Skočiť na obsah

Kompetencie a právomoci

1.) Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra ustanovuje zákon č. 302/2001 Z.z..

2.) Organizačnú štruktúru útvaru hlavného kontrola schvaľuje zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.

3.) Útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK") riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

4.) ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

5.) Náplňou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a ÚHK je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja najmä:
 • hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja,
 • hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zvereným do správy alebo prenechaným do užívania,
 • nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami samosprávneho kraja,
 • priebežnej a následnej finančnej kontroly,
 • spôsob uplatňovania a vymáhania daní, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom rozpočtu samosprávneho kraja,
 • spôsob použitia výnosov z dobrovoľných zbierok a iných príjmov samosprávneho kraja,
 • spôsob vybavovania podaní, sťažností a petícií.
6.) Hlavný kontrolór vypracováva a predkladá zastupiteľstvu
 • stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja,
 • stanovisko k záverečnému účtu samosprávneho kraja,
 • najmenej raz ročne plán kontrolnej činnosti a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • raz ročne správu o plnení uznesení zastupiteľstva,
 • iné správy, stanoviská alebo analýzy podľa požiadaviek zastupiteľstva.
7.) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa vzťahuje na tieto subjekty kontroly:
 • úrad samosprávneho kraja,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných zákonov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné alebo iné prostriedky samosprávneho kraja,
 • kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení a uznesení samosprávneho kraja v rámci jeho územnej pôsobnosti.
8.) Ak zo zadania kontrolnej úlohy, alebo zistení pri výkone kontroly vyplynie potreba ďalšieho odborníka, okrem zamestnancov

9.) samosprávneho kraja, môže ho hlavný kontrolór písomne poveriť kontrolnou úlohou.

10.) Odôvodnenie takéhoto postupu predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu.

11.) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným, na pozvanie predsedu komisie môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.
Vytvorené dňa: 12.07.2019
Aktualizované dňa: 12.07.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Vrbovskí gymnazisti otvorili 1.ročník dramatického festivalu

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnil výnimočný dramatický festival v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové.

Pražský výběr a „plastici“ budú koncertovať v Trnave

Trnavský samosprávny kraj si v rámci programu pripomínania 30. výročia udalostí Novembra ´89 pripravil koncert legendárnych českých hudobných skupín Pražský výběr a The Plastic People of the Universe, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou revolučného diania v roku 1989.

Niekoľko viet k This is 21 na gymnáziu

8. november 2019 sa na piešťanskom gymnáziu niesol v duchu prednášok dvoch významných absolventov – Táni Sedlákovej a Heliodora Macka, ktorí na pozvanie učiteľa doc. Rusnáka a s podporou vedenia školy obohatili študentov o skúsenosti a poznatky z ich profesionálnej i súkromnej sféry života.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky