Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Krúžok finančnej gramotnosti

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Cieľom krúžku bude zapojiť našich žiakov do vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti. Prípravu žiakov by bola zabezpečená vlastnými učiteľmi, ktorí budú viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Cieľom je zapájať žiakov do rôznych projektov napríklad "Deň finančnej gramotnosti". Krúžok by popularizoval finančné vzdelávanie na našej škole, aj zapájaním sa do rôznych súťaží (napríklad finančná olympiáda). Účelom bude rozvoj kompetencií žiaka s ohľadom na trvalé životné hodnoty, pochopenie vzťahov medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Nadobudnutie počítačových zručnosti ECDL

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 1 hodina týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 2. ročníka. Pri predpokladanom počte 16 žiakov. Cieľom krúžku je umožniť žiakom nadobudnutie a certifikáciu digitálnych zručností v systéme ECDL, pripraviť žiakov na skúšky, ktoré by žiaci vykonali v externej organizácii. Príprava by spočívala vo vzdelávaní v ucelenej tematickej oblasti IT, v ktorej je možné vykonať skúšku, v systéme ECDL. Rozsah znalostí a zručností, ktoré sa v danej tematickej oblasti (module) vyučujú a pri skúške overujú, obsahuje sylabus príslušného modulu. Krúžok by pripravoval žiakov na certifikáciu základných modulov prípadne rozširujúcich podľa ich záujmu. Overovanie znalostí a zručností nadobudnutých v konkrétnej tematickej oblasti IT sa vykonáva prostredníctvom skúšky pričom skúšku tvoria výlučne praktické otázky a úlohy. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky