Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: CNC obrábanie
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 30 počas 2 školských rokov. Technika v 21.storočí postupuje míľovými krokmi. Objavuje sa to aj v strojárstve, konkrétne v obrábaní rôznych materiálov. Slúžia k tomu CNC obrábacie stroje. Základnou podmienkou práce na CNC stroji je do daného softvéru importovať výkres a v CUT 2D programe nastaviť všetky konkrétne parametre. Dôležité je mať v blízkosti CNC stroja notebooky pre teoretickú časť práce. Manipulácia na CNC frézovačke vzbudilo medzi žiakmi veľký záujem, z dôvodu lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Nakoľko dopyt podnikov o kvalifikované pracovné sily je veľký, dobrých odborníkov je málo, rozšírením vyučovania o CNC obrábania aj na CNC sústruhu sa zvýši predpoklad lepšej pripravenosti žiakov pre trh práce. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Multimediálny krúžok
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 30 počas 2 školských rokov. Cieľom multimediálneho krúžku bude rozšírenie obsahu vyučovacích hodín informatiky, aplikovanej informatiky, programovania a počítačovej grafiky o tvorbu profesionálnych multimediálnych prvkov. Obsah krúžku bude rozdelený do niekoľkých samostatných tematických okruhov. Študenti sa zoznámia s možnosťami využitia digitálnych fotoaparátov a ďalšieho príslušenstva na tvorbu fotografií. Ďalší tematický okruh bude zameraný na spracovanie, retušovanie a tlač digitálnych fotografií pomocou profesionálneho grafického editora. Tretí tematický okruh sa bude zaoberať tvorbou a strihaním videí. Na konci krúžku by sa študenti zoznámili s publikovaním vytvorených multimediálnych prvkov v tlačenej podobe alebo na webových stránkach. Absolvovaním krúžku by žiaci dokázali efektnými a profesionálne vyzerajúcimi obrázkami a videami doplniť dokumenty, prezentácie, webové stránky a programy vytvorené na ďalších hodinách informatického charakteru. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Vývoj energetiky
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti a IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 30 počas 2 školských rokov. Obsah bude začínať historickým prehľadom spôsobov získavania energie až po súčasnosť. Žiaci by analyzovali dnešné formy získavania energie, skúmali by ich z energetického a ekonomického hľadiska. Sledovali spotrebu energie v rôznych spotrebičov v domácnosti aj na škole, ale venovali sa i moderným a perspektívnym formám energetiky. Následné cvičenia by zabezpečili jednak overenie základných teoretických poznatkov a tiež by žiakovi pomohli získať návyky a zručnosti v práci s meracími prístrojmi. Osvojenie si metód meraní a základných elektrických veličín si vyžaduje zručnosti a skúsenosti. Žiaci by sa naučili zodpovedne rozhodnúť, ktorá forma energie je na životné prostredie najmenej škodlivá, na základe poznania histórie, metód a foriem z minulosti. Širší obsah sa bude venovať moderným formám energetiky. Krúžok bude úzko nadväzovať na požiadavky regionálnej potreby a potreby podnikov, malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

FB_TTSK_OCKOVANIE_INFOGRAFIKA_3_5_12

Župa pokračuje v očkovaní od piatka do nedele

Trnavská župa bude ponúkať očkovanie proti ochoreniu Covid-19 od najbližšieho piatka do nedele. Možnosť nechať sa zaočkovať majú obyvatelia v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcín Moderna a Pfizer.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky