Skočiť na obsah

Spolupráca TTSK a MTF STU

Zobraziť galériu

Dňa 01.01.2020 sa na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začalo riešenie projektu s názvom „Linking Research and Innovation for Gender Equality“ („Prepojenie výskumu a inovácií s ohľadom na rodovú rovnosť“), akronym CALIPER. Projekt patrí pod grantovú schému H2020 SwafS (Science with and for Society). Externým partnerom projektu je Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zastúpený županom TTSK Mgr. Jozefom Viskupičom, Ing. Miroslavom Knapom, riaditeľom odboru stratégií a projektov. Projekt CALIPER má za cieľ stimulovať dialóg a spoluprácu medzi akademickou obcou, orgánmi verejnej správy, odborníkmi a aktérmi v priemysle s cieľom riešiť rodovú rovnosť v rámci celého procesu prenosu transferu poznatkov na trh.

Rodová rovnosť sa vzťahuje na rovnaké práva, povinnosti a príležitosti žien a mužov, dievčat a chlapcov v oblasti vedy, zamestnanosti, vzdelávania, financií, zdravia a voľného času. Zohľadňujú sa záujmy, potreby a priority oboch pohlaví, pričom sa uznáva rozmanitosť rôznych skupín žien a mužov.

Projektové konzorcium tvorí 7 organizácií aktívne zapojených do výskumných aktivít, 2 organizácie zaoberajúce sa financovaním európskeho výskumu, 2 SME a 1 profesijná organizácia.

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať, hodnotiť a diseminovať plány rodovej diverzity a rovnosti v rámci konzorcia projektu. Projekt CALIPER sa bude realizovať v 5 fázach. Východiskom bude interné a externé posúdenie súčasnej rodovej diverzity v oblasti vedy a inovácií. Následne budú navrhnuté plány zamerané na podporu rodovej diverzity a rovnosti, ktoré budú v ďalšej fáze implementované a pripomienkované v spolupráci s vedením fakúlt, univerzít a výskumných inštitúcií. Výsledky projektu budú interne a externe priebežne hodnotené a postupne implementované v rámci akademických inštitúcií a výskumno-vývojových organizácií.

Členovia projektového tímu, predovšetkým z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa aktuálne podieľajú na výskumných aktivitách v rámci prvej fázy projektu pod vedením vedúcej projektu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. Výstupy projektu sú systematicky zverejňované na stránke: https://caliper-project.eu/.

Vytvorené dňa: 31.08.2020
Aktualizované dňa: 31.08.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky