Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: NOVEluj - súťaž v písaní novely na zvolenú tematiku
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností. Súťaž je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom 20. Súťaž bude možné realizovať počas 2 školských rokov. V rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa v každom polroku vyhlasuje súťaž NOVEluj. Žiaci píšu krátke novely podľa aktuálne zadanej témy. Ich prácu usmerňujú učitelia. Novela môže byť napísaná v štátnom jazyku a aj v jazyku národnostnej menšiny. Učitelia ich vyhodnotia a najlepšie práce sú vystavené na jazykovej nástenke a na webovej stránke školy. Škola plánuje najlepšie práce vytlačiť vo forme brožúry. Vyučujúci vyhlásia tému novely na aktuálny polrok. Žiaci svoje práce odovzdávajú vytlačené a aj v PDF formáte. Vyučujúci opravujú a hodnotia žiacke práce. Organizujú vznik hodnotiacej komisie, ktorá práce žiakov prehodnotí a vyberie najlepšiu prácu v štátnom jazyku aj v jazyku národnostných menšín. Najlepšie práce vyučujúci zverejňujú na webovej stránke školy. Cieľom súťaže je formovať kladný vzťah žiakov ku literatúre, aby rozvíjali svoju fantáziu a rozširovali svoje obzory. Súťaž sa zameriava na rozvoj kompetencií čitateľskej gramotnosti v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Finančno-vedomostná súťaž pre stredoškolákov
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaž je určená pre žiakov 3. ročníka s predpokladaným počtom 2 žiaci. Súťaž bude možné realizovať počas 2 školských rokov. V rámci podaktivity bude prebiehať príprava súťažiacich na súťaž. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Nadácia PERTNERS usporadúva každoročne Finančno-vedomostnú súťaž pre stredoškolákov. Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé a druhé kolo zahŕňa online testovanie žiakov a tretie finálne kolo prebieha prezenčnou formou. Učiteľ má za úlohu viesť žiakov k štúdiu odporúčanej literatúry, aby si osvojili základnú terminológiu a konzultovať nejasnosti. Formou individuálnych konzultácií učiteľ kontroluje rozvoj vedomostí žiakov, motivuje ich k ďalšiemu štúdiu a k využívaniu získaných vedomostí a zručností v každodennom živote. Vyučujúci bude viesť žiakov pri príprave na súťaž, pomáhať im pri registrácií a získavaní materiálov na samoštúdium, zároveň ich bude sprevádzať na jednotlivé kolá súťaží. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky