Skočiť na obsah

Prepojenie 2

 555

Názov projektu: „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2

 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu: september 2020 – august 2020 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu:
celková výška oprávnených prostriedkov: 2 103 599, 04 EUR
z toho spolufinancovanie z ESF: 1 788 059, 18 EUR (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 210 359,91 EUR (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 105 179,95 EUR (5%)


Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji a to formou prepojenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s praktickým vzdelávaním. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, konkrétne:

  • Stredná odborná škola technická, Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
  • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským –Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda - Dunaszerdahel
  • Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Projekt svojím zameraním reflektuje aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce možno podporiť rozvíjaním kľúčových zručností už počas vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovania jazykových a IKT zručností. Kvalitnejšia odborná príprava mladých ľudí, za pomoci zlepšených systémov odborného vzdelávania vytvárajú mladým ľudom konkurenčnú výhodu pri prechode od vzdelávania k zamestnanosti a uplatneniu na trhu práce. Práve pomocou rôznych činností v rámci podaktivít projektu môžeme prispievať k zvyšovaniu spomínaných kompetencií a zároveň podporovať prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

Zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú prevažne pedagogickí a odborní zamestnanci. Aktivity na ich rozvoj ako ďalšej cieľovej skupiny projektu prinesú zlepšenie kľúčových kompetencií, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk web@employment.gov.sk www.trnava-vuc.sk

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Trnavská župa oslovila firmy s prosbou o darovanie techniky pre stredoškolákov v núdzi

Trnavská župa požiadala firmy pôsobiace na svojom území o pomoc. Najmä pre žiakov zo sociálne slabších rodín chce zabezpečiť technické vybavenie nevyhnutné na úspešný prechod na dištančné vzdelávanie.

Trnavská župa vyčlenila viac ako milión eur na mimoriadne odmeny pre všetkých zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb

Trnavská župa mimoriadne odmení všetkých 1135 zamestnancov, ktorí sa v 21 zariadeniach sociálnych služieb v jej pôsobnosti starajú o vyše 1700 klientov. Na tento účel župa vyčlenila takmer 1,1 milióna eur.

Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania

V septembri tohto roka trnavská župa ako prvá spustila službu domáceho tiesňového volania. Bezplatne ju už využíva 24 klientov, pričom po najbližšom víkende to bude 40. V priebehu budúceho roka by mala pribudnúť stovka ďalších.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky