Skočiť na obsah

Prepojenie 1

555

Názov projektu: „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu: september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu:
celková výška oprávnených prostriedkov: 2 105 205,55 EUR
z toho spolufinancovanie z ESF: 1 789 424,71EUR (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 210 520,55 EUR (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 105 260,28 EUR (5%)

Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom slovenským, konkrétne:

  • Stredná zdravotnícka škola , Daxnerova 6, 917 01 Trnava
  • Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
  • Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
  • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava
  • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
  • Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34, 921 01 Piešťany

 

Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Jednotlivé činnosti v rámci podaktivít projektu prispejú k zvýšeniu týchto kompetencií, prepájajú stredoškolské vzdelávanie s praxou a zároveň podporujú zvýšenie viacerých kompetencií súčasne za účelom zlepšenia systémov odborného vzdelávania a kvalitnejšej odbornej prípravy mladých ľudí pre trh práce. Tým dôjde ku kvalitnejšej odbornej príprave mladých ľudí čo následne uľahčí prechod od vzdelávania k zamestnanosti. Aktivity zamerané na cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sú zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií, čím sa následne zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk web@employment.gov.sk www.trnava-vuc.sk


 
Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky