Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Práca s textom v anglickom jazyku
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj jazykových zručností. Predpokladá sa že krúžok bude určený pre žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia, s predpokladaným počtom 16 žiakov. Krúžok sa bude realizovať 2 školské roky v učebni anglického jazyka. Cieľom bude rozvíjať jazykové zručnosti v čítaní a porozumení technickej odbornej angličtiny. Keďže text je neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka, čitateľská gramotnosť je nevyhnutná predovšetkým pre zvládnutie správne porozumieť hlavným informáciám v cudzom jazyku a najmä porozumieť odbornému obsahu. Maturanti/absolventi strednej technickej školy majú možnosť študovať na technických univerzitách, kde spracovanie textových informácií v cudzojazyčných učebných textoch je podmienkou prijatia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Mladý odborník
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 16 počas 2 školských rokov. Cieľom je rozvoj všestrannej, harmonickej osobnosti v spolupráci s odborníkmi - podnikateľmi v oblasti poľnohospodárstva a dopravy hlavne pre žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny s účasťou v priamej činnosti podniku, tvorba výstupov s využitím IKT. Krúžok sa bude realizovať v odbornej učebni a v poľnohospodárskych podnikoch. Žiaci sa prostredníctvom spolupráce oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Počúvanie s porozumením v anglickom jazyku
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj jazykových zručností. Predpokladá sa že krúžok bude určený pre žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia, s predpokladaným počtom 16 žiakov. Krúžok sa bude realizovať 2 školské roky. Obsah krúžku prepojeného na predmet anglický jazyk bude zameraný na prehĺbenie komunikačných zručností. Okrem všeobecných kompetencií budú žiaci vedení k ovládaniu základov odbornej slovnej zásoby k práci s príručkami, s odborným textom a k primeranej interpretácii tak aby vedeli aplikovať získané znalosti týkajúce sa základných odborných odvetví v simulovaných komunikačných situáciách. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: IKT v technickej praxi
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok bude určený pre žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia, s predpokladaným počtom 16 žiakov. Krúžok sa bude realizovať 2 školské roky. Krúžok bude zameraný na rozšírenie vedomostí žiakov v IKT. Cieľom bude osvojiť si základy tvorby elektrotechnických schém pomocou rôznych aplikácií, t.j. prepojenie informatiky s praxou. Žiaci by mali nadobudnúť zručnosť pri používaní viacerých softvérov na tvorbu schém. Krúžok sa bude realizovať v odbornej učebni. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Aplikovaná elektronika
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 3. a 4. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 12 počas 2 školských rokov. Nie vždy majú žiaci záujem o poznatky z okolia resp. im „nenapadne“ čo všetko sa udeje v elektronickom systéme stlačením tlačidla na prístroji. Spoznávanie a objavovanie poznatkov od klasickej elektroniky až po elektroniku s procesormi, s realizačnými výstupmi v podobe funkčných blokov za podpory aplikovanej matematiky a IKT má za cieľ krúžok Aplikovaná elektronika. Cieľom krúžku bude aj obohatenie žiakov o zaujímavé poznatky získané formou vlastného bádania a smerovanie žiakov k pokračovaniu štúdia na univerzitách technického smeru. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Bionik
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností a prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 12 počas 2 školských rokov. Cieľ krúžku bude založený na prístupe otvoreného vzdelávania s podporou moderných prvkov prepájajúcich prírodu, matematiku a výpočtovú techniku. Primárne však záujem zvyšuje sama príroda, ktorá nás učí. Pomocou sady bionics, sa navrhnú primárne ciele v tímoch, čiastkové ciele pre jednotlivých členov tímu. Jednotlivé skupiny dostanú zadanie úloh, ktoré sú potrebné na vybudovanie bionicky inšpirovaného zvieraťa, s presne časovo rozvrhnutým harmonogramom. V detailnejšom merítku teda musia žiaci pochopiť základné princípy vyskytujúce sa v prírode, prostredníctvom sady bionics nasimulovať tieto vlastnosti tak, aby spĺňali požiadavku bionickej špecifikácie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Pohyb a IKT
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 16 počas 2 školských rokov. Hlavným cieľom krúžku bude poukázať na možnosti využitia IKT, ako fenoménu vo vyučovacom procese na telesnej výchove. Žiaci pri športových aktivitách podľa plánu krúžku budú využívať moderné aplikácie IKT a vyhodnocovať svoje športové aktivity. Dôležitou súčasťou bude porovnávanie jednotlivých športových disciplín medzi sebou a možnosti využitia IKT pri alternatívnych disciplínach (napr.: halové veslovanie). Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 12 počas 2 školských rokov. Na krúžku Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní sa ukáže žiakom prierez technológiami v obrábaní od druhej priemyselnej revolúcie - vynálezu elektriny a s tým spojený pokrok pri výrobe súčiastok, cez tretiu priemyselnú revolúciu – čiastočnej automatizácie pomocou pamäťovo programovateľných ovládacích prvkov a počítačov, CNC programovanie obrábacích strojov, až po štvrtú priemyselnú revolúciu kde medzi najväčšie a najviditeľnejšie trendy patria autá bez vodiča, 3D tlač, pokročilé roboty a nové materiály. Žiaci si na krúžku budú môcť vyskúšať klasické trieskové obrábanie materiálu, naučia sa programovať CNC stroj a na PC odsimulovať správnosť nakreslenia a vyrobenia navrhnutej súčiastky. Na to aby vedeli využívať 3D tlačiareň sa naučia ovládať program pomocou ktorého prenesú svoju predstavu do virtuálneho priestoru počítača v ktorom sa dá vytvárať a modelovať. Cieľom krúžku bude oboznámiť žiakov s rôznymi možnosťami výroby súčiastok, podporiť v nich kreatívne myslenie a poukázať na neustálu potrebu zdokonaľovania sa v informačných technológiách. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Presné poľnohospodárstvo
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj IKT zručností a prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 12 počas 2 školských rokov. Cieľom bude oboznámiť žiakov od tradičných postupov k filozofii využitia systému presného poľnohospodárstva, za účelom celkového zvýšenia efektívnosti výroby s ohľadom na komplexnejšie zameranie pomocou modernej výpočtovej techniky. Náplň krúžku bude možné strategicky rozdeliť na čiastkové ciele: 1. cieľ: zisťovanie vlastností porastu, zaznamenanie jeho parametrov, pozorovanie pomocou dronu, spracovanie natočeného, nasnímkovaného materiálu a pomocou výpočtovej techniky cez špeciálny program, vyhodnotenie jednotlivého sledovania. Tento cieľ je špecificky zameraný na kongresivitu záujmu žiakov v skupine, ale i jednotlivca, využívajúc výpočtové zameranie. 2. cieľ: charakteristika a využitie navigačného systému, modulovaného v ťažnom prostriedku. Obohacuje žiakov o možnosť presného zmerania a vyhodnotenia nameraných a zistených prvkov v porovnaní s meraním prvého cieľa. Obidva ciele budú procesne navzájom späté a prispievajú k moderným prvkom pre zvýšenie koncepcie prípravy žiakov pre budúce povolanie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Cesta k zelenej škole
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj prírodovednej gramotnosti a IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 12 počas 2 školských rokov. Na krúžkovej činnosti sa žiaci naučia základné pravidlá ako si navrhnúť prírodný záhradný priestor s jedlými, liečivými a inak úžitkovými rastlinami. Získajú informácie o vhodných miestach na zber dažďovej vody, naučia sa čo znamená pojem slnečná pasca a budú ju môcť navrhnúť a zrealizovať na svojom vlastnom políčku v areály školy. Zistia, čo sa rozumie pod spoločenstvom rastlín a stromov. Budú sa veľa učiť, kresliť, skúšať, premiestňovať pomyslené stromy a prvky na plánikoch, ktoré si vytvoria na tabletoch. Tam budú mať k dispozícii kreatívnu online aplikáciu na vytváranie vlastných návrhov záhrad, čím sa zvýši záujem žiakov o prácu, ktorá sa stáva atraktívnejšou a zároveň dáva možnosť rozvoju tvorivého myslenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Alternatíva v automobilovej doprave
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 16 počas 2 školských rokov. Účelom krúžku bude posilnenie finančnej gramotnosti zameranej na automobily s elektrickými a hybridnými motormi. V krúžku sa bude realizovať porovnávanie opráv automobilov s elektromotormi a s hybridnými a spaľovacími motormi. V krúžku sa zameriame na hospodárenie s financiami pri kúpe samotného automobilu s alternatívnymi pohonmi (porovnanie cien automobilov rôzneho druhu a ceny opráv i náhradných dielov). Ďalej porovnáme investície do automobilov pri jednotlivých dielcov s jednotlivými pohonom a vynaloženie finančných prostriedkov od obstarania automobilu až po samotné vyradenie z prevádzky. Budeme sa zaoberať ako hospodárne využiť príjem spotrebiteľa. Realizácia krúžku bude v odbornej učebni IKT a určitá časť z hodinovej dotácie bude realizovaná v dielni odborného výcviku. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky