Skočiť na obsah

Logo_color_SKHU_SK_RGBSKHU_slogen_sk + EFRR

SKHU_1902_SK_v1-01
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

v rámci

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 - Príroda a kultúra

 • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Trvanie výzvy: 12. septmebra 2019 – 16. decembra 2019

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 27 500 000 EUR.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu

http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-skhu-1902.
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo_color_SKHU_SK_RGBSKHU_slogen_sk + EFRR
EZUS

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE MALÉ PROJEKTY V ZÁPADNOM POHRANIČNOM REGIÓNE

1. apríla 2019

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh") v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

 • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy: otvorená výzva

Dátum vyhlásenia: 01.04.2019

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl: 30.06.2019; 30.09.2019; 15.01.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

 • PO1 – Príroda a kultúra: 978.153,54 EUR
 • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti: 3.696.740,47 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa, ktoré nájdete na web stránke:

http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty-v-zapadnom-pohranicnom-regione/?lang=sk

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu). 

Prajeme Vám veľa úspechov! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo_color_SKHU_SK_RGBSKHU_slogen_sk + EFRR
EZUS

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE MALÉ PROJEKTY PRE ZÁPADNÚ PRIHRANIČNÚ OBLASŤ

Trvanie výzvy: 3. september 2018 - 2. november 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program). 

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi: 

PO1 – Príroda a kultúra

 • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti 

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi 

Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva
Dátum vyhlásenia: 03.09.2018
Dátum uzatvorenia: 02.11.2018 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

 • PO1 – Príroda a kultúra: 264 875,30 EUR
 • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti: 794 625,80 EUR 

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa, ktoré nájdete na web stránke: 

http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty/?lang=sk

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu). 

Prajeme Vám veľa úspechov! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo_color_SKHU_SK_RGBSKHU_slogen_sk + EFRR

FOTOSÚŤAŽ

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

fotosúťažProgram spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko pri príležitosti Európskeho dňa spolupráce a Roka európskeho kultúrneho dedičstva organizuje fotografickú súťaž s cieľom povzbudiť občanov oboch partnerských krajín - Maďarska a Slovenska, aby sa aktívne zúčastňovali osláv Dňa európskej spolupráce a zároveň poukázať na prírodné a kultúrne dedičstvo maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti.

Na konci súťaže bude vybraných 12 fotografií na základe rozhodnutia poroty a hlasovania na Facebooku a následne Program usporiada výstavu víťazných fotografií v Maďarsku i na Slovensku, ktorá sa bude konať v septembri a októbri 2018. Na záver bude z 12 víťazných fotografií vytvorený kalendár na rok 2019. Autori najlepších 3 fotografií budú ocenení na podujatí pri príležitosti otvorenia výstavy.

Pre zapojenie sa do fotografickej súťaže je potrebné fotografie zasielať elektronicky Spoločnému technickému sekretariátu prostredníctvom e-mailovej adresy: media@skhu.eu  v období od 5. júla do 20. augusta 2018 spolu s menom autora, kontaktnými údajmi (e-mailom a telefónnym číslom) a krátkym popisom fotografie.

Pre zapojenie sa do súťaže musia byť dodržané uvedené podmienky fotosúťaže.

Základné pravidlá: 

 • Lehota predkladania: 20. August 2018 23:59 (CET) a e-mailovú adresu: media@skhu.eu;
 • 1 fotografia na osobu (jpg, min. 150 dpi, max. 15 Mb);
 • Povolené úpravy: ostrosť a farba;
 • Ak sa na fotografii nachádzajú identifikovateľní ľudia (a Občiansky zákonník to neustanovuje inak), od týchto osôb je potrebný súhlas, ktorý musí byť predložený spolu s fotografiou. (Šablónu súhlasu v HU, SK, EN  je možné stiahnúť z webovej stánky programu).

Podrobný opis pravidiel nájdete v Zmluvných podmienkach, ktoré nájdete na webovej stránke Programu: http://www.skhu.eu/aktuality/fotosutaz

______________________________________________________________________________________________________________________________

Logo_color_SKHU_SK_RGBSKHU_slogen_sk + EFRR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY - SKHU/1801

Časovo neohraničená výzva na predkladanie projektov vyhlásená 6.apríla 2018. 

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti- Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Alokovaná výška finančných prostriedkov na výzvu je 10 000 000 EUR.

Do Výzvy na predkladanie projektov sa môžu zapojiť organizácie neziskového sektora ako aj lokálne pôsobiace malé a stredné podniky z oboch členských krajín.

Výzva je nepretržite otvorená od 6. apríla 2018 až do dosiahnutia 125% finančných prostriedkov alokovaných na danú výzvu. Predložené žiadosti budú priebežne hodnotené podľa poradia v akom boli doručené, každé 4 týždne. 

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí, vrátane pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, je uvedený v Príručke pre žiadateľa. Pre stiahnutie celého balíka dokumentov výzvy, kliknite na súbor Application-package_SKHU-1801.zip alebo si dokumenty stiahnite jednotlivo.

Zároveň dávame do pozornosti, že Monitorovací systém IMIS 2014 – 2020 bude k dispozícii až v najbližších dňoch. Dovtedy si je možné stiahnuť .pdf verziu Žiadosti o poskytnutie FP, ktorá je súčasťou balíka Výzvy a oboznámiť sa s dokumentom ako takým. Upozorňujeme však, že daný dokument slúži len ako VZOR k príprave Vášho projektového zámeru, oficiálna Žiadosť o poskytnutie FP bude priamo generovaná z IMIS 2014 – 2020 po vyplnení všetkých povinných údajov. O spustení IMIS 2014 – 2020 budeme informovať na našej webovej stránke ako aj cez sociálne média.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na našej webovej stránke. Viac informácií o výzve nájdete v priložených dokumentoch, ako aj sekcii Často kladené otázky (FAQ).

Balík dokumentov výzvy si môžete stiahnuť z webovej stránky programu:

http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-pre-male-a-stredne-podniky-skhu-1801

______________________________________________________________________________________________________________________

Logo_color_SKHU_SK_RGBSKHU_slogen_sk + EFRR

 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 3 Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR. Výzva je otvorená od 8. septembra do 30. novembra 2017.

Vzhľadom na to, že očakávané výsledky prioritnej osi si vyžadujú zložité zásahy - ako prvý krok v oboch výberových konaniach - žiadatelia sú povinní vytvoriť komplexný plán rozvoja nazvaný Územný akčný plán zamestnanosti [TAPE].

V rámci TAPE musia žiadatelia identifikovať územné potreby cieľovej oblasti a navrhnúť navzájom prepojenú skupinu projektov s celkovým cieľom vytvoriť nové pracovné miesta a podporiť cezhraničnú pracovnú mobilitu. Každý TAPE musí obsahovať minimálne tri a maximálne osem projektových žiadostí, ktoré sú v synergickom alebo komplementárnom vzťahu a sú absolútne nevyhnutné pre celkový úspech TAPE. Projektové žiadosti v rámci TAPE musia byť vypracované v súlade so zoznamom oprávnených činností.

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí, vrátane pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, je uvedený v Príručke pre žiadateľa.

Balík dokumentov výzvy si môžete stiahnuť z webovej stránky programu:

http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-pre-uzemne-akcne-plany

Bližšie informácie a konzultácie k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí pre finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 3 poskytuje:

          Regionálny informačný bod

          Ing. Katarína Vargová

          Sídlo: Sabinovská 12, 820 05 Bratislava 25

          Tel.: 02/48 264 251

          Mobil: +421 948 853 036

          E-mail: katarina.vargova@region-bsk.sk

__________________________________________________________________________________________________________________

1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

v rámci

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

1)PO1 - Príroda a kultúra

·         Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

2)PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility

·         Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice

·         Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb

·         Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

3)PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

·         Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu.

 

Logo_color_SKHU_SK_RGB

 

SKHU_slogen_sk + EFRR
 


 

Vytvorené dňa: 10.07.2019
Aktualizované dňa: 19.09.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Žiaci skalického gymnázia sa učia online  

Od obedňajších hodín utorka 22. septembra 2020 prebieha vyučovanie v Gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici na diaľku. Z preventívnych dôvodov sú žiaci a učitelia ponechaní v domácom prostredí minimálne na desať dní, teda do 2. októbra 2020.

TTSK rokuje s ministerstvom dopravy o spoplatnení ciest II. triedy

Trnavský župan Jozef Viskupič sa v pondelok 21. septembra 2020 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom. Hlavnou témou rokovania bol zámer spoplatniť vybrané úseky ciest II. triedy pre nákladné vozidlá.

TTSK: Cestujúci prímestskými autobusmi môžu porovnať zaplatenú cenu s reálnou cenou cestovného lístka

Od 1. septembra 2020 sú cestujúci v prímestských  autobusoch informovaní o cene za dopravu bez dotácie trnavskej župy. Na lístkoch je popri zaplatenej sume po novom uvádzaná aj cena skutočných nákladov na prepravu, a tak ich majú cestujúci možnosť porovnať. Ide o ďalšiu z aktivít trnavskej župy na zatraktívnenie cestovania autobusmi ako verejného benefitu s upriamením pozornosti na jeho výhodnosť a ekologickosť.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky