Skočiť na obsah

Cieľ: Cieľom Extra hodiny je navýšiť počet hodín nad rámec hodín povinne stanovených v školskom vzdelávacom programe vytvorením nových predmetov na príslušných školách, zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporiť učenie, čím sa zabezpečí osobný rast a pridaná hodnota v nadväznosti na uplatnenie sa na trhu práce.

Obsah: Extra hodiny sa budú zameriavať na rozvoj jazykových zručností.

Názov: Odborná angličtina pre zdravotníckeho asistenta

Popis: Extra hodiny zamerané na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že Extra hodiny sa budú realizovať u žiakov 4. ročníka, žiaci budú rozdelení do dvoch skupín, počas 2 školských rokov. Predpokladaný počet 50 žiakov. Pri aktuálnej časovej dotácii (3 hodiny týždenne) nie je dostatok priestoru na venovanie sa odbornej zložke jazyka - odborná terminológia v cudzom jazyku, modelové situácie sestra/pacient, sestra/ošetrujúci lekár. Extra hodiny by sa využili na zvýšenie kvality výučby cudzieho jazyka v odbornej oblasti a skvalitnili prípravu absolventov pre budúcu prax. Odborná angličtina pre zdravotníckeho asistenta je jedinečná možnosť, ako prepojiť všeobecnú angličtinu s praktickou zložkou, pretože absolventi by mali ovládať aj využitie odborného jazyka v praktickej oblasti. Na Odbornej angličtine by sa žiaci venovali situáciám, s ktorými sa môžu počas praxe stretnúť. Zavedenie extra hodín je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Odborná angličtina pre zdravotníckeho laboranta

Popis : Extra hodiny zamerané na zvyšovanie jazykových zručností. Extra hodiny sa budú realizovať u žiakov 4. ročníka, žiaci budú rozdelení do dvoch skupín, podaktivita by sa realizovala 2 školské roky. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa v odbore zdravotnícky laborant sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a z oblasti bezpečnosti práce. Na extra hodinách by sa žiaci venovali odbornej terminológii potrebnej pre dané oblasti a modelovým situáciám v súvislosti s definovaním prípravy absolventa, ktorý má byť pripravovaný v súlade s medzinárodnými jazykovými štandardami, medzi ktoré nepochybne patrí ovládanie odbornej terminológie v rámci daného študijného odboru. Absolvent má byť naklonený a otvorený novým trendom, ktoré sú väčšinou dostupné na internete v cudzom jazyku, preto by jeho ovládanie aj v odbornej oblasti malo byť samozrejmosťou pre zdravotníckeho laboranta. Zavedenie extra hodín je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Odborná angličtina pre maséra

Popis: Extra hodiny zamerané na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že Extra hodiny sa budú realizovať u žiakov 4. ročníka, 2 hodiny za týždeň na jedného učiteľa a jednu skupinu žiakov, podaktivita by bola realizovaná 2 školské roky. Pri predpokladanom počte 25 žiakov. Práca maséra zahŕňa detailnú znalosť ľudského tela, procedúry a terapie, konverzáciu s pacientom na bežnej komunikatívnej úrovni, rovnako však aj na odbornej úrovni - vysvetlenie procedúry pacientovi, podávanie pokynov a inštrukcií. Extra hodiny by sa zameriavali na odbornú terminológiu ľudského tela, sústav, typických ťažkostí, s ktorými sa môže stretnúť masér pri interakcii s klientom/pacientom. Ako podklad by sa využívala odborná špecializovaná publikácia, taktiež by sa pracovalo s materiálmi a modelovými situáciami pripravenými odbornými učiteľmi. Na extra hodinách by študenti dostali možnosť vyskúšať si modelové situácie a inscenačné dialógy postavené na reálnych situáciách, v ktorých sa ocitajú počas klinickej praxe. Zavedenie extra hodín je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Odborná angličtina pre farmaceutického laboranta

Popis: Extra hodiny zamerané na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že Extra hodiny sa budú realizovať u žiakov 4. ročníka, 2 hodiny za týždeň na jedného učiteľa a jednu skupinu žiakov, počas 2 školských rokov. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Súčasťou práce farmaceutického laboranta je aj komunikácia so zákazníkom lekárne. Farmaceut musí dokázať viesť rozhovor, poradiť vhodný liek/produkt. Rovnako ako v materinskom jazyku by mal byť schopný viesť podobný rozhovor aj v cudzom jazyku. Na bežných hodinách pri dotácii 3 hodiny týždenne nie je dostatok priestoru na precvičovanie modelových situácií v lekárni. Na extra hodinách by sa žiaci venovali odbornej konverzácii v cudzom jazyku, precvičovali špecifické dialógy, rozširovali odbornú farmaceutickú terminológiu. Ako podklad by boli používané vypracované kazuistiky od odborných učiteľov farmaceutických predmetov. Zavedenie extra hodín je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky