Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Práca s textom

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3.a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. V rámci čitateľskej gramotnosti bude cieľom zameriavať sa na prípravu v oblasti materinského jazyka a schopnosti rýchlej orientácií v texte. Príprava bude zameraná do oblasti prípravy na maturitnú skúšku a ďalej za účelom nadobudnutia čitateľských zručnosti pre výkon danej odbornej profesie. V rámci aktivity bude prebiehať vzdelávanie žiakov formou krúžku - Práca s textom v ktorom budú žiaci pracovať jednak s bežnou textáciou ale tiež s odborným textom napr. passporty strojov, odborná literatúra, odborné články, katalógy chýb a pod. V prvom rade pôjde o zvládnutie predpísaného obsahu učiva v štátnom a školskom vzdelávacom programe so zameraním sa na jazykovú oblasť - vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku a v druhom rade sa bude zameriavať na zvládnutie odbornej terminológie daného odboru študenta. Požaduje sa zvládnutie v oblasti komunikácie, čítania základnej technickej dokumentácie a všeobecného porozumenia pri komunikácií v rodnom jazyku. V rámci krúžku sa predpokladá využiť dostupné jazykové softvérové vybavenie s prepojením na technickú dokumentáciu, podkladov v rámci medzi-predmetových vzťahov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Riadenie CNC strojov

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností a matematickej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3.a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. V rámci rozvoja matematickej gramotnosti a v ďalšej nadväznosti na výkon odbornej profesie absolventa sa predpokladá realizácia krúžkovej činnosti. Riadenie CNC strojov, ktoré vychádza zo zvládnutia definovaných matematických operácií na vyššej úrovni tak, aby žiaci pochopili matematický model samotného programovania a fungovania NC a CNC zariadení. Po zvládnutí úvodnej štruktúry matematických požiadaviek nasleduje samotná aplikácia zameraná na tvorbu programu, transfer informácií, korekcie a samotné nastavenie stroja alebo zariadenia. Pre vzdelávanie sa plánuje využiť jednak dostupné simulačné programy a jednak priemyselné riešenie s využitím navrhovania nárezových plánov. Krúžok bude vychádzať zo všeobecných požiadaviek rozvoja logického myslenia, aplikácie poznatkov pri riešení rôznych matematických úloh, so silnou nadväznosť na informatiku - rozvoj IKT zručnosti, elektrotechnické predmety - prácu s informáciami, princípy fungovania strojov a pod. a na strojársky zamerané predmety (vlastnosti materiálov) apod. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Komunikácia v AJ

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3.a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Krúžok sa bude zameriavať na prípravu v oblasti jazykových zručnosti v oblasti prípravy na maturitnú skúšku a tiež za účelom nadobudnutia vedomosti a jazykových zručnosti pre výkon danej odbornej profesie. V rámci aktivity bude prebiehať vzdelávanie žiakov formou krúžku - Komunikáciu v AJ. Daný krúžok bude zameraný na zvládnutie odbornej terminológie daného odboru študenta. Požaduje sa zvládnutie v oblasti komunikácie, čítania základnej technickej dokumentácie a všeobecného porozumenia pri komunikácií v cudzom jazyku. V rámci krúžku sa predpokladá využiť dostupné jazykové softvérové vybavenie s prepojením na technickú dokumentáciu v cudzom jazyku a tiež demonštratívne cvičenia obsluhy strojov a zariadení v cudzom jazyku. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Elektropneumatika

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3.a 4. ročníka.. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Krúžok Elektropneumatika, bude zameraný na zvládnutie obsluhy priemyselných strojov a prístrojov a princípov ich funkcie. Z hľadiska požiadaviek praxe, ktorej dominuje rastúce tempo mechanizácie a automatizácie je potrebné sa zameriavať na zvyšovanie produktivity, ktoré je dosiahnuteľné len cestou využívania elektropneumatických systémov, ktorých princípy je nutné, aby zvládli žiaci už počas štúdia na strednej škole a následnej ich dokázali aplikovať v praxi bez nutnosti dlhej adaptácie. V rámci krúžku budú využívané voľne dostupné softvérové riešenia a demonštračné programy ale tiež softvérové riešenia typu PLC a pod., ktorých úlohou bude jednak simulovať poruchový stav a jednak pomôcť identifikovať daný poruchový stav. Krúžok sa bude zameriavať na rozvoj logického myslenia, aplikáciu poznatkov pri riešení rôznych matematických úloh. S nadväznosť na informatiku ako aj na ďalšie odborné predmety akými sú základy elektrotechniky, elektrotechnika, strojníctvo, technológia montáže, technická mechanika a pod. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Diagnostika vozidiel

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 2. a 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. V rámci krúžku sa žiaci oboznámia a nacvičia si manipuláciu s prístrojom autodiagnostiky, oboznámia sa s diagnostickými okruhmi v automobile, nacvičia si práce s prístrojom diagnostiky a ostatným príslušenstvom. Zamerajú sa aj na nácvik jednotlivých procesov diagnostiky vozidla, ako napríklad čítanie chybových kódov, či využitie pomocníka pri práci s autodiagnostikou. Krúžok bude napomáhať žiakom získať lepšie teoretické vedomosti a hlavne praktické zručnosti pri diagnostikovaní porúch automobilov. Získajú prehľad s použitím autodiagnostického nástroja a možnosťami viacerých prístrojov. Reálne sa budú testovať jednotlivé okruhy systémov v automobiloch. To napomôže k výchove kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú vedieť požívať tieto zariadenia na diagnostikovanie porúch v automobiloch. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Poznávanie tradičných remesiel

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. ročníka. Pri predpokladanom počte 10 žiakov. V súvislosti s rozvojom prírodovednej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti a s rozvojom jemných zručností sa bude realizovať poznávanie tradičných remesiel, zamerané najmä na opletanie drôtom, oboznamovanie žiakov s históriou drotárstva na Slovensku a rozvoj tradičných vedomostí a najmä praktických zručností pri tvorbe opletaných výrobkov ako vianočné ozdoby, dekoračné predmety z drôtu, opletanie keramiky, návrh a tvorba vlastných nápadov žiakov. Krúžok bude zameraný na poznanie a historickú analýzu textov týkajúcich sa remeselnej výroby. Na schopnosť identifikovať relevantné poznatky, hodnotiť prečítané, dedukovať na základe textu, tvoriť si úsudky, konštruovať hlavné myšlienky textu. Po práci s historickými prameňmi sa krúžok následne zameria aj na praktickú činnosť v rámci poznávania starých technológií výrobkov z drôtov, získanie poznatkov o technológiách opletania drôtom a ich využití pri návrhu nových návrhov starou technológiou. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky