Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Tvorba školského časopisu
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 4 hodiny týždenne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 5. ročníka. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. V rámci čitateľskej gramotnosti je cieľom podporiť žiakov so záujmom o tvorbu textu v materinskom jazyku. Zameriavať sa bude prevažne na podporu tvorivosti žiakov, na schopnosť rýchlej orientácie v texte, na vytváranie textu v rôznych žánroch, ktorý dokáže zaujať svojich rovesníkov a vzbudiť u nich záujem o text a prácu s ním. V rámci krúžku sa predpokladá využiť dostupné jazykové softvérové vybavenie s prepojením na technickú dokumentáciu, spracovanie textu aj po grafickej stránke. Výsledkom aktivity projektu budú 4 čísla školského časopisu. Cieľom bude spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať nové informácie, zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Doučovanie z matematiky
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať 6 hodín mesačne počas 2 školských rokov pre žiakov 1. - 5. ročníka.. Pri predpokladanom počte 15 žiakov. Krúžok bude primárne určený pre žiakov so slabšími výsledkami v oblasti matematiky a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. V rámci rozvoja matematickej gramotnosti je matematika povinným predmetom počas 4 rokov štúdia. Počas hodín v rámci projektu sa bude k žiakom, ktorí nezvládajú pochopiť učivo počas hodín, pristupovať individuálne, pomalším tempom, s väčšou názornosťou, aby sa aj u týchto žiakov vyvinuli patričné matematické zručnosti zodpovedajúce absolventovi školy. Dôraz sa bude klásť na priestorovú predstavivosť, pochopenie zadania úlohy. Riešiť sa budú prevažne úlohy praktického zamerania. Krúžok sa zameria na podporu samostatného logického myslenia, aplikovanie matematických zručností do praxe, naučiť žiaka používať matematiku v rôznych životných situáciách a v budúcom zamestnaní. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Komunikácia v AJ
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa že v krúžku bude pracovať maximálne 40 žiakov 1. - 5. ročníka. Predpokladaný spôsob práce je: rozdelenie žiakov do 4 skupín, v každej skupine min. 5 žiakov po dobu 2 školských rokov. Vzdelávanie bude primárne určené pre žiakov so záujmom o prehlbovanie vedomostí z angličtiny, rozvíjať sa budú prevažne komunikačné schopnosti žiakov. Na krúžku budú participovať 3 učitelia. Cieľom činnosti bude rozvoj jazykových zručnosti v oblasti prípravy na jazykové súťaže a olympiády. Žiaci tiež nadobudnú vedomosti a jazykové zručnosti vo svojej odbornej profesii. Dôraz sa bude klásť na rozvoj v oblasti komunikácie, čítanie textov využiteľných v praktickom živote i odbornej terminológie. V rámci krúžku sa predpokladá využiť dostupné jazykové softvérové vybavenie. Zmeranie krúžku sa bude opierať najmä o schopnosť porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty, názory ústnou a písomnou formou v súvislosti so spoločenskými a kultúrnymi súvislosťami, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie, ovládať základné lexikálne a gramatické prostriedky, získavať informácie z prečítaného a vypočutého textu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky