Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: CNC obrábanie

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 2. a 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Vzhľadom na súčasný technický vývoj v strojárstve a zvlášť v strojovom obrábaní rôznych materiálov je potrebné u žiakov pripravujúcich sa na povolanie držať krok s vedecko technickým rozvojom a odovzdávať žiakom reálne vedomosti pre nadobúdanie praktických zručností a zostavovanie riadiacich programov pre CNC stroje na zhotovenie jednoduchých až stredne zložitých obrobkov. Na výuku v škole je k dispozícii pre žiakov špeciálny softvér, ktorý by slúžil na vytváranie jednoduchých programov pre CNC stroje, simuláciu 2D a 3D. Škola má trenažéry na CNC obrábanie v počte 3 ks frézovačka a 3 ks sústruh. Základnou podmienkou práce na CNC stroji je do daného softvéru importovať výkres a v programe nastaviť všetky konkrétne parametre. Dôležité je mať v blízkosti CNC stroja notebooky pre teoretickú časť práce, nakoľko cieľom mimoškolskej činnosti je naučiť žiakov programovanie CNC strojov aj v iných programovacích jazykoch využívaných v strojárskej výrobe u potencionálnych kľúčových zamestnávateľov v regióne Trnavského samosprávneho kraja. Popísaná mimoškolská činnosť posunie u zapojených žiakov prípravu na povolanie na kvalitatívne vyššiu úroveň, čím sa zvýši možnosť ich uplatnenia v budúcom zamestnaní. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Pracujeme s digitálnymi technológiami

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 2. a 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Prácou v krúžku by si žiaci rozšírili vedomosti v oblasti počítačovej zručnosti z predmetov informatika, aplikovaná informatika a výpočtová technika. Používaním bezpečného internetu sa vyhnú nástrahám, ktoré na nich na sociálnych sieťach striehnu. V dobe digitalizovanej spoločnosti sa žiaci naučia pracovať s digitálnym fotoaparátom, spracovávať fotografie a mapovať školské akcie. Krúžok sa zameria aj na zvyšovanie povedomia u žiakov o trestoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Rovnako dôležité je vedenie k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a možnosť obrany. Zhodnotením významu a vplyvu médií vo svojom živote a spoločnosti , využívať médiá zmysluplne, získať kritický odstup od mediálnych produktov a obsahov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky