Skočiť na obsah

Prepojenie 2

 555

Názov projektu: „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2

 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu: september 2020 – august 2020 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu:
celková výška oprávnených prostriedkov: 2 103 599, 04 EUR
z toho spolufinancovanie z ESF: 1 788 059, 18 EUR (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 210 359,91 EUR (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 105 179,95 EUR (5%)


Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji a to formou prepojenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s praktickým vzdelávaním. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, konkrétne:

  • Stredná odborná škola technická, Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
  • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským –Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda - Dunaszerdahel
  • Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Projekt svojím zameraním reflektuje aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce možno podporiť rozvíjaním kľúčových zručností už počas vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovania jazykových a IKT zručností. Kvalitnejšia odborná príprava mladých ľudí, za pomoci zlepšených systémov odborného vzdelávania vytvárajú mladým ľudom konkurenčnú výhodu pri prechode od vzdelávania k zamestnanosti a uplatneniu na trhu práce. Práve pomocou rôznych činností v rámci podaktivít projektu môžeme prispievať k zvyšovaniu spomínaných kompetencií a zároveň podporovať prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

Zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú prevažne pedagogickí a odborní zamestnanci. Aktivity na ich rozvoj ako ďalšej cieľovej skupiny projektu prinesú zlepšenie kľúčových kompetencií, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk web@employment.gov.sk www.trnava-vuc.sk

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky