Skočiť na obsah

Prepojenie 1

555

Názov projektu: „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu: september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu:
celková výška oprávnených prostriedkov: 2 105 205,55 EUR
z toho spolufinancovanie z ESF: 1 789 424,71EUR (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 210 520,55 EUR (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 105 260,28 EUR (5%)

Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom slovenským, konkrétne:

  • Stredná zdravotnícka škola , Daxnerova 6, 917 01 Trnava
  • Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
  • Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
  • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava
  • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
  • Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34, 921 01 Piešťany

 

Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Jednotlivé činnosti v rámci podaktivít projektu prispejú k zvýšeniu týchto kompetencií, prepájajú stredoškolské vzdelávanie s praxou a zároveň podporujú zvýšenie viacerých kompetencií súčasne za účelom zlepšenia systémov odborného vzdelávania a kvalitnejšej odbornej prípravy mladých ľudí pre trh práce. Tým dôjde ku kvalitnejšej odbornej príprave mladých ľudí čo následne uľahčí prechod od vzdelávania k zamestnanosti. Aktivity zamerané na cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sú zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií, čím sa následne zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk web@employment.gov.sk www.trnava-vuc.sk


 
Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Trnavská župa oslovila firmy s prosbou o darovanie techniky pre stredoškolákov v núdzi

Trnavská župa požiadala firmy pôsobiace na svojom území o pomoc. Najmä pre žiakov zo sociálne slabších rodín chce zabezpečiť technické vybavenie nevyhnutné na úspešný prechod na dištančné vzdelávanie.

Trnavská župa vyčlenila viac ako milión eur na mimoriadne odmeny pre všetkých zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb

Trnavská župa mimoriadne odmení všetkých 1135 zamestnancov, ktorí sa v 21 zariadeniach sociálnych služieb v jej pôsobnosti starajú o vyše 1700 klientov. Na tento účel župa vyčlenila takmer 1,1 milióna eur.

Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania

V septembri tohto roka trnavská župa ako prvá spustila službu domáceho tiesňového volania. Bezplatne ju už využíva 24 klientov, pričom po najbližšom víkende to bude 40. V priebehu budúceho roka by mala pribudnúť stovka ďalších.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky