Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Fyzikálno - technické exkurzie
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa že exkurzia bude určená pre žiakov 3. a 4. ročníka, s predpokladaným počtom 16 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. V rámci krúžku sa žiakom poskytne prehľad o fyzikálnych javoch, zákonoch, ktoré sú základom techniky, podmieňujú jej rozvoj, ovplyvňujú prírodu a ľudské spoločenstvo. Úlohou krúžku bude, aby žiaci hľadeli na vymoženosti ľudstva cez túto optiku. Následne sa tieto poznatky obohatia o exkurzie a návštevy do technických múzeí, na výstavy, veľtrhy. Cieľom bude riešenie otázky ako rozvoj techniky podmieňuje a ovplyvňuje prírodné spoločenstvo a aké sú alternatívy v technike pre zvýšenie ochrany prírody a zaistenia trvalej udržateľnosti. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Z teórie do praxe
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že exkurzie by boli určené pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom 14 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. V súčasnosti sa v školstve kladie veľký dôraz na intenzívny kontakt s praxou už počas štúdia. Vníma sa to ako nevyhnutnosť pri uplatnení sa po absolvovaní školy. Inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania je nutná, ale nepostačujúca podmienka. Automatizácia liniek a počítačové riadenie výroby už nie je len doménou veľkých podnikov ale čoraz viac sa s ňou stretávame aj v menších strojárskych závodoch. Návštevou firiem využívajúcich technologicky a automatizačne pokročilé technológie získajú študenti širší rozhľad v napredovaní technológii a umožní im lepšie sa prispôsobiť a potrebám trhu práce a požiadavkám firiem. Žiaci sa prostredníctvom exkurzií oboznámia aj s fungovaním firmy(závodu), s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky