Skočiť na obsah

Cieľ: Cieľom Extra hodiny je navýšiť počet hodín nad rámec hodín povinne stanovených v školskom vzdelávacom programe vytvorením nových predmetov na príslušných školách, zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporiť učenie, čím sa zabezpečí osobný rast a pridaná hodnota v nadväznosti na uplatnenie sa na trhu práce.

Obsah: Extra hodiny sa budú zameriavať na rozvoj jazykových zručností.

Názov: Anglický jazyk v praxi

Popis: Extra hodiny zamerané na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že Extra hodiny sa budú realizovať v 2 skupinách, každá skupina po 1 hodinu týždenne. Pri predpokladanom počte 24 žiakov. Obsah extra hodín vychádza z inovácie školského vzdelávacieho programu a je zameraný na dosiahnutie efektívnej komunikácie v anglickom jazyku ako v slovnej tak i v písomnej forme, ovládanie odbornej terminológie, plynulé vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského i pracovného styku. V odbornom vzdelávaní sa príprava zameria na oblasť ekonomiky, komunikácie, tovaroznalectva, práva, histórie automobilizmu, manažment a marketing v autoservise. Navrhnuté témy sú zamerané na aktívne používanie ekonomických pojmov, prácu s firemnou dokumentáciou, evidenciou skladového hospodárstva ako i metódy a technológiu diagnostiky, opravy a údržby motorových vozidiel tak, aby bol absolvent komplexne jazykovo pripravený pre prax. Hlavnou formou bude implementácia inovatívnych metód a foriem do vyučovania s využitím interaktívnej techniky, nových učebných pomôcok a modernej literatúry. Z metód napríklad zážitkové učenie, situačné a inscenačné metódy, ktorými sa nasimulujú pracovné situácie, ktoré si žiak v rámci extra hodín bude môcť vyskúšať.

Zavedenie extra hodín je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky