Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Chémia okolo nás
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 3 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 12 žiakov. Na chemickom krúžku budú mať žiaci možnosť realizovať bezpečné chemické pokusy sprevádzané farebným a zvukovým efektom (napr. Farebný ohňostroj, Chemickú sopku, Cukrovú dúhu,...) použitím bezpečných chemických látok a bežne používaných potravín. Žiaci budú pracovať tiež s mikroskopom, pripravovať preparáty na pozorovanie objektov a zážitkovou formou sa budú učiť pochopiť princípy rôznych reakcií. Cieľom krúžku bude zvýšiť prírodovednú gramotnosť žiakov. Pretože žiaci považujú chémiu za náročný vyučovací predmet, krúžok by realizáciou experimentov mohol zvýšiť ich motiváciu. Žiaci si musia uvedomiť, že chémia a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života, výživu a rôzne biochemické výskumy. Metódy, formy a prostriedky chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. K významným motivačným prvkom patria aj chemické experimenty a laboratórne cvičenia. Mnohé chemické experimenty sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Ekonomické projekty
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 3 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 36 žiakov. Cieľom krúžku bude zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov s cieľom naučiť ich plánovať svoju vlastnú budúcnosť. Na krúžku sa bude využívať zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Obsah bude rozdelený do celkov, ktoré na seba nadväzujú, od histórie peňazí, bánk, až k osobným financiám ako sú vlastný účet, platobné nástroje, sporenie, investovanie a práca s rizikom. Témy budú štruktúrované tak, aby im žiaci rozumeli a rozšírili svoje vedomosti a schopnosti. Žiaci budú riešiť praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť aj v praxi. Tento krúžok bude zameraný na žiakov, ktorí sa chcú rozvíjať predovšetkým v ekonomickej oblasti a to za podpory rozvoja IKT zručností. Súčasťou tohto krúžku bude systematická príprava na súťaž formou praktických cvičení a riadenej odbornej činnosti pod vedením nielen pedagógov ale aj odborníkov z praxe formou seminárov, prednášok a exkurzií. Škola vytvára v súlade so svojím profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov sa považuje vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Vo výučbe týchto žiakov sa budú využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných projektoch, vo výnimočných prípadoch môže byť poskytnuté štúdium formou on-line. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Konverzačné cvičenia v anglickom jazyku
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykovej zručnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 3 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. ročníka.. Pri predpokladanom počte 26 žiakov. Krúžok bude zameraný na rozvoj jazykových zručností v anglickom jazyku. Plánované aktivity budú zamerané na konverzačné cvičenia za pomoci najmodernejšieho vzdelávacieho a prezentačného softvéru na dotykovom paneli, softvéri pre správu učebne a vyučovanie jazykov, Cieľom krúžku bude tiež zvýšiť motiváciu žiakov k štúdiu anglického jazyka, vytvoriť pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka. Obsahom budú v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a stratégie, spracovanie hovoreného alebo napísaného textu, v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach (ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách vytváranie ústneho alebo písomného textu, efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným spôsobom, ako aj zvládanie spoločenských dimenzií jazyka. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Krúžok IKT zručností
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 3 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 3. ročníka. Pri predpokladanom počte 36 žiakov. Krúžok bude zameraný na precvičovanie a doučovanie vedomosti žiakov týkajúcich sa práce s počítačom. Cieľom bude posilniť a rozvíjať IKT zručnosti získané na hodinách informatiky - konkrétne MS Office, operačný systém MS Windows, práca na internete a programovanie. Neoddeliteľnou súčasťou by bola bezpečnosť v internetovom prostredí. Poslaním krúžku bude viesť žiakov k upevňovaniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje sa tak informatická kultúra, t.j. vychováva sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Žiaci sa naučia pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky