Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Čarovné kúty Slovenska
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná najmä na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa, že exkurzia sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 180 počas 2 školských rokov. Učivo vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré žiak dokáže spojiť s potrebami spoločnosti, nakoľko sa zaoberáme tematickými okruhmi ako ochrana životného prostredia, doprava, cestovný ruch a krásy našej vlasti. Cieľom pri príprave na obe exkurzie je, aby žiak vedel poskytnúť základné informácie a údaje o SR, poznal významné prírodné oblasti, kultúrne a historické pamiatky, aby po príprave dokázal súvisle rozprávať o prebranej téme s využitím osvojenej slovnej zásoby, svoju výpoveď vedel usporiadať podľa logickej postupnosti, dokázal v danej komunikačnej situácii využívať vhodné slová, slovné spojenia, jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou – vedel nadviazať kontakt s osobami hovoriacimi po slovensky, získal odborné vedomosti a zručnosti pri práci s mapami a cestovnými poriadkami jednotlivých druhov dopráv, poznal systémy dopravy v oblasti cestovného ruchu. Mať intenzívny kontakt s praxou už počas štúdia a práca v teréne dnes rezonuje ako nevyhnutnosť pri uplatnení sa absolventov stredných škôl. Absolvovaním exkurzií po kultúrnych a historických pamiatkach Slovenska by žiaci získavali nielen teoretické poznatky, ale aj komunikačné a jazykové zručnosti v navštevovaných regiónoch republiky. Predpokladá sa, že počas dvakrát organizovanej dvojdňovej jazykovej aktivity počas roka by sa pútavou formou zapálila v mladých mysliach túžba po hlbšom poznaní, a otvoril sa mládeži nový obzor. Počas exkurzií by žiaci mali možnosť interaktívne používať vedomosti získané na vyučovacích hodinách, informačné a komunikačné technológie (využívanie tabletov), komunikovať v štátnom jazyku, spracovať rôzne informácie a informačné zdroje overovať a napokon interpretovať získané údaje. Po absolvovaní exkurzií by oboznámili ostatných žiakov jednotlivých ročníkov so svojimi zážitkami vo forme PPT prezentácií. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Volkswagen Slovakia, Bratislava
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že exkurzia bude určená pre žiakov všetkých ročníkov, v predpokladanom počte 100 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Závod VW Slovakia je najväčším podnikom na výrobu áut na Slovensku. Poslednú dobu sa najviac venujú výrobe e-vozidiel. Od roku sa tu vyrába aj hybridný model Volkswagen Touareg Hybrid. Modely ID začínajú novú éru elektrickej mobility: inteligentné, inovatívne a udržateľné. Na hodinách elektrotechniky a na krúžkových stretnutiach sa žiaci naučia, v čom tkvie podstata elektromobility. Ochrana životného prostredia spájaná s estetikou, rýchlosťou v jednom aute ich upevní v presvedčení, aby mysleli technicky aj ekonomicky správne. Na exkurzii žiaci sú oboznámení celou výrobou spolu s jej ekonomickými, technologickými a výrobnými problémami. Takto sa naučia technicky a logicky myslieť na širokom poli elektrotechniky. Podobne ako na vyučovacích hodinách, uvidia ako sa pracuje informačnými zdrojmi, ako sa aplikujú vedomosti z elektrotechniky do počítačových programov, ako sa podnik snaží zmodernizovať autá novými metódami. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Jadrová elektráreň – Jaslovské Bohunice
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa že exkurzia bude určená pre žiakov 1. 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom 100 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Jadrová elektráreň alebo atómová elektráreň je výrobňa elektrickej energie resp. technologické zariadenie slúžiace na premenu jadrovej energie na elektrickú energiu. Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach je najlepším príkladom na modernú výrobu elektrickej energie bez emisných látok. Po jej dokončení bude výkon elektrárne cca 1 200 MW. Pri návšteve jadrovej elektrárne budú žiaci poučení s činnosťou a perspektívou elektrárne. Po exkurzii sa porovnáva výroba energie s ostatnými metódami. Veľmi dôležitá je slnečná energia, energia z biomasy, výroba energie pomocou vetra a tiež útlm elektrární na fosílne palivá. Poznatky z exkurzie žiaci spracujú v prezentáciách. Exkurzia umožní žiakom overiť si teoretické vedomosti získané v odborných predmetoch odborného zamerania informačno-receptívnou metódou, výkladom a demonštrovaním postupov vo výrobe. Cieľom je získať a upevniť poznatky v praxi. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

FB_TTSK_OCKOVANIE_INFOGRAFIKA_3_5_12

Župa pokračuje v očkovaní od piatka do nedele

Trnavská župa bude ponúkať očkovanie proti ochoreniu Covid-19 od najbližšieho piatka do nedele. Možnosť nechať sa zaočkovať majú obyvatelia v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcín Moderna a Pfizer.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky