Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Matematický klokan

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Školského kola súťaže sa zúčastnia všetci žiaci školy v priebehu 2 týždňov, pričom výhercovia školského kola postupujú ďalej do okresného kola. Pri predpokladanom počte 120 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Školské kolo celoslovenskej súťaže Matematický klokan je zamerané na rozvoj matematických zručnosti a logického myslenie ďalej nadväzujúc na využitie matematických vedomosti a zručnosti v praxi. Rozvíja sa schopnosť logického myslenia, logického uvažovania a determinácie správnych záverov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Zenit

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Školského kola súťaže sa zúčastnia všetci žiaci školy v priebehu dvoch týždňov, pričom výhercovia školského kola postupujú ďalej do krajského kola. Pri predpokladanom počte 120 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Školské kolo celoslovenskej súťaže Zenit zamerané na rozvoj jednak matematických zručnosti a logického myslenia ale ďalej najmä na praktické znalosti a praktické zručnosti. Rozvíja sa schopnosť logického myslenia, logického uvažovania a determinácie správnych záverov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Súťaž mladý zvárač

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie IKT zručností. Školského kola súťaže sa zúčastnia žiaci školy, ktorí absolvujú alebo absolvovali príslušný zváračský kurz v priebehu dvoch týždňov, pričom výhercovia školského kola postupujú ďalej do národného kola. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 3. a 4. ročníkov. V rámci parciálneho rozvoja IKT zručností sa mimoškolská činnosť zameria na rozvoj teoretických poznatkov a praktických zručnosti, kde budú žiaci v rámci školského kola súťaže mladých zváračov demonštrovať svoje jednak teoretické vedomosti z predmetov: technické kreslenie, informatika, technická mechanika ale tiež praktické zručnosti pri zhotovovaní vybraných typoch zváraných spojov. Súťaž spočíva aj v simulácii procesu zvárania prostredníctvom počítačových simulátorov zvárania. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Olympiáda v ANJ

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností. Školského kola súťaže sa zúčastnia všetci žiaci školy v priebehu 2 týždňov, pričom výhercovia školského kola postupujú ďalej do okresného kola. Pri predpokladanom počte 60 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Školské kolo regionálnej súťaže je zamerané na primárne poznanie a ovládanie cudzieho jazyka ale tiež na zložitejšie využitie jazyka so zameraním na profesné aplikácie alebo na overenie schopnosti hlbšieho uvažovania v cudzom jazyku, tvorby textu alebo porozumenie textu. Súťaž je zameraná na schopnosť komunikácie a vyjadrovania sa v cudzom jazyku ale tiež využitie cudzieho jazyka v pracovného styku a v profesijnej praxi. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Autoopravár - Junior

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie IKT zručností. Súťaž je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka učebného odboru. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Školské kolo regionálnej súťaže je zamerané na zvládnutie jednak teoretických vedomosti zo širokej oblasti odborných predmetov, pričom testovanie prebieha elektronicky a tiež demonštrovať logické uvažovanie a aplikáciu poznatkov do praxe. V rámci praktických zručnosti predviesť v stanovom čase identifikáciu poruchy a realizovať jej opravu, prostredníctvom autodiagnostiky s notebookom. Súťaž rozvíja schopnosť logického myslenia a determinácie správnych záverov, ako aj schopnosť aplikácie teoretických poznatkov do praxe. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky