč – Hodonín od 22.7.2019 do 31.10.2019

V dňoch 22.7.2019 až 31.10.2019 bude úplná uzávierka úseku Holíč – Hodonín z dôvodu pripravovanej opravy mosta na ceste I/51 v meste Holíč. Úplná uzávierka mosta bude od 22.7.2019 od 06,00 hod. do 31.10.2019 do 24,00 hod. 
Obchádzková trasa pre všetky vozidlá bude vedená po ceste II/426 v smere na Skalicu do Českej republiky (Hodonín). Trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. Touto cestou žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o jeho rešpektovanie.
Autobusová doprava počas uzávierky mosta bude zabezpečovaná upravenou linkou  205 408 Senica - Radošovce - Koválovec - Holíč. Spoje tejto linky budú počas uzávierky predĺžené na autobusovú zastávku Holíč, žel. st. a budú tvoriť prípoje k vlakovej doprave na trase Holíč -  Hodonín a späť - cestovné poriadky spojenia vlakov a autobusov na stiahnutie. Lístky na vlak z Holíča je potrebné zakúpiť si vo vlaku. a lístky na vlak z Hodonína sú v predaji v pokladni na železničnej stanici Hodonín.
Vytvorené dňa: 26.06.2019
Aktualizované dňa: 23.08.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Oslavy 75. výročia SNP v Senici

V senickom okrese si pripomenieme udalosti Slovenského národného povstania. Návštevníci si budú môcť uctiť pamiatku zosnulých hrdinov, zároveň však budú mať možnosť dozvedieť sa viac o významných historických udalostiach nášho národa a osláviť víťazstvo nad fašizmom.

Akcie Hvezdárne a planetária v Hlohovci na september

Hlohovecká hvezdáreň si pre vás opäť pripravila skvelý program. Nájdete u nich aj zmodernizované digitálne planetárium, pričom každé podujatie je sprevádzané hemisférickými fulldome projekciami v úžasnom rozlíšení projektorom 4K.

KOMP 2019 – Panoráma súčasného umenia

Spoločná výstava výtvarníkov KOMP – Panoráma súčasného umenia 2019 bola slávnostne otvorená vo výstavných priestoroch Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede dňa 15. augusta 2019.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky