Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Počítajte so mnou!
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný najmä na zvyšovanie matematickej gramotnosti. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 20 počas 2 školských rokov. Mimoškolská činnosť sa bude sústrediť na riešenie matematických úloh vychádzajúcich z požiadaviek praxe v nemocniciach. Úlohy sú zamerané na počítanie množstva dezinfekčných prostriedkov pri príprave dezinfekčných roztokov, premenu jednotlivých jednotiek, napríklad inzulínu a heparínu. Mimoškolská činnosť Počítajte so mnou! sa zameriava aj na rozvoj finančnej gramotnosti. Učí zadelenie finančných prostriedkov na základe reálnych príkladov zo života. Cieľom mimoškolskej činnosti je viesť žiakov k reálnemu chápaniu matematiky v bežnom živote. Vyučujúci bude tvoriť a pripravovať pracovné listy a úlohy, ktoré prepájajú matematiku a zdravotníctvo. Žiaci budú riešiť pracovné listy, ktoré následne odovzdajú a po oprave dostávajú spätnú väzbu formou slovného hodnotenia. Každý mesiac sa vytvorí pracovný list s danou zdravotníckou tematikou, ktorá si vyžaduje aj matematické operácie (riedenie dezinfekčných roztokov, premieňanie matematických jednotiek pri príprave inzulínových a heparínových injekcií a roztokov, rátanie percent, rátanie rýchlosti, sily a vzdialenosti, atď.).
Cieľom je rozvíjať schopnosť jedinca poznať a pochopiť úlohu, ktorú matematika zohráva vo svete, robiť dobre podložené úsudky a preniknúť do matematiky tak, aby spĺňala jeho životné potreby ako tvorivého, zainteresovaného a premýšľavého občana. Dôraz bude kladený na uvažovanie, argumentáciu, komunikáciu, orientáciu v grafoch a tabuľkách, vyjadrenie bežných problémov v matematickom jazyku, riešenie problémov podľa návodu a používanie štatistiky a pravdepodobnosti. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Počítač a zdravotníctvo
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 20 počas 2 školských rokov. Nasadenie informačných a komunikačných technológií do každodenného života v spoločnosti núti človeka k aktívnejšiemu prístupu v tejto oblasti nevynímajúc vzdelávací systém. Dnešný študent musí byť pripravovaný na zvládnutie informačného prostredia a na aktívny používateľský prístup k informačným zdrojom. Informačné a komunikačné technológie sú súčasťou edukačného procesu, jednak ako podporné prostriedky v rôznych vyučovacích predmetoch a na druhej strane ako integrovaná súčasť obsahu vyučovania vybraných predmetov. Žiaci sa na krúžku budú venovať tvorbe prezentácií, brožúr, webstránok a videozáznamov so zdravotníckou tematikou. Pôjde o projektovú činnosť. Žiaci si vyberú tému na spracovanie, ktorú odkonzultujú s učiteľom odborných predmetov. Tému potom spracujú pomocou IKT nástrojov v spolupráci s vyučujúcim predmetu Informatika. Žiaci budú tvoriť krátke inštruktážne videá, ako aj informačné letáky, ktoré sa využívajú aj v zdravotníckych zariadeniach. Rozvíjanie IKT schopností tvorí dobrý základ pre ďalšie štúdium žiaka. Vyučujúci bude pomáhať žiakom pri výbere tém a charakteru projektov, pomáhať im i pri získavaní a triedení informácií, viesť žiakov pri samotnej realizácií úlohy a bude sa zúčastňovať aj na mediálnom zviditeľnení práce žiakov na webovej stránke školy, na facebookovej a instagramovej stránke školy. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Deň jazykov
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 50 počas 2 školských rokov. Jazykové zručnosti a multikulturalizmus sú základné piliere uplatnenia sa v modernej spoločnosti. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia kladie naša škola dôraz aj na spoznávanie iných kultúr, pochopenie odlišností a snaží sa posúvať hranice tolerancie. V rámci tejto mimoškolskej aktivity budú žiaci pripravovať prezentácie o rôznych anglicky a nemecky hovoriacich krajinách a o ich zvyklostiach. Pod vedením pedagóga si každá skupina pripraví prezentáciu o vybranej krajine. Žiaci prichystajú malé občerstvenie s typickými jedlami pre danú oblasť. Vyberú hudobné, kultúrne alebo knižné unikáty zvolenej krajiny. Svoju prácu odprezentujú na školských akciách podľa harmonogramu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Štatistika obezity
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 20 počas 2 školských rokov. Nasadenie informačných a komunikačných technológií do každodenného života v spoločnosti núti človeka k aktívnejšiemu prístupu v tejto oblasti nevynímajúc vzdelávací systém. Krúžok sa bude zameriavať na rozvoj schopností žiakov pracovať so štatistickými údajmi, na schopnosť zbierať, triediť, vyhodnocovať informácie a vyvodzovať z nich závery. Žiaci sa naučia ako postupovať pri zbere informácií. Budú vedieť zhotoviť formulár písomného súhlasu, dotazník, tabuľku na triedenie informácií, štatistické grafy. Osvoja si tak lepšie prácu s operačným systémom Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Powerpoint. Zber dát sa uskutoční na vybranej vzorke žiakov 1. ročníka, ktorí budú súhlasiť so spracovaním ich dát. Hneď na začiatku školského roka sa respondenti, odvážia a zmerajú, vypočíta sa ich BMI. Respondenti vyplnia dotazník zameraný na ich stravovacie a pohybové zvyklosti. Údaje sa štatisticky vyhodnotia vo forme tabuliek, grafov a písomnej správy. Zber dát sa zopakuje v pravidelných polročných intervaloch počas celej dĺžky štúdia. Jednotlivé údaje sa porovnajú a vyvodia sa z nich štatistické závery. Žiaci sa naučia základy vedeckej práce, čo využijú počas ďalšieho štúdia na vysokej škole. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky