Skočiť na obsah

Vyhlásené výzvy

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
 
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47 

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Podpora opatrovateľskej služby II: OP ĽZ DOP 2021-8.1.1-01

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1

Dostupné bývanie s prvkami Housing first, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Vysoká škola pre prax, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy: OPII-2021/7/15-DOP

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána: OPII-2021/7/12-DOP

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS: OPII-2021/7/16-DOP

Moderné technológie: OPII-2020/7/11-DOP

WIFI pre Teba, kód výzvy:  OPII-2018/7/1-DOP

Malé zlepšenia eGov služieb, kód výzvy: OPII-2018/7/2-DOP

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy: OPII-2018/7/3-DOP

Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2018/7/4-DOP

Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) - zaradený pod Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Podpora inteligentných inovácií v priemysle, kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21
 
Podpora zapájania MSP do programov EÚ, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne  Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

Podpora teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Operačný program Efektívna verejná správa (OPEVS)
Inteligentný a lepší samosprávny kraj, kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1
 
Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP)
68. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

66. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-66

65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2020-65

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

63. výzva zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-6

62. výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

60. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

59. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58

57. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

56. výzva zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE), kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-55

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

53. výzva zameraná na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

52. výzva zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52

49. výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

47. výzva  zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

45. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE), kód výzvy:OPKZP-PO1-SC141-2018-45

44. výzva  zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44

43. výzva zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

40. výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

37. výzva zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

35. výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

29. výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

28. výzva zameraná na informačné aktivity, kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

26. výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

25. výzva zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

22. výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

21. výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

18. výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

17. výzva zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

16. výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

15. výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

13. výzva zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3
 
Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH)
Doplnkové činnosti, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12

Obnova existujúcich produkčných zariadení v znení aktualizácie č.1, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok v znení aktualizácie č.1, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

Recirkulačné systémy, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04

Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03

Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry - v znení aktualizácie č.3

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry - v znení aktualizácie č.2

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry - v znení aktualizácie č.2

Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia - v znení aktualizácie č.1
 
Vytvorené dňa: 14.11.2019
Aktualizované dňa: 27.07.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky