Skočiť na obsah

Duálne vzdelávanie

 

Desatoro výhod duálneho vzdelávania

 

 

 1. Praxuj v reálnych podmienkach s modernými technológiami priamo na pracovisku u zamestnávateľa.
 2. Zarábaj už počas štúdia. Ak budeš počas štúdia pracovať, dokážeš zarobiť až stovky eur ročne.
 3. Získaj štipendium od trnavskej župy v prvom ročníku štúdia. Na rozbeh ti poskytneme 50 eur mesačne.
 4. Získaj štipendium aj od zamestnávateľa. Firma, v ktorej budeš pracovať odmení tvoju šikovnosť ďalšími desiatkami eur mesačne.
 5. Cestuj zadarmo počas školského roka prímestskou dopravou. S autobusmi trnavskej župy budeš počas školského roka cestovať zadarmo vďaka duálnej BUS karte, ktorú dostaneš od školy.
 6. Ubytuj sa na internátoch stredných škôl už od budúceho školského roka. Pomôžeme ti nájsť vhodné ubytovanie na internátoch stredných škôl trnavskej župy - pripravujeme.
 7. Získaj pracovný odev aj stravu. Počas dní praxe u zamestnávateľa dostaneš obedy, postará sa aj o tvoj vhodný odev na prácu.
 8. Absolvuj školu s vysokým kreditom a so spoločenským uznaním. Spolupráca škôl a súkromných firiem je dnes veľkým benefitom, ktorý hrá v tvoj prospech.
 9. Zabezpeč si budúcu prácu u zamestnávateľa, ktorý ti vyhovuje už počas štúdia. Počas praxe popri štúdiu môžeš so zamestnávateľom podpísať zmluvu o budúcej zmluve, a tak si zabezpečiť svoju profesionálnu budúcnosť.
 10. Absolvuj kurzy počas štúdia a praxe u zamestnávateľa zdarma: napríklad vodičský preukaz, zváračský či barbiersky kurz. Niektoré zo škôl, či zamestnávateľov ti môžu poskytnúť aj takéto certifikované školenia.

 

 

 

 

Župný balíček

 

 

Ako prvý a zatiaľ i jediný zo samosprávnych krajov pripravil Trnavský samosprávny kraj pre žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní niekoľko benefitov v podobe župného balíčka.

 

Prvým benefitom je župné duálne štipendium pre žiakov prvých ročníkov našich stredných škôl v duálnom vzdelávaní s podpísanou Učebnou zmluvou. Štipendium sa vypláca každý mesiac 50 € , počas prvého ročníka školského roka spolu 500 €.

 

Ďalším benefitom je duálna BUS karta, prostredníctvom ktorej môžu žiaci – terajší prváci cestovať na linkách dopravcov nášho samosprávneho kraja bezplatne a to po celú dĺžku štúdia. Žiaci môžu cestovať 10 mesiacov školského roka.

 

Pripravujeme aj ďalšie benefity, ktoré Vám predstavíme čoskoro.

 

 

Zoznam škôl, ktoré už vstúpili do systému duálneho vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji

 

Zoznam škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji od 1. septembra 2020

1

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

2

Súkromná hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín

3

VIA Humana, Mallého 2, Skalica

4

Súkromná stredná škola podnikania Senica, Hollého 1380, Senica

5

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

6

Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany

7

Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

 

Ako vstúpiť do duálneho vzdelávania

 

žiak – zamestnávateľ :

 

 1. Vybrať si povolanie a k nemu zodpovedajúci odbor.

 2. Nájsť zamestnávateľa na www.potrebyovp.sk alebo ponuku voľných miest zamestnávateľov v trnavskom kraji.

 3. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor – získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania u daného zamestnávateľa, aj na diaľku.

 4. Priložiť potvrdenie od zamestnávateľa k prihláške na strednú školu.

 5. Uzatvoriť Učebnú zmluvu medzi zamestnávateľom a zákonnými zástupcami žiaka, vhodný čas je hneď po zápise na Strednú odbornú školu.

 6. Od 1.9. nastúpiť na strednú školu a študovať v systéme duálneho vzdelávania.

 7. Praxovať a zarábať u zamestnávateľa /prípadne na náklady zamestnávateľa na SOŠ/.

   

Žiak - stredná škola :

 1. Podať si prihlášku na SOŠ.

 2. Absolvovať prijímacie pohovory, ak sa vykonávajú.

 3. Nastúpiť na strednú školu.

 4. Informovať sa o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania na www.potrebyovp.sk a ponuku voľných miest zamestnávateľov v trnavskom kraji.

 5. Vybrať si zamestnávateľa, ktorý spolupracuje so strednou školou v systéme duálneho vzdelávania.

 6. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor.

 7. Uzatvoriť Učebnú zmluvu čo najskôr, najneskôr však 31.1 príslušného školského roka, v ktorom žiak začal študovať na strednej škole, teda v 1. ročníku. Po tomto termíne už Učebnú zmluvu nie je možné uzatvoriť.

   

   

  Čo by ste mali vedieť :

   

 1. Duálni aj neduálni žiaci bez rozdielu vykonávajú teoretické vyučovanie na škole.

 2. Duálni aj neduálni žiaci majú rovnaký rozvrh, rovnaký počet vzdelávacích hodín.

 3. Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa stravu v čase praxe zadarmo.

 4. Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa pracovné oblečenie zadarmo.

 5. Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy župné duálne štipendium vo výške 50 € mesačne od mesiaca uzatvorenia Učebnej zmluvy do konca prvého ročníka, max. 500 €.

 6. Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy duálnu BUS kartu a cestujú v Trnavskom kraji prímestskými autobusmi úplne zdarma.

 7. Duálni žiaci na rozdiel od neduálnych dostávajú podnikové štipendium od zamestnávateľa aj od prvého ročníka.

 8. Duálni žiaci dostávajú mzdu za produktívnu prácu (práca, ktorej hodnota sa dá vyčísliť).

 9. Duálni i neduálni žiaci majú nárok na motivačné štipendium, ak študujú v nedostatkovom odbore.

 10. Príjmy duálnych žiakov od zamestnávateľa nie sú predmetom dane ani odvodov do poisťovní, ak neprekročia výšku nezdaniteľného minima.

 11. Vzor Učebnej zmluvy, podmienky finančného a hmotného zabezpečenia žiaka nájdete na : www.dualnysystem.sk a v dokumente Manuál pre žiaka, školu a zamestnávateľa.

 12. Pomer praktického vyučovania k teoretickému záleží od študijného alebo učebného odboru, v ktorom žiak študuje.

   

Duálne vzdelávanie 18+

Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Duálne vzdelávanie 18+ je určené pre žiakov, ktorí ukončili strednú školu a rozhodli sa pre nadväzujúce štúdium. Tento druh štúdia je vhodný aj pre zamestnávateľov so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia, ktoré nie sú vhodné pre neplnoletých žiakov.

Formy duálneho vzdelávania 18 +

Duál 18+ formou vyššieho odborného štúdia

Duál 18+ formou 1-ročného skráteného štúdia

Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom

Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odbornou praxou

Duál 18+ formou 2-ročného skráteného štúdia

 

 

 

Porovnanie žiaka v duálnom vzdelávaní a žiaka študujúcom mimo duálneho vzdelávania.

 

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka v trojročnom učebnom odbore :

 

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo štvorročnom študijnom odbore:

 

Výška motivačného štipendia

 

Poskytovanie motivačného štipendia realizuje Stredná odborná škola podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

 

 1. 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

 

 1. 43,19 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

 

 1. 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

 

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce - Trnavský samosprávny kraj

 

2423 H

nástrojár

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2433 H

obrábač kovov

2840 M

biotechnológia a farmakológia

3675 H

maliar

3739 M

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M

prevádzka a ekonomika dopravy

4524 H

agromechanizátor, opravár

5371 H

sanitár

 

Viac informácií o Motivačnom štipendiu.

 

Nájdite si strednú odbornú školu, zamestnávateľa,i viac informácií na www.potrebyovp.sk.

 

Dokumenty k SDV

 

Radi odpovieme na Vaše otázky : info.dual@trnava-vuc.sk

 

 

Kontakty :

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

 

 

Telefón

033/55 59 425

 

Fax

033/55 59 115

 

Email

info@trnava-vuc.sk

 

4060_listuj_brozuru_ilustrak

Vytvorené dňa: 15.10.2019
Aktualizované dňa: 01.04.2021
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

DSC07211

Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály z eurofondov

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 490 tisíc eur, z ktorých len 5 % tvorí spoluúčasť kraja.

DSC06327

Župa spustí mobilnú očkovaciu jednotku

Od budúceho týždňa začneme očkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

171973568_2307809489361193_8891491843531090020_n

Župa cez víkend zaočkovala ďalších 9.328 ľudí, z nich vyše 500 bolo registrovaných cez cakarenTT.SK

Tento víkend sme zaočkovali ďalších viac ako 9.300 ľudí. V nedeľu išlo o 5.764 záujemcov, čo je doteraz najväčší počet zaočkovaných v jeden deň.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky