Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Robotický krúžok

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Cieľom krúžku bude vzbudiť záujem o informatiku , naučiť žiakov základné koncepty informatiky, elektroniky, robotiky, programovania a ich využiteľnosť v praxi. Obsahom bude: programovanie robotických stavebníc, využitie stavebníc pre pochopenie snímačov, programovanie mikropočítačov, práca s PLC snímačmi ako aj príprava na súťaže. Na krúžku robotiky by sa pracovalo najmä so stavebnicami ktoré pomáhajú starším žiakom a študentom osvojiť si kritické myslenie teda schopnosť odôvodene posudzovať a vyhodnocovať získané informácie, rozvíjať si zručnosti potrebné pre digitálnu budúcnosť. Zameranie sa bude orientovať najmä na konštrukčné návrhy, modelovanie, programovanie, skúmanie, riešenie problémov, tímovú prácu, po rozvoj kritického myslenia a prezentáciu výsledkov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky