Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Návšteva podniku Agroservis spol. s.r.o. v Komárne
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že exkurzia bude určená žiakom 2. a 4. ročníka s predpokladaným počtom 88 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Cieľom exkurzie je oboznámiť žiakov so stratégiou úspešného predaja vysoko kvalitných strojov John Deere, zabezpečiť dokonalý technický servis a pohotové dodávky náhradných dielov. Zárukou tohto je predajná a servisná sieť, profesionálne vyškolení servisní technici a moderné technické vybavenie, financovanie a poistenie. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva podniku PD Tvrdošovce
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že exkurzia bude určená žiakom 2. a 4. ročníka s predpokladaným počtom 88 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Cieľom exkurzie bude oboznámiť študentov s metódami hospodárenia na PD Tvrdošovce. Vlastnia bohaté ovocné sady, pestujú jablone, marhule a broskyne, vinice- osvedčené odrody, na slnku dozreté paradajky. Jednou z špecialít je pestovanie rakytníka rašetliakového. Zaoberajú sa klasickou a špeciálnou poľnohospodárskou činnosťou ako i živočíšnou výrobou. Strojový park poľnohospodárskeho družstva a mechanizačné stredisko slúži na zabezpečenie rastlinnej a živočíšnej prírody. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Agro Tami, a. s. v Nitre
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že exkurzia je určená žiakom 2. a 4. ročníka s predpokladaným počtom 88 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Cieľom exkurzie je oboznámiť žiakov so spracovaním mlieka, metódami výroby mliekarenských výrobkov zo sortimentu firmy - slovenské jogurty, tvarohy, nátierky a syry, rôzne druhy mlieka, kvalitatívnym hodnotením mlieka, prepravou mlieka a skladovaním mlieka. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodavania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Arboréta Mlyňany
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa že exkurzia bude určená žiakom 2. a 4. ročníka s predpokladaným počtom 88 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi. Cieľom exkurzie je oboznámiť študentov s dendroexpozíciou a dendrobiológiou. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Požitavského múzea
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Predpokladá sa, že exkurzia bude určená žiakom 2. a 4. ročníka s predpokladaným počtom 88 žiakov. Cieľom exkurzie bude oboznámiť študentov so spôsobom ako zachovať miestne tradície, remeslá či zvyklosti, a zúročiť ich z hľadiska agroturistiky. Oboznámiť žiakov ako sa zameriavať na obnovu ekologického spôsobu hospodárenia s formou rodinnej farmy, ako sa venovať pestovaniu odolných druhov ovocia a zeleniny, obilovín, krmovín, liečivých rastlín, a chov pôvodných druhov zvierat. Oboznámiť študentov, ako vytvoriť udržateľný agroekosystém, zachovať tradície našich starých otcov a mám, so zreteľom na udržateľné hospodárenie. Cieľom je viesť žiakov k prospešnému využívaniu krajiny človekom. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Národného žrebčína v Topoľčiankach
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa, že exkurzia bude určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 108 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi, ktorého obsahom bude zachovanie výnimočného a výrazného postavenia koňa v ľudskej spoločnosti. Prostredníctvom Hipologického múzea sa žiakom sprostredkujú poznatky o jazdeckom, kočiarovom, kováčskom, sedlárskom, kolárskom, ako aj o samotnom postavení koňa a jeho využívaní v spoločnosti. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva ranča na Striebornom jazere
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa že exkurzia bude určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 40 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi. Cieľom exkurzie je navštíviť Ranč na Striebornom jazere, oboznámiť žiakov s výučbou jazdy na koňoch či už v klasickom štýle alebo western, hipoterapiou, drezúrou a výcvikom koní na preteky. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva ZOO v Bojniciach
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 108 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi. Cieľom exkurzie je navštíviť zoologickú záhradu a oboznámiť žiakov so životom rozličných druhov živočíchov. Jej rozloha je 41 hektárov, prezentuje jedinečnú kolekciu živočíchov z celého sveta. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva hospodárstva Biocentrum
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená žiakom 2. a 4. ročníka s predpokladaným počtom 88. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi. Cieľom exkurzie je oboznámiť študentov s metódami hospodárenia na farme na úseku rastlinnej výroby ohľadom pestovania plodín na ornej pôde, pestovania ovocia, pestovania zeleniny, výroby lekvárov, a vinohradníctva, a kvalitatívnym hodnotením jednotlivých výrobkov zo sortimentu firmy. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Old Herold, s.r.o.
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie bude oboznámiť študentov s metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením jednotlivých výrobkov zo sortimentu firmy /liehovín, likérov, atď./, skladovaním, balením a distribúciou. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Hubert J.E., s.r.o.
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie je oboznámiť študentov s metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením jednotlivých výrobkov zo sortimentu firmy, skladovaním, balením a distribúciou. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie bude oboznámiť študentov s metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením jednotlivých výrobkov zo sortimentu firmy, skladovaním, balením a distribúciou. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Figaro - Mondelez Slovakia Holding a. s.
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie bude oboznámiť študentov s metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením jednotlivých výrobkov zo sortimentu firmy /čokolády, kakaového prášku, cukroviniek atď./, skladovaním a balením a distribúciou. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie bude oboznámiť študentov s metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením jednotlivých výrobkov zo sortimentu firmy, skladovaním, balením a distribúciou. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Slovenské Cukrovary, s.r.o.
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie je oboznámiť študentov so spracovaním cukrovej repy, metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením cukru, skladovaním a balením cukru. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Mlyn Kolárovo,a.s
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie bude oboznámiť študentov so spracovaním surovín na výrobu chleba, metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením muky, skladovaním. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Pivovar Steifer a.s. Vyhne
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie bude oboznámiť študentov so spracovaním sladovníckeho jačmeňa, metódami výroby, kvalitatívnym hodnotením pív, skladovaním. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním závodu, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Tauris, a.s. Rimavská Sobota
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie je oboznámiť študentov so spracovaním mäsa /bravčové, hovädzie/, kvalitatívnym hodnotením mäsa, prepravou mäsa a skladovaním. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva závodu Hyza, a.s.
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov 4. ročníka s predpokladaným počtom 54 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Účelom exkurzie je oboznámiť žiakov so spracovaním hydinového mäsa, kvalitatívnym hodnotením hydinového mäsa, prepravou mäsa a skladovaním. Žiaci sa prostredníctvom exkurzie oboznámia s fungovaním podniku, s jeho štruktúrou, spôsobom obchodovania a spôsobom riadenia, čím sa zvýši ich finančná gramotnosť, podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Prírodovedná exkurzia v Národnom parku Slovenský raj
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Exkurzia je určená pre žiakov štyroch tried odboru Cestovný ruch s predpokladaným počtom 90 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pred exkurziou absolvujú žiaci informačný seminár realizovaný zodpovednými učiteľmi. Cieľom exkurzie je oboznámiť žiakov s prírodnými krásami Slovenska, a to kaňony, rokliny, vodopády, jaskyne i flóru a faunu. Hlavným cieľom exkurzie je aj ochrana prírody a pozorovanie ekosystému. Študenti odboru cestovný ruch by sa mali oboznámiť s východnou časťou Slovenskej republiky, nakoľko majú predmet Sprievodcovské činnosti a môžu neskôr pracovať ako sprievodcovia v cestovnom ruchu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva prírodovedného múzea v Bratislave
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Exkurzia je určená pre žiakov štyroch tried odboru Cestovný ruch s predpokladaným počtom 100 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Oboznámiť žiakov s expozíciami, ako napr. Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi, Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita Zeme, Klenoty Zeme. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Východoslovenského múzea, objektu Dom remesiel v Košiciach
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre žiakov štyroch tried odboru Cestovný ruch s predpokladaným počtom 100 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Oboznámiť žiakov s remeslami a cechovníctvom na Slovenku, ako napr. kupci, kováči, zámočníci, mečiari, ostrohári, panciernici, nožiari, zlatníci, cínari, mlynári, tesári, kolesári, tokári, stolári, bednári, sedlári, kožušníci, taškári, obuvníci, garbiari, remenári, čižmári, tkáči, brachetári, súkeníci a klobúčnici, strihači látok, krajčíri povrazníci, mäsiari, sládkovia, olejníci a ďalej stavební remeselníci, hrnčiari a tiež holiči, kúpeľníci a chirurgovia a spôsobom ich kupčenia a podnikania. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Košíc, Slovenského krasu
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Exkurzia je určená pre 4. ročník s predpokladaným počtom 80 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Pre rozvoj prírodovednej gramotnosti je dôležité poznať rozmanitosť živej prírody. Exkurzia má medzipredmetový charakter vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Spoznávať kultúrno-historické pamiatky Košíc a okolia, prírodné predpoklady Slovenského krasu. Prehliadka lokalizačných predpokladov Košíc ako napr. kostolov, pamiatkových rezervácií. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Červeného kameňa, Driny jaskyne a hotela v Banskej Štiavnici
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre 4. ročník s predpokladaným počtom 80 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Spoznávať kultúrno-historické pamiatky Banskej Štiavnice, oboznámiť sa s hodnotami svetového dedičstva UNESCO. Navštíviť hrad Červený kameň a uskutočniť prehliadku expozícií pod vedením miestneho sprievodcu. Navštíviť svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany. Vyhodnotenie poskytovaných kúpeľných služieb lokality. Oboznámiť sa s liečebnými procedúrami kúpeľov. Porovnanie kúpeľných hotelov z hľadiska poskytovaných služieb. Oboznámiť sa s fungovaním hotelov, s ich štruktúrou a spôsobom riadenia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva vinárstva, pálenice a hotela
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre 4. ročník s predpokladaným počtom 80 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Cieľom bude oboznámiť sa s výrobným procesom vína a pálenky, spoznávať kultúrno-historické pamiatky Štúrova a okolia, navštíviť hotel v Štúrove a sledovať následnosť činností na jednotlivých úsekoch, oboznámiť sa s fungovaním hotela, s jeho štruktúrou a spôsobom riadenia, spoznávať kultúrno-historické pamiatky Štúrova a okolia. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva múzea mincí a medailí v Kremnici, návšteva hotela v Banskej Štiavnici
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Exkurzia je určená pre 4. ročník s predpokladaným počtom 80 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Prehliadka Múzea mincí a medailí v Kremnici a oboznámiť sa s vývojom peňazí a s operáciami Národnej banky Slovenska. Spoznávať kultúrno-historické pamiatky Banskej Štiavnice a okolia. Navštíviť hotel v Banskej Štiavnici a sledovať následnosť činností na jednotlivých úsekoch. Absolvovanie veľkého okruhu poznávacieho programu poľovníckeho kaštieľa. Absolvovaním exkurzie si žiaci zvýšia podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie čo bude pozitívne vplývať ma ich budúce uplatnenie na trhu práce. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Návšteva Štrbského plesa, Popradu a Kremnice
Popis: Mimoškolská činnosť - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Exkurzia je určená pre 4. ročník s predpokladaným počtom 80 žiakov. Exkurziu bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Navštíviť Grand hotel Kempinsky na Štrbskom plese a sledovať následnosť činností na jednotlivých úsekoch. Oboznámiť sa s fungovaním hotela, s jeho štruktúrou a spôsobom riadenia. Návšteva turistických chodníkov TANAP-u. Pozorovať priebeh kongresových služieb v kongresovom hoteli Poprad. Oboznámiť sa s fungovaním hotela, s jeho štruktúrou a spôsobom riadenia. Prehliadka Múzea mincí a medailí v Kremnici a oboznámiť sa s vývojom peňazí a s operáciami Národnej banky Slovenska. Absolvovaním exkurzie si žiaci zvýšia podnikateľské vedomosti a ekonomické myslenie čo bude pozitívne vplývať na ich budúce uplatnenie na trhu práce. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky