Skočiť na obsah

Vyhlásené výzvy

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47 

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Vysoká škola pre prax, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

WIFI pre Teba, kód výzvy:  OPII-2018/7/1-DOP

Malé zlepšenia eGov služieb, kód výzvy: OPII-2018/7/2-DOP

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy: OPII-2018/7/3-DOP

Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2018/7/4-DOP

Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) - zaradený pod Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Podpora inteligentných inovácií v priemysle, kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21
 
Podpora zapájania MSP do programov EÚ, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne  Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

Podpora teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Operačný program Efektívna verejná správa (OPEVS)
Inteligentný a lepší samosprávny kraj, kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1
 
Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP)
63. výzva zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-6

62. výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

60. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

59. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58

57. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

56. výzva zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE), kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-55

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

53. výzva zameraná na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

52. výzva zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52

49. výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

47. výzva  zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

45. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE), kód výzvy:OPKZP-PO1-SC141-2018-45

44. výzva  zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44

43. výzva zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

40. výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

37. výzva zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

35. výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

29. výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

28. výzva zameraná na informačné aktivity, kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

26. výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

25. výzva zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

22. výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

21. výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

18. výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

17. výzva zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

16. výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

15. výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

13. výzva zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3
 
Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH)
Doplnkové činnosti, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12

Obnova existujúcich produkčných zariadení v znení aktualizácie č.1, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok v znení aktualizácie č.1, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

Recirkulačné systémy, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04

Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03

Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry - v znení aktualizácie č.3

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry - v znení aktualizácie č.2

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry - v znení aktualizácie č.2

Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia - v znení aktualizácie č.1
 
Vytvorené dňa: 14.11.2019
Aktualizované dňa: 29.05.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Trnavská župa dá na prvú pomoc nezriaďovanej kultúre 100 tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu, prostredníctvom ktorej pomôže profesionálnym subjektom nezriaďovanej kultúry. V programe „Prvá pomoc kultúre“ je pripravených 100 tis. €. O podporu je možné požiadať do 14 augusta 2020

Národný certifikát a prvé miesto v robotickej súťaži

Študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci získali národný certifikát kvality za eTwining projekt a prvé miesto v robotickej súťaži stredných škôl Road2FEI

Dobrovoľníci z piešťanského gymnázia

Žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina sa aktívne zapájajú do rôznych akcií, či už ide o čistenie mesta alebo prípravu športových podujatí.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky