Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Interpretácia umeleckých diel

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Prostredníctvom krúžku si žiaci rozšíria vedomosti a zručnosti v oblasti čitateľskej gramotnosti. Naučia sa čítať umelecký text s porozumením, budú vedieť odlíšiť a charakterizovať umelecký text po obsahovej i formálnej stránke, analyzovať využité výrazové prostriedky v texte, napr. terminológiu, synonymá, kompozíciu ap. z hľadiska autorovho zámeru a funkcie textu. Ďalej dokážu identifikovať kľúčové slová textu, rozlíšia v texte hlavné myšlienky od vedľajších, podstatné informácie od nepodstatných, sformulujú hlavnú myšlienku textu a spracujú text – vytvoria z neho konspekt, osnovu, tézy. Na základe analýzy budú schopní vyjadriť svoj estetický a emocionálny zážitok z prečítaného umeleckého textu a dokážu ho obhájiť. Žiaci nadobudnú čitateľské a komunikačné zručnosti. Budú vedieť analyzovať a interpretovať umelecké texty a prejavy, Ich cieľom bude naučiť sa analyzovať a interpretovať texty umeleckej literatúry, identifikovať jazykové umelecké prostriedky, sformulovať hlavnú myšlienku a tému konkrétneho umeleckého diela. Prostredníctvom metódy porovnávania budú žiaci schopní zaradiť umelecké dielo do konkrétneho literárneho smeru. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Cestou k maturite

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Činnosť krúžku bude vychádzať z požiadaviek a nárokov na všetky tri výstupy maturitnej skúšky zo SJL. Umožní žiakom nácvik jednotlivých žánrov, budú mať možnosť zistiť svoje silné a slabé stránky pri tvorbe textov všetkých požadovaných žánrov. Druhou oblasťou bude príprava na testovú zložku: čítanie s porozumením, literárnovedný a jazykovedný prehľad, riešenie úloh s výberom odpovede a úloh s krátkou odpoveďou. Tretia oblasť bude smerovať k formovaniu správnych rečníckych návykov počas ústnej odpovede. Budeme posilňovať zručnosti: pri ústnom prejave správne uplatňovať suprasegmentálne javy, vedieť demonštrovať znalosť pojmov a poznatkov, aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty, pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu, vytvoriť vlastný text na základe dodržania stanoveného žánru (slohového postupu, jazykového štýlu), ústne prezentovať vlastný text, samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) s použitím priamej reči, používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty, vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov, odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu týchto prvkov pre dejový a významový plán diela. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Krúžok deskriptívnej geometrie

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. a 2. ročníka. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Účelom krúžku bude doučovanie deskriptívnej geometrie. Na to bude slúžiť opätovné vysvetľovanie, precvičovanie a upevňovanie princípov pravouhlého premietania, základných pojmov a postupov. Postupne sa budú riešiť náročnejšie úlohy a budovať priestorová predstavivosť. Poslaním krúžku bude rozvíjať u žiakov priestorovú predstavivosť aj grafickú zručnosť a učiť ich myšlienky a návrhy znázorniť tak, aby technický výkres bol každému zainteresovanému zrozumiteľný – teda zhotovený podľa jednotných noriem a na rovnakom vedeckom základe zobrazovacích metód. Úlohou bude poskytnúť žiakom vedomosti, zručnosti a schopnosti pri zobrazovaní rovinných a priestorových útvarov. Tieto znalosti, vlastnosti a zručnosti budú slúžiť nielen pri vyučovaní deskriptívnej geometrie, ale aj v odborných predmetoch vo vyšších ročníkoch. Vytvorí sa tak systém, ktorý umožní nielen dosiahnuť ciele študijného odboru, ale aj získané poznatky využiť počas vysokoškolského štúdia a v budúcom povolaní. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Matematický krúžok

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný najmä na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Cieľom krúžku bude získať schopnosť a zručnosť v aplikácii matematiky pri riešení úloh z predchádzajúcich ročníkov externej časti maturitnej skúšky z matematiky, rozvíjať logické myslenie žiakov, pracovať v skupine, spolupracovať pri riešení úloh, argumentovať, odstraňovať problémy pri riešení. Riešenie jednotlivých úloh vedie žiakov v rozvíjaní matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti / úlohy s prírodovedným obsahom, pozorné čítanie textu s porozumením. /Činnosť krúžku bude smerovať k tomu, aby žiaci efektívnejšie získavali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote a vedeli: správne používať matematickú symboliku, znázorňovať vzťahy, čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), orientovať sa v rovine a priestore, pracovať s návodmi a tvoriť ich, samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Geodézia v praxi

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie matematickej gramotnosti a IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Krúžok bude zameraný na aplikáciu teoretických vedomostí z oblasti leteckej fotogrametrie na praktické úlohy. V rámci krúžku sa žiaci naučia pracovať napríklad s dronom, ako nosičom meračskej fotokomory, so softvérom na spracovanie leteckých meračských snímok, vyhotoviť 3D modely objektov pre rôzne účely, importy výstupov fotogrametrie do iných bežne používaných softvérov. Náplň krúžku bude kombinovaná z teoretickej časti, kde si žiaci precvičia prácu s odborným textom, z praktickej časti, kde žiaci budú mať možnosť overiť svoje teoretické vedomosti pri vyhotovovaní leteckých snímok a zberu dát v teréne. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Študentská firma

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 2. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Krúžok študentská firma bude zameraný na rozvoj podnikateľského a ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti. V rámci plánovaných aktivít sa študenti zamerajú na získanie a rozvoj zručností v oblasti podnikania, ekonomiky, matematickej zručnosti, IKT zručnosti. Tento krúžok má naštartovať rozvoj osobných, odborných, podnikateľských a sociálnych zručností. Pôjde predovšetkým o podporovanie podnikateľského uvažovania, ktoré má súvis hlavne s finančnou gramotnosťou. Študenti budú tvoriť podnikateľský plán so všetkými súčasťami, vytvoriť reálne produkty, ktoré predajú, pričom spravujú firemné financie. Študenti si overia čo sú skutočné náklady, príjmy, odvody, koľko čo stojí a s čím musia počítať. Firma bude pracovať so skutočnými peniazmi, bude tvoriť skutočné doklady ekonomickej praxe, viesť účtovnú evidenciu príjmov a výdajov s uzávierkou. Náplňou krúžku bude predovšetkým prepojenie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. V rámci finančnej gramotnosti získajú skúsenosti, zručnosti a vedomosti ako efektívne riadiť vlastné finančné prostriedky. Súčasťou aktivity sú aj exkurzie so zameraním na podnikateľské prostredie a rozvoj finančnej gramotnosti. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Ekonomické projekty

Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1.- 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 10 žiakov. Tento krúžok bude pre nadaných študentov, ktorí sa chcú rozvíjať predovšetkým v ekonomickej oblasti, v IKT zručnostiach, ako aj v oblasti finančnej a matematickej gramotnosti a to najmä z dôvodu lepšieho uplatnenia na trhu práce. Cieľom je podporiť študentov v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania v odborných a teoretických vedomostiach aj v odborných praktických zručnostiach a schopnostiach. Študenti sa zamerajú na zlepšenie svojich schopností, a to napríklad prácou s odborným textom, jeho analýzou a interpretáciou na súťaži. Súčasťou tohto krúžku je teda systematická príprava na súťaž formou praktických cvičení a riadenej odbornej činnosti pod vedením nielen pedagógov ale aj odborníkov z praxe formou konzultácií, prednášok, exkurzií. Škola vytvára v súlade so svojím profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov sa považuje vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiadúce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Vo výučbe týchto žiakov sa budú využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných projektoch, vo výnimočných prípadoch môže by poskytnuté štúdium formou on-line. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. – 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Krúžok bude zameraný na rozvoj jazykových zručností v anglickom jazyku. Plánované aktivity sa budú zameriavať na počúvanie, čítanie, ústny a písomný prejav. K dosiahnutiu cieľa sa budú využívať tradičné i netradičné formy a metódy práce s ohľadom na rôzne úrovne ovládania jazyka žiakov - predovšetkým jazykové a didaktické hry, prácu v skupinách a vo dvojiciach, situačné hry simulujúce reálne životné situácie, počítačové programy, webové stránky a pod. Cieľom krúžku bude tiež zvýšiť motiváciu žiakov k štúdiu anglického jazyka, vytvoriť pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka. V receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a stratégiách budú vedieť ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text, v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach (ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text, budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným spôsobom, budú zvládať spoločenské dimenzie jazyka. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Reálie anglicky hovoriacich krajín

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 10 žiakov. Žiaci si osvoja vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách na uspokojivej úrovni na základe prečítania a porozumenia nekomplikovaných faktografických textov. Fakty sa budú uvádzať v súvislostiach, čo uľahčí ich zapamätanie. Text súčasne slúži k rozšíreniu slovnej zásoby o výrazy z moderného života. Žiaci nadobudnú čitateľské a komunikačné zručnosti. Budú vedieť analyzovať a interpretovať texty informatívneho a faktografického charakteru. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Produktívna práca s textom na rozvíjanie jazykových zručnosti

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Krúžok Produktívna práca s textom sa zameriava na rozvíjanie jazykových zručnosti a čitateľskej gramotnosti s dôrazom na inkluzívny prístup k žiakom. Cieľom krúžku bude zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií. Dôraz sa bude klásť na analýzu a interpretáciu textov, ale i na tvorbu vlastných textov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. Hravými, zrozumiteľnými, originálnymi a kreatívnymi cvičeniami pozitívne motivujeme žiakov na trénovanie čitateľskej gramotnosti. Vypracovávaním testov, praktickým precvičovaním problémových častí učiva, sa zosystemizujú poznatky v oblasti všetkých jazykovedných rovín vytváraním si vlastného výučbového portfólia. Z hľadiska inklúzie budú ponúknuté texty a cvičenia tak pre nadaných žiakov, ako aj pre slabo prospievajúcich žiakov a dyslektikov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Španielčina pre začiatočníkov

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 10 žiakov. V krúžku pôjde o učenie základov španielskeho jazyka. Vyučovanie sa bude realizovať v škole, v jednej z pridelených učební. Žiaci budú pracovať s lekciami, textami a pracovnými listami. Krúžok sa bude realizovať v čase po riadnom vyučovaní. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Ruský jazyk

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný najmä na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 3 žiaci. Keďže na škole je povinným cudzím jazykom anglický jazyk, krúžok ponúkne rozvoj ďalšej kompetencie v komunikačnej zručnosti. Dôraz bude kladený na nácvik elementárnej úrovne. Naučiť študentov ovládať azbuku v písomnej aj ústnej forme. Naučiť ich čítať základné texty a aplikovať to do praktickej komunikačnej zručnosti. Cieľom je dať možnosť študentom rozvíjať sa v ďalšom cudzom jazyku a využiť to na cestovanie, poznávanie iných krajín a mať lepšiu možnosť uplatniť sa na trhu práce. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Práca s maturitnými témami

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 5 žiakov. Krúžok bude zameraný na prácu s maturitnými témami. Bude určený pre žiakov, ktorí dosahujú slabšie výsledky v predmete anglický jazyk. Obsahom krúžku bude práca s textami, ich zjednodušenie pre lepšie pochopenie a osvojenie si dostatočných vedomostí potrebných pre absolvovanie maturitnej skúšky z anglického jazyka. Súčasťou práce bude aj konverzácia na dané témy, aby žiaci zlepšili nielen schopnosť pracovať s textami, teda čitateľskú gramotnosť, ale aj ústny prejav, ktorý tvorí súčasť maturitnej skúšky. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Krúžok softvérových IKT zručností

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. ročníka. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Krúžok IKT sa bude zameriavať na budovanie informatickej kultúry a bude vychovávať k efektívnemu využívaniu počítačových systémov. Žiaci sa naučia pracovať v prostredí bežných aplikačných programov. Budú vedieť efektívne pracovať s informáciami uloženými na pamäťových médiách a sieti. Krúžok bude zameraný na precvičovanie a doučovanie vedomostí žiakov týkajúcich sa práce s počítačom. Obsahom budú témy, ktoré sa preberajú na hodine informatiky. Prostredníctvom krúžku sa vytvorí priestor o rozšírenie a praktický nácvik. Konkrétne MS Office, operačný systém MS Windows, práca na internete a programovanie. Neoddeliteľnou súčasťou by bola bezpečnosť surfovania internete. Výsledkom by malo byť upevňovanie a rozvoj IKT zručností. Poslaním krúžku bude viesť žiakov k upevňovaniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Krúžok HW IKT zručností

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 34 žiakov. Krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností a PC problematiky. Obsahom krúžku budú HW komponenty PC, ich správny výber podľa použitia PC a taktiež starostlivosť o tieto komponenty. Žiaci budú mať možnosť pozrieť sa bližšie na SW vybavenie PC a zodpovedia si otázku prečo je dôležité poznať používaný SW ešte pred výberom HW častí PC. Náplň krúžku bude kombinovaná z teoretickej časti, kde si žiaci precvičia čítanie s porozumením pri hľadaní technických detailov jednotlivých komponentov, a z praktickej časti, vrcholom ktorej bude zostavenie vlastného PC. Žiaci sa naučia rozoznávať hlavné parametre HW súčastí PC, pracovať s nimi, budú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie, nadobudnú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie, osvoja si schopnosti práce s citlivými HW komponentami, naučia sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Projekčný ATELIÉR

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností . Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 2. a 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 24 žiakov. Krúžok bude zameraný na získavanie vedomostí, zručností a skúseností žiakov založením fiktívnej firmy- projekčného - Ateliéru. V rámci plánovaných aktivít sa žiaci zamerajú na rozvoj zručností v oblasti odborných predmetov stavebného charakteru - Staviteľstva - teórie, Staviteľstva - cvičení a Konštrukčných cvičení. Žiaci sa zoznámia s netradičným spôsobom s organizačným, konzultačným, poradenským a čiastočne ekonomickým riadením firmy počas dvoch školských rokov. Žiaci si založia reálnu študentskú spoločnosť simulujúcu projekčnú kanceláriu. Žiaci budú mať jedinečnú možnosť pochopiť princípy podnikania, chodu firmy a hlavne pochopia rozdelenie Projektovej dokumentácie. Žiaci sa zamerajú na zlepšenie schopnosti práce s odborným softvérom ArchiCAD, jeho aplikáciou, spracovaním výkresov projektovej dokumentácie a prezentáciou projektu. Cieľom bude zlepšenie zručností žiakov v teoretickej aj praktickej oblasti. Náplň krúžku bude kombinovaná z teoretickej časti, kde si žiaci budú mať možnosť overiť svoje teoretické vedomosti a z nácviku prostredníctvom konzultácii s investormi, so zakomponovaním konkrétnych požiadaviek investora do projektovej dokumentácie. Ďalšou súčasťou aktivít bude príprava žiakov na exkurzie už zrealizovaných stavieb. Poslaním krúžku bude rozvíjať u žiakov priestorovú predstavivosť aj grafickú zručnosť a učí ich myšlienky a návrhy znázorniť tak, aby technický výkres bol každému zainteresovanému zrozumiteľný – teda zhotovený podľa jednotných noriem a na rovnakom vedeckom základe zobrazovacích metód. Úlohou bude poskytnúť žiakom vedomosti, zručnosti a schopnosti pri zobrazovaní jednotlivých výkresov projektovej dokumentácie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.
 

Názov: Fotogrametria v praxi

Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 2 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Krúžok bude zameraný na aplikáciu teoretických vedomostí z oblasti leteckej fotogrametrie na praktické úlohy. V rámci krúžku sa žiaci naučia pracovať s dronom, ako nosičom meračskej fotokomory, so softvérom na spracovanie leteckých meračských snímok, naučia sa vyhotoviť 3D modely objektov pre rôzne účely, importy výstupov fotogrametrie do iných bežne používaných softvérov. Náplň krúžku bude kombinovaná z teoretickej časti, kde si žiaci precvičia prácu s odborným textom a z praktickej časti, kde žiaci budú mať možnosť overiť svoje teoretické vedomosti pri vyhotovovaní leteckých snímok a zberu dát v teréne. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 04.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky