Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Mestská knižnica -2
Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Exkurzia sa plánuje pre predpokladaný počet -200 žiakov, 1. a 2. ročníka počas 2 školských rokov. Obsah exkurzie bude pripravený v spolupráci s mestskou knižnicou. Exkurzia sa zameria na oboznámenie s rôznymi typmi katalógov, prácou v knižnici, spôsobom archivácie kníh ako aj s rôznymi spôsobmi výpožičky. Primárnym cieľom bude zvýšenie záujmu o knihy, literatúru rôznych žánrov. Cieľom je zlepšiť zručnosti aj v orientácii, v schopnosti ako, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní, využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh, vedieť prijímať a tvoriť text. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Divadelné predstavenie
Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností. Exkurzia sa plánuje pre predpokladaný počet 100 žiakov, 2. a 3. ročníka počas 2 školských rokov. Obsahom je návšteva divadelného predstavenia v ANJ s dôrazom na počúvanie a chápanie s porozumením s následným rozkladom a rozborom pochopenia cudzojazyčného prejavu. Cieľom je zameriavať sa na rozvoj jazykových zručnosti v oblasti počúvania a porozumenia cudzieho prejavu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

 

Názov: Návšteva prírodovedného múzea
Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Exkurzia so zameraním na prírodovedné kompetencie prispieva ku kvalitnému vzdelávaniu a rozširovaniu všeobecného rozhľadu žiakov. Exkurzia sa plánuje pre predpokladaný počet 200 žiakov 1. ročníkov, počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzi-predmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Balneologické múzeum
Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Exkurzia so zameraním na prírodovedné kompetencie prispieva ku kvalitnému vzdelávaniu a rozširovaniu všeobecného rozhľadu žiakov. Exkurzia sa plánuje pre predpokladaný počet 100 žiakov, 4. ročníkov, počas 2 školských rokov. Exkurzia bude zameraná na rozvoj prírodovedných kompetencií podporuje aj rozvoj komunikačných kompetencií, nakoľko bude exkurzia spojená so sprievodcovaním, kde si žiaci v rámci sprevádzania v Piešťanoch precvičia sprostredkovanie získaných poznatkov z návštevy múzea. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Hotelové a gastronomické zariadenia
Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia dopĺňa vzdelávanie v odborných predmetoch a poukazuje na prepojenosť školy a praxe. Exkurzia sa plánuje pre predpokladaný počet 200 žiakov, 4. ročníkov, počas 2 školských rokov. Cieľom je mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky