Skočiť na obsah

Kompetencie a právomoci

1.) Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra ustanovuje zákon č. 302/2001 Z.z..

2.) Organizačnú štruktúru útvaru hlavného kontrola schvaľuje zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.

3.) Útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK") riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

4.) ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

5.) Náplňou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a ÚHK je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja najmä:
 • hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja,
 • hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zvereným do správy alebo prenechaným do užívania,
 • nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami samosprávneho kraja,
 • priebežnej a následnej finančnej kontroly,
 • spôsob uplatňovania a vymáhania daní, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom rozpočtu samosprávneho kraja,
 • spôsob použitia výnosov z dobrovoľných zbierok a iných príjmov samosprávneho kraja,
 • spôsob vybavovania podaní, sťažností a petícií.
6.) Hlavný kontrolór vypracováva a predkladá zastupiteľstvu
 • stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja,
 • stanovisko k záverečnému účtu samosprávneho kraja,
 • najmenej raz ročne plán kontrolnej činnosti a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • raz ročne správu o plnení uznesení zastupiteľstva,
 • iné správy, stanoviská alebo analýzy podľa požiadaviek zastupiteľstva.
7.) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa vzťahuje na tieto subjekty kontroly:
 • úrad samosprávneho kraja,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných zákonov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné alebo iné prostriedky samosprávneho kraja,
 • kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení a uznesení samosprávneho kraja v rámci jeho územnej pôsobnosti.
8.) Ak zo zadania kontrolnej úlohy, alebo zistení pri výkone kontroly vyplynie potreba ďalšieho odborníka, okrem zamestnancov

9.) samosprávneho kraja, môže ho hlavný kontrolór písomne poveriť kontrolnou úlohou.

10.) Odôvodnenie takéhoto postupu predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu.

11.) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným, na pozvanie predsedu komisie môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.
Vytvorené dňa: 12.07.2019
Aktualizované dňa: 12.07.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Zastupiteľstvo TTSK: Župa plánuje vybudovať v Trnave kultúrno-kreatívne centrum a zriadi Fond na rozvoj Trnavského kraja

Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja schválili vznik Fondu na rozvoj Trnavského kraja a uznesenie k žiadosti o eurofondové prostriedky na vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra v Trnave. Volení zástupcovia a zamestnanci trnavskej župy sa budú riadiť novým etickým kódexom. Župa prestane používať na ničenie burín herbecídy na báze glyfosátov a bude používať výhradne ekologické prostriedky.

Najmenší hokejisti a hokejistky odštartovali putovný turnaj

V nedeľu 15.9.2019 sa na zimnom štadióne v Piešťanoch uskutočnil prvý zo série 8 turnajov hokejových prípraviek o Putovný pohár župana TTSK.

Priepust v Banke je opravený

Správa a údržba ciest TTSK opravila havarijný stav priepustu na ceste v obci Banka.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky