Skočiť na obsah

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Klub učiteľov SJL

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v čitateľskej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu spočíva v tvorbe a koordinácii vzdelávacích činností v predmete slovenský jazyk a literatúra zameraných na získanie, resp. prehlbovanie kompetencií, a to najmä v oblasti čitateľskej gramotnosti. Zameraný bude najmä na nadobudnutie čitateľských zručností a zvládnutie jazykového učiva. Pôjde najmä o rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí). Do popredia sa dostane analýza a interpretácia textov/prejavov) a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. Žiaci budú vedieť interpretovať umelecký aj vecný text doslovne/podrobne/stručne. 

 

Názov: Klub učiteľov OBN, DEJ a ETV

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v čitateľskej gramotnosti. Klub bude zameraný na výber a spracovanie výučbových materiálov na podporu a rozvoj čítania s porozumením. Pôjde nielen o pochopenie východiskových a podporných textov, ale aj ich interpretáciu. Zároveň bude využívaný aj interaktívny spôsob učenia a učenia sa. Tematické okruhy budú volené podľa špecifík daných predmetov. Dôraz sa bude klásť na vzájomné prepojenie tém jednotlivých predmetov a zaradenie prierezových tém. 
 

Názov: Klub matematických expertov

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v matematickej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi. Na zasadnutí klubu sa budú analyzovať inovatívne metódy a formy vzdelávania, ktoré podporujú rozvoj matematických zručností žiakov a metodické materiály na hodnotenie úrovne matematickej gramotnosti. Výstupy z klubovej činnosti budú v podobe interných bánk matematických úloh s príslušnou metodikou. Bude ich päť. Každá sa bude týkať iných tematických celkov. 

 

Názov: Prírodovedné a matematické zákonitosti v statike stavebných konštrukcií

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v matematickej gramotnosti. Zasadnutie klubu bude zamerané na predmety stavebná mechanika, stavebné konštrukcie, drevené a kovové konštrukcie. Na zasadnutiach sa bude prerokovávať a zosúlaďovať obsah vzdelávania, stanovovať učebné zdroje a zosúlaďovať obsah tematických celkov. Vypracovanie výstupov bude vo forme vzorových úloh. Klub bude zameraný aj na stanovenie jednotných hodnotiacich kritérií a na analýzu výsledkov podľa predmetov a tried. 
 

Názov: Matematické zákonitosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v matematickej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu spočíva v príprave a koordinácií vzdelávacích činností v odborných predmetoch odboru geodézia, kartografia a kataster zameraných na spracovanie geodetických meračských prác v teréne a to predmety geodézia, geodetické výpočty, prax, mapovanie, fotogrametria, s prepojením na matematické a prírodovedné predmety, ako predpoklad správnosti komplexného spracovania meraní. Zameranie činnosti bude na prípravu a koordinovanie obsahu vzdelávania, učebné zdroje, hodnotenie, prípravu jednotných výstupov vo forme úloh a prípravu úloh pre maturitné skúšky. Pravidelné stretnutia pedagogického klubu a jeho výstupy budú predpokladom skvalitnenia a zjednotenia vyučovacieho procesu. Klub bude zasadať spravidla v mesačných intervaloch v priebehu školského roku, s predpokladom výstupu zameraného najmä na vypracovanie jednotných úloh pre žiakov ako predpoklad úspešného zvládnutia obsahu daného predmetu. Význam pôsobenia klubu bude v odstránení rozdielov v obsahu vyučovania a požadovaných vedomostí žiakov jednotlivými vyučujúcimi. 

 

Názov: Matematické a prírodovedné zákonitosti v projektovaní stavieb

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu spočíva v príprave a koordinácií vzdelávacích činností v odborných predmetoch zameraných na navrhovanie objektov pozemného staviteľstva, stavebných konštrukcií, zariadenia interiérov a exteriérov. Činnosť klubu je orientovaná na odborné predmety s prepojením na matematické a prírodovedné predmety, ako predpoklad správnosti komplexného riešenia návrhu bytových stavieb a stavieb občianskej vybavenosti. Zameranie činnosti klubu bude na prípravu a koordinovanie obsahu vzdelávania, učebných zdrojov, hodnotenie žiakov, prípravu jednotných výstupov vo forme zadaní, ročníkových projektov a úloh a prípravu úloh pre maturitné skúšky. Pravidelné stretnutia pedagogického klubu a jeho výstupy budú predpokladom skvalitnenia a zjednotenia vyučovacieho procesu . Klub bude zasadať z pravidla v mesačných intervaloch v priebehu školského roku. Výstupmi jeho činnosti budú materiály zamerané najmä na vypracovanie jednotných úloh a zadaní pre žiakov, tiež rozšírenie a aktualizácia učebných zdrojov, ako predpoklad úspešného zvládnutia obsahu daného predmetu. Význam pôsobenia klubu bude tiež v odstránení rozdielov v obsahu vyučovania a požadovaných vedomostí a zručností žiakov jednotlivými vyučujúcimi. 

 

Názov: Finančná gramotnosť

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Pedagogický klub spočíva v príprave a koordinácií vzdelávacích činnosti vo finančnej gramotnosti – ide o získanie schopností využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Zameranie činnosti klubu bude na prípravu a koordinovanie obsahu vzdelávania, tvorbu učebných zdrojov a prípravu jednotlivých materiálov, odborných textov, pracovných listov s využitím IKT pri vyučovaní. Stretnutia budú zamerané na výstupy s cieľom skvalitnenie vyučovacieho procesu. Výstupy budú zamerané na vypracovanie podkladov na lepšie pochopenie jednotlivých tém, taktiež na vypracovanie problémových úloh pre žiakov v oblasti finančnej gramotnosti so zameraním na skupinovú prácu, prácu s odbornými textami. Význam klubu je v jednotnom postupe a vytváraní kreatívnych možností pri získavaní vedomostí a zručností z finančnej gramotnosti a v neposlednej miere neustála aktualizácia informácií v tejto oblasti. 

 

Názov: Ekonomické myslenie a podnikateľské vedomosti

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. V klube budú príslušný učitelia spoločne riešiť obsah vzdelávania v uvedených predmetoch, budú prispôsobovať obsah meniacim sa podmienkam a novým poznatkom. Budú si vymieňať skúsenosť i z hodnotenia žiakov a budú hľadať inovatívne formy pre motiváciu žiakov. Osobitne sa zamerajú na tvorbu zadaní pre žiakov s osobitnými potrebami a spôsobom ich hodnotenia. Súčasťou stretnutí bude odovzdávanie si informácií zo školení a ich aplikácia do predmetov. Učitelia budú trvalo udržiavať kontakty s odborníkmi z praxe zavádzať nové poznatky do vyučovania, spolupracovať pri organizovaní exkurzií, odbornej praxe žiakov. 

 

Názov: Klub učiteľov anglického jazyka: rozvoj jazykových zručností v anglickom jazyku

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Pedagogický klub učiteľov anglického jazyka bude zameraný na zdokonaľovanie pedagogických kompetencií v oblasti jazykových zručností-počúvanie, čítanie, ústny a písomný prejav. Uvedené jazykové zručnosti budú zamerané na tematické okruhy ústnej časti maturitnej skúšky. Zameriame sa na prípravu a koordinovanie obsahu vzdelávania, učebné zdroje, hodnotenie, prípravu jednotlivých výstupov vo forme úloh a prípravu pre maturitné skúšky. Dôležitou súčasťou zasadnutí pedagogického klubu budú výmeny skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. Výstupy pedagogického klubu budú predpokladom skvalitnenia a zjednotenia vyučovacieho procesu. Z každého zasadnutia klubu bude vyhotovená správa o činnosti klubu. Výstupy pedagogického klubu budú v podobe powerpointových prezentácií a pracovných listov, ktorých obsahom budú súvislé alebo nesúvislé texty a úlohy na precvičovanie všetkých jazykových zručností. 
 

Názov: Klub učiteľov anglického jazyka - anglický jazyk v odbore

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Anglický jazyk v odbore je zameraný na rozvoj komunikačných kompetencií v cudzom jazyku. V súčasnosti je dôležité aby študenti strednej odbornej školy mali možnosť komunikovať nielen v bežnej angličtine, ale implementovať svoje odborné poznatky v cudzom jazyku do praxe. V rámci multikultúrnosti majú väčšiu možnosť uplatniť sa v praxi a byť prospešní aj pre spoločnosť. Členovia klubu sa budú zameriavať na identifikovanie tém potrebných pre zlepšenie odbornej konverzácie daného odboru. Zároveň sa budú združovať za cieľom výmeny skúseností, tvorby materiálov, a hľadania efektívnych a inovatívnych metód vzdelávania pri výučbe cudzieho odborného jazyka. 

 

Názov: Tvorba interiérov a exteriérov budov s využitím IKT

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Klub sa bude zameriavať na koordináciu vzdelávacích činností v odborných predmetoch zameraných na navrhovanie interiérov a exteriérov budov – typológia, architektonické cvičenia, interiérová tvorba, záhradná architektúra, odborné kreslenie. Aktualizácia učebných osnov, prispôsobenie vedomostí a zručností žiakov súčasným požiadaviek praxe. Zdokonaľovanie sa v grafických vizualizačných programoch (SketchUp, V-Ray) s cieľom obohatenia, skvalitnenia a inovovania vyučovacieho procesu. Tvorba podkladov pre grafické práce žiakov. Tvorba učebných pomôcok a učebných materiálov s využitím IKT. 

 

Názov: Využitie IKT pri projektovaní stavieb

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Zasadnutia klubu sa budú zameriavať na tvorbu vzorových zadaní pre projektovanie v systéme BIM. Na tvorbu učebnej pomôcky pre výučbu grafických programov používaných v stavebnej praxi. Zároveň sa budú prerokovávať aktuálne otázky týkajúce sa tematických plánov stavebných predmetov v náväznosti na IKT. Tvoriť podklady pre "cvičný ateliér"( komunikácia s investorom, tvorba architektonických štúdií formou viacerých variant, výber finálnej štúdie, tvorba šablóny prezentácie finálnej štúdie) a zjednocovať učebné postupy pri výučbe grafických systémov. 

 

Názov: Informačno-komunikačné technológie v škole

Popis: Pedagogický klub s písomným výstupom zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Činnosť pedagogického klubu bude spočívať hlavne v predchádzaní, zisťovaní, riešení a odstraňovaní problémov pri nesprávnom využívaní školskej IKT technológie. Klub bude zameraný najmä na prípravu materiálov o správnom využívaní IKT technológii, nielen v procese výučby študentov, ale aj pre samotných učiteľov. Pravidelné stretnutia klubu budú smerovať k výrobe návodov pre súčasné IKT technológie, hľadanie nových IKT technológii podľa správnych parametrov, a prípadne zložitejšie opravy súčasných IKT technológii. Klub bude zasadať spravidla v mesačných intervaloch s predpokladom výstupu zameraného na správne zvládnutie IKT technológii v našej škole. Význam pôsobenia klubu spočíva v správnom používaní IKT technológií, ktoré budú plniť účel na ktorý sú určené, nielen žiakmi, ale aj učiteľmi, čo potencionálne zvyšuje ich životnosť. 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky