Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: iBobor - 2
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie IKT zručností. Pri predpokladanom počte 120 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaž bude prebiehať v termíne vyhlásenia organizátora súťaže, zúčastnia sa žiaci na základe záujmu. Súťaže sa zúčastnia žiaci 1. ročníka. Pred realizáciou súťaže budú žiaci oboznámení s typmi úloh, ktoré budú počas súťaže riešiť. Jedná sa o medzinárodnú súťaž zameranú na využívanie IKT technológií. Cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Súťaž má zároveň posmeliť žiakov v intenzívnejšom a kreatívnejšom využívaní moderných technológií pri učení sa. vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: IT Fitness test
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie IKT zručností. Pri predpokladanom počte 200 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Súťaže je určená žiakom 4. ročníka. Pred realizáciou súťaže budú žiaci oboznámení s typmi úloh, ktoré budú počas testu riešiť. Jedná sa o celoslovenské porovnanie v IT zručnostiach. Test je zameraný na 5 kategórií - internet, bezpečnosť a počítačové systémy, sociálne siete, kancelárske nástroje a komplexné úlohy. Cieľom testu je zdokonaľovať IKT kompetencie žiakov. Súťaž sa zameriava na témy ako: vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Matematický klokan - 3
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Súťaže sa zúčastnia žiaci 1. - 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 100 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Pred realizáciou súťaže budú žiaci oboznámení s typmi úloh, ktoré budú počas súťaže riešiť. Celoslovenská súťaž Matematický klokan rozvíja matematické kompetencie žiakov. Je zameraná predovšetkým na aplikáciu matematických úloh v praktických úlohách, čím sa zabezpečuje prepojenosť školy s praxou. Súťaž je zameraná na rozvoj: logického myslenia, logického uvažovania a determinácie správnych záverov. Ďalej sa jedna o schopnosť aplikácie matematických poznatkov do odborných predmetov a odbornej praxe. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Expert
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností a prírodovednej gramotnosti. Súťaže sa môžu zúčastniť zúčastnia žiaci 1. - 5. ročníka. Pri predpokladanom počte 100 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Pred realizáciou súťaže budú žiaci oboznámení s typmi úloh, ktoré budú počas súťaže riešiť. Celoslovenská vedomostná súťaž je zameraná na rôzne oblasti - jazykovú, prírodovednú, humanitnú, matematickú, šport. Žiak si vyberá 2 oblasti, v ktorých bude súťažiť. Súťaž je zameraná hlavne na schopnosť aplikovať vedomosti do praxe, hľadanie súvislostí, rozvíjajú sa aj IKT kompetencie. Súťaž je zameraná na rozvoj: logického myslenia, logického uvažovania a determinácie správnych záverov. Ďalej sa jedna o schopnosť aplikácie matematických poznatkov do odborných predmetov a odbornej praxe. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Best of English
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností. Súťaže sa zúčastnia žiaci 1. - 5. ročníka. Pri predpokladanom počte 100 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Pred realizáciou súťaže budú žiaci oboznámení s typmi úloh, ktoré budú počas súťaže riešiť. Medzinárodná jazyková súťaž Best of English rozvíja jazykové zručnosti žiakov. Je zameraná predovšetkým na prácu s textom, porozumenie hovoreného textu, hľadanie súvislostí medzi nadobudnutými vedomosťami a ich aplikovateľnosťou v praktických úlohách. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Olympiáda v cudzom jazyku
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností. Školské kolo súťaže je určené pre žiakov 1. - 4. ročníka, ktorí sa počas roka pripravujú pod vedením učiteľa na olympiádu v anglickom jazyku. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Výhercovia školského kola postupujú ďalej do okresného kola. Súťaž zabezpečuje jeden učiteľ pre anglický jazyk a jeden pre nemecký jazyk. Školské kolo prebehne počas realizácie projektu 2 krát. Školské kolo regionálnej súťaže je zamerané na primárne poznanie a ovládanie cudzieho jazyka ale tiež na zložitejšie využitie jazyka so zameraním na profesné aplikácie alebo na overenie schopnosti hlbšieho uvažovania v cudzom jazyku, tvorby textu alebo porozumenie textu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Stredoškolská odborná činnosť

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie IKT zručnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 5. ročníka. Pri predpokladanom počte 10 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Výhercovia školského kola postupujú do krajského kola. Žiaci v rámci Stredoškolskej odbornej súťaže vypracujú na vybranú tému prácu. Téma je úzko prepojená s praktickými zručnosťami žiakov. Žiaci si okrem vyhľadávania informácií k danej téme, ich spracovaniu, prepojenia s praxou, rozširujú aj svoje IKT zručnosti a komunikatívne schopnosti pri prezentácii svojej práce počas súťaže. Súťaž je zameraná na rozvoj: logického myslenia, logického uvažovania a determinácie správnych záverov. Ďalej sa jedna o schopnosť aplikácie matematických poznatkov do odborných predmetov a odbornej praxe. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaže sa zúčastnia žiaci 2. - 5. ročníka so záujmom o vybrané druhy súťaže. Pri predpokladanom počte 20 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Medzinárodná súťaž Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera pozostáva z 5 odborných súťaží - baristika, barmanstvo, tee tender, chocolatier, someliér, v ktorých žiaci preukážu nielen vedomosti z danej oblasti ale aj praktické zručnosti. Cieľom súťaže je hodnotiť ako žiaci disponujú praktickými a teoretickými vedomosťami a zručnosťami s možnosťou ich uplatnenia v živote a spoločenskej praxi, schopnosť prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a záujem o celoživotné vzdelávanie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Barista
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaží sa zúčastňujú žiaci 1. - 5. ročníka so záujmom o daný odbor. Pri predpokladanom počte 40 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Baristické súťaže sú určené pre žiakov, ktorí prejavujú záujem rozširovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti prípravy kávy. Žiaci sa budú pod vedením učiteľa pripravovať na súťaže tak, že prostredníctvom sledovania nových trendov v baristike pripravia nové kávové miešané nápoje, budú sa zdokonaľovať v technike príprav rôznych druhov káv, naučia sa prípravu alternatívnych káv v prepojení na podnikateľské využitie a ekonomické myslenie. Cieľom súťaže je hodnotiť ako žiaci disponujú praktickými a teoretickými vedomosťami a zručnosťami s možnosťou ich uplatnenia v živote a spoločenskej praxi, schopnosť prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a záujem o celoživotné vzdelávanie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Gastro Nitra
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaže sa zúčastňujú žiaci 3. - 5. ročníka so záujmom o daný odbor. Pri predpokladanom počte 8 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Gastro Nitra je určená žiakom, ktorí prejavujú záujem o prípravu jedál a techniku obsluhy. Žiaci budú pod vedením učiteľa pripravovať kompletné menu na vopred zadanú tému a nacvičia si servis jedla hosťovi. Dôraz sa kladie na kreativitu, sledovanie nových trendov, presné zvládnutie techniky. Cieľom súťaže je hodnotiť ako žiaci disponujú praktickými a teoretickými vedomosťami a zručnosťami s možnosťou ich uplatnenia v živote a spoločenskej praxi, schopnosť prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a záujem o celoživotné vzdelávanie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Zdravá výživa
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2. ročníka so záujmom o daný odbor. Pri predpokladanom počte 100 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Žiaci budú pripravovať jedlo podľa zadaných kritérií tak, aby jedlo spĺňalo požiadavky na zdravú výživu, urobia jeho kalkuláciu, nákup surovín, a vyčíslia biologickú a energetickú hodnotu potravín. Následne jedlo odprezentujú z hľadiska zdravej výživy a z finančného hľadiska. Cieľom súťaže je hodnotiť ako žiaci disponujú praktickými a teoretickými vedomosťami a zručnosťami s možnosťou ich uplatnenia v živote a spoločenskej praxi, schopnosť prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a záujem o celoživotné vzdelávanie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky