Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Latinský jazyk praktickej sestry

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových a IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 1 hodina týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. ročníka. Pri predpokladanom počte 100 žiakov. Pri momentálnej časovej dotácii predmetu Latinský jazyk praktickej sestry, ktorá je od septembra 2019 znížená na absolútne minimum (1 hodina/týždenne), absentuje dostatočný priestor pre odbornú terminológiu jazyka, ktorá je primárnou bázou tohto predmetu (anatomickú nomenklatúru a klinickú terminológiu). Mimoškolská činnosť vo forme krúžku sa zameria na využitie jazyka v praxi zdravotníckeho pracovníka – praktickej sestry. Krúžok by sa venoval najmä rozšíreniu lexiky odbornej lekárskej terminológie prostredníctvom práce s autentickými textami (príbalové letáky liekov, odborné články, lekárske správy, receptúry a pod.) a prácou s vybranými textami odborných učebníc latinského jazyka pre medicínske odbory. V krúžkovej činnosti sa bude vo zvýšenej miere využívať aj IKT technika. Využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese by sa rozdelilo na niekoľko možností. IKT by sa využívalo ako nástroj výučby, ako nástroj na hodnotenie vyučovacieho procesu a žiakov, ako prostriedok na získavanie informácií, ako komunikačný kanál. Technika IKT by sa využila na analýzu, kritické vyhodnotenie a použitie informácií. Žiaci by v rámci rozvoja latinského jazyka pracovali s rôznymi druhmi aplikácií zameranými na drilovanie slovnej zásoby hravou formou, pracovali s textovými procesormi, spracovávali prezentácie, vyhľadávali a získavali informácie z dostupných zdrojov v latinskom jazyku, komunikovali prostredníctvom počítača. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Moderné dejiny v škole

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, jazykových a IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. a 2. ročníka. Pri predpokladanom počte 40 žiakov. Cieľom činnosti krúžku Moderné dejiny v škole bude priblížiť žiakom dejiny 20. storočia, ktoré sú im oveľa bližšie ako napr. pravek alebo stredovek. Prostredníctvom atraktívnych metód výučby odstraňovať u žiakov ich mylné historické presvedčenie. Z uvedeného dôvodu je potrebné ísť v učivách do hĺbky, kriticky udalosti zhodnotiť. Témy ako vojny, rasizmus a pod. uchopiť cez reálne a efektívne didakticko-metodické spracovanie s morálnym vyústením. V rámci vzdelávacích stratégií uplatňovať objavné učenie, vyučovanie zamerané na komunikáciu, činnostné (autentické, tvorivé, skúsenostné) učenie, analytický (bádateľský) prístup, multiperspektívny prístup (rôzne uhly pohľadu) a kooperatívne učenie. Je potrebné žiakom sprístupňovať dejiny nie výkladom, ale cez aktivity, ktoré ich zaujmú, vtiahnu do centra diania a prenesú do daných historických udalostí. V krúžkovej činnosti sa vo zvýšenej miere využije aj IKT technika na zhromažďovanie, analýzu kritické vyhodnotenie a použitie informácií. Žiaci by pracovali s textovými procesormi, grafmi, tabuľkami, spracovávali by informácie do multimediálnych dokumentov, prezentácií, vytvárali pojmové mapy prostredníctvom aplikácií. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky