Skočiť na obsah

Cieľ: Cieľom podaktivity Extra hodiny je navýšiť počet hodín nad rámec hodín povinne stanovených v školskom vzdelávacom programe vytvorením nových predmetov, zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporiť učenie, čím sa zabezpečí osobný rast a pridaná hodnota v nadväznosti na uplatnenie sa na trhu práce.

Obsah: Extra hodiny sa budú zameriavať na rozvoj jazykových zručností.

Názov: Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka
Popis: Extra hodiny zamerané na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že Extra hodiny sa budú realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka počas 2 školských rokov pri predpokladanom počte cca 50 žiakov. Hodinová dotácia predmetov anglický jazyk a nemecký jazyk je dostačujúca na prípravu žiaka na maturitnú skúšku s obsahom cieľových požiadaviek. Vychádzajúc zo skúseností trhu práce vznikla potreba zdokonaliť odbornú slovnú zásobu žiakov. Na hodinách sa učiteľ môže len málo venovať odbornej terminológií a konverzácií potrebnej pre komunikáciu s pacientom a s ošetrovateľským personálom v anglicky alebo nemecky hovoriacich krajinách. Cieľom predmetu zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka bude naučiť žiakov pomenovať orgány a orgánové sústavy tela a ich funkcie, opísať choroby a ich príznaky, diagnostiku a liečbu v anglickom alebo nemeckom jazyku. Predmet bude pomáhať pri porozumení odborných textov v anglickom alebo nemeckom jazyku, čo žiak potrebuje aj počas ďalšieho vzdelávania. Vychádzajúc z predošlých skúseností vznikla potreba zdokonaliť odbornú slovnú zásobu žiakov. Zavedenie extra hodín je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky