Skočiť na obsah

Komisia pre zdravotníctvo

KOMISIA PRE ZDRAVOTNÍCTVO A HUMÁNNU FARMÁCIU


Základné údaje o komisii

V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov bola zriadená Komisia pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu ( ďalej len komisia), ktorá je poradným iniciatívnym a kontrolným orgánom Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, nemá však rozhodovaciu právomoc.

Zloženie Komisie pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu

Komisia je zložená z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Na návrh predsedu komisie môže zastupiteľstvo odvolať člena komisie. Zastupiteľstvo volí predsedu komisie Na posúdenie odborných otázok môže komisia prizvať odborníkov z praxe. V súčasnosti je zloženie komisie nasledovné:

Mgr. Martin Cifra predseda
PeadDr. Marián Soóky podpredseda
MUDr. Ervin Chomča popredseda
Mgr. László Biró člen
JUDr. Zoltán Hájos člen
MUDr. Alan Suchánek člen
MUDr. Branislav Kramár člen
Mgr. Lucia Drábiková, PhD. člen
Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD. člen
MUDr. Ivan Uhliarik člen
MUDr. Ildikó Katonová člen
PhDr. Miriam Madunická, PhD. člen
 

Činnosť komisie

Komisia podáva zastupiteľstvu návrhy a odporúčania vo veciach, ktoré patria do úseku jej činnosti, sleduje ako sa dodržiavajú a vykonávajú nariadenia a uznesenia zastupiteľstva, prerokúva veci, ktoré zastupiteľstvo uložilo, alebo predseda pridelil na zaujatie stanoviska. Členovia komisie majú právo kontrolovať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov na území Trnavského samosprávneho kraja, vrátane lekárenskej služby.

 

Štatút Komisie pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu

§1
Úvodné ustanovenia

1) Štatút Komisie pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len komisia) sa vzťahuje na štruktúru, činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe §20 zák. NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.
2) Komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len zastupiteľstva). Komisia nemá rozhodovaciu právomoc.
3) Zložením sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zaniká komisia zriadená v predchádzajúcom volebnom období.

§2
Komisia zastupiteľstva

1) Komisiu pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu zriaďuje zastupiteľstvo
2) Komisia je zložená z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie. Na posúdenie odborných otázok môže komisia prizývať odborníkov z praxe.
3) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu
4) Zastupiteľstvo volí predsedu komisie
5) Zastupiteľstvo môže na návrh predsedu komisie odvolať člena komisie
6) Zastupiteľstvo môže na návrh Rady samosprávneho kraja odvolať predsedu komisie

§3
Členstvo v komisii

1) Funkcia člena komisie je dobrovoľná
2) Členstvo v komisii zastupiteľstva je vylúčené v týchto prípadoch:
a) ak dochádza alebo evidentne by mohlo dochádzať ku stretu záujmov,
b) ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin,
c) ak nespĺňa podmienku trvalého pobytu v samosprávnom kraji
3) Funkcia člena komisie sa vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru
4) Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru
5) Člen komisie môže dobrovoľne ukončiť svoju prácu v komisii na základe písomnej žiadosti podanej predsedovi komisie

§4
Predseda komisie

1) Riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
2) Pripravuje program zasadnutia, zostavuje plán činnosti komisie
3) Organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami zastupiteľstva a s úradom Trnavského samosprávneho kraja
4) Hodnotí činnosť komisie a vyhodnotenie predkladá predsedovi samosprávneho kraja
5) Zastupuje komisiu navonok
6) V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu komisie zastupuje jeho činnosť podpredseda, prípadne predsedom poverený člen komisie

§5
Tajomník komisie

1) Funkciu tajomníka vykonáva odborný zamestnanec Úradu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len úradu), ktorého určuje predseda samosprávneho kraja
2) Spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
3) Zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie
4) Vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie vrátane zápisnice a uznesení
5) Zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie

§6
Zasadnutie komisie

1) Komisia pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa schádza podľa potreby, spravidla však raz za mesiac
2) Komisia sa zvoláva písomnou pozvánkou s uvedením programu zasadnutia. Mimoriadne zasadnutia možno zvolať aj telefonicky.
3) Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov
4) Komisia svoje návrhy prijíma formou uznesení. Uznesenie je platené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
5) Uznesenia komisie majú odporúčajúci charakter.
6) Predseda komisie môže pozvať na zasadnutie komisie zamestnanca úradu alebo iného odborníka, podľa odbornej príslušnosti k prejednávaniu programu
7) Zásady rokovania a uznášania stanovuje Rokovací poriadok komisie

§7
Zápisnica zo zasadnutia komisie

1) Zo zasadnutia komisie sa spisuje najneskôr do 3 dní od jej zasadnutia zápisnica, ktorá obsahuje všetky uznesenia komisie a podpisuje ju predseda a tajomník komisie.
2) Zápisnica sa vyhovuje 1X pre predsedu samosprávneho kraja, 1X pre riaditeľku úradu, 1X pre potreby komisie a 1X pre pracovníka úradu zabezpečujúceho administratívnu agendu zastupiteľstva. Kópiu zápisnice obdrží každý člen komisie.

§8
Vytvorenie komisie

1) Zastupiteľstvo má vytvorenú Komisiu pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu podľa uznesenia Trnavského samosprávneho kraja č. 2/2002 z 2. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. januára 2002.
2) Zloženie komisie:
Komisia pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu má maximálne 15 členov.

§9
Činnosť komisie

1) Komisia v rámci svojej činnosti najmä:
a) podáva zastupiteľstvu návrhy a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do úseku jej činnosti
b) sleduje, ako sa dodržiavajú a vykonávajú nariadenia a uznesenia zastupiteľstva na úsekoch jej činnosti
c) prerokúva veci, ktoré jej zastupiteľstvo uložilo alebo predseda pridelil na zaujatie stanoviska
d) o svojom stanovisku k prerokovanej veci sa uznesie, prípadne predloží návrh na uznesenie zastupiteľstva alebo predsedovi samosprávneho kraja
e) členovia komisie majú právo kontrolovať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov na území Trnavského samosprávneho kraja, vrátane lekárenskej služby

§10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.
2) Štatút Komisie pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu Zastupiteľstva Trnavského
samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho kraja dňa
25.9.2003
3) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom Trnavského
samosprávneho kraja uznesením č. 62/2003 a jeho platnosť končí zložením sľubu 
novozvolených poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja pre nasledujúce
funkčné obdobie.

Vytvorené dňa: 05.08.2019
Aktualizované dňa: 08.08.2019

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky