Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Matematický klokan - 2
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Školského kola súťaže sa zúčastnia žiaci školy podľa záujmu v priebehu 2 týždňov, pričom výhercovia školského kola postupujú ďalej do okresného kola. Žiaci súťažia v kategóriách - Junior O34 - žiaci 3. a 4. ročníka a SOŠKadet O12 - žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ. Cieľom súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Sudoku
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Zúčastniť sa môže každý žiak školy, ktorý sa prihlási do súťaže - prebiehajú triedne kolá a víťazi postupujú do školského kola. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Každý účastník rieši sadu zadaní v určenom časovom limite. Triedne kolá sú realizované priebežne a školské kolo prebieha jeden deň. Cieľom súťaže je posilnenie logického myslenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Ekonomická olympiáda
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Business master
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Pri predpokladanom počte 16 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Školská súťaž formou hry, ktorej cieľom je zážitkovou formou vzbudiť u stredoškolských študentov záujem o vzdelávanie, rozvíjať ich podnikateľské zručnosti a ekonomické myslenie, predstavuje inovatívny, hravý prístup k vzdelávaciemu procesu. Študenti zakladajú (kupujú) známe firmy, médiá či internetové portály, do ktorých investujú a vstupujú s nimi na burzu. To všetko je možné, iba v prípade, ak má hráč dostatočné vedomosti: pred každým krokom (kúpa firmy, investícia, či transformácia a.s.) musí správne zodpovedať otázky z učiva. Najväčšou pridanou hodnotou pre študentov je, že vidia problém v súvislostiach reálneho sveta okolo seba a nielen v teoretickej rovine. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: iBobor Seniori
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie IKT zručností. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaž bude prebiehať v termíne vyhlásenia organizátora súťaže, zúčastnia sa žiaci na základe záujmu. Zúčastniť sa môže každý žiak školy, ktorý sa prihlási do súťaže. Každý účastník po prihlásení dostane kód a k súťaži potrebuje samostatný počítač s prístupom na internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy , ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaSkriptu. Súťaž prebieha v učebni pod dozorom. Na zodpovedanie otázok má jeden žiak 40 minút. Súťaž pre danú kategóriu prebieha jeden deň s presne určeným časom trvania súťaže. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Pri predpokladanom počte 12 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Zúčastniť sa môže každý žiak školy, ktorý sa prihlási do súťaže. Súťaž prebieha v učebni, má dve časti - písomnú a ústnu časť. Žiaci pracujú pod vlastným kódom. Následne žiaci vykonávajú ústne skúšku, vylosujú si tému, ktorú následne ústne prezentujú. Súťaž pre danú kategóriu prebieha jeden deň s presne určeným časom trvania súťaže. Žiak, ktorý dosiahol určený počet bodov postupuje do okresného kola súťaže. Cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o samostatnú tvorivú činnosť a záujem o slovenský jazyk. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: EXPERT geniality show
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaž bude prebiehať v termíne vyhlásenia organizátora súťaže, zúčastnia sa žiaci na základe záujmu. Celoslovenská súťaž EXPERT geniality show je určená žiakom stredných škôl, ktorá spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém, z ponúkaných 6 tém. Súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa, vzbudzovať u žiakov záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Chemická olympiáda
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaž bude prebiehať v termíne vyhlásenia organizátora súťaže, zúčastnia sa žiaci na základe záujmu. Zúčastniť sa môže každý žiak školy, ktorý sa prihlási do súťaže. Súťaž prebieha v učebni formou školského kola, žiaci riešia písomné zadanie otázok z predmetu chémia. Cieľom je preveriť a upevniť prírodovedné vedomosti žiakov, zvyšovať záujem o samostatnú tvorivú činnosť a záujem o prírodné vedy. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Olympiáda v nemeckom jazyku
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykovej zručnosti. Pri predpokladanom počte 16 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Zúčastniť sa môže každý žiak školy, ktorý sa prihlási do súťaže. Súťaž prebieha v učebni, má dve časti - písomnú a ústnu časť. Žiaci pracujú pod vlastným kódom. Následne žiaci vykonávajú ústne skúšku, ktorá sa skladá z dvoch častí - vytvorenie príbehu na zadaný obrázok a konverzačná téma. Súťaž pre danú kategóriu prebieha jeden deň s presne určeným časom trvania súťaže. Žiak, ktorý dosiahol určený počet bodov postupuje do okresného kola súťaže. Cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o samostatnú tvorivú činnosť. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Olympiáda v anglickom jazyku
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykovej zručnosti. Pri predpokladanom počte 16 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaž bude prebiehať v termíne vyhlásenia organizátora súťaže, zúčastnia sa žiaci na základe záujmu. Zúčastniť sa môže každý žiak školy, ktorý sa prihlási do súťaže. Súťaž prebieha v učebni, má dve časti - písomnú a ústnu časť. Žiaci pracujú pod vlastným kódom. Následne žiaci vykonávajú ústne skúšku, ktorá sa skladá z dvoch častí - vytvorenie príbehu na zadaný obrázok a konverzačná téma. Súťaž pre danú kategóriu prebieha jeden deň s presne určeným časom trvania súťaže. Žiak, ktorý dosiahol určený počet bodov postupuje do okresného kola súťaže. Cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o samostatnú tvorivú činnosť. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky