Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Krúžok stolárstva a rezbárstva
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti. Krúžok bude určený pre žiakov všetkých ročníkov s predpokladaným počtom žiakov 10 žiakov. Krúžok sa bude realizovať počas 2 školských rokov. Žiak sa naučí čítať a používať odbornú terminológiu a symboliku, postupovať hospodárne pri manipulácií s materiálmi energiou, strojmi, zariadeniami, nacvičovať podnikateľské aktivity, ekonomicky myslieť, zhotovovať cenové ponuky, robiť po zhotovení výrobkov cenovú kalkuláciu. Rovnako byť manuálne zručný a tvorivý v oblasti stolárstva a rezbárstva. Ide o krúžok, kde žiaci tiež rozšíria svoje odborné znalosti, hlavne zručnosti v opracovaní dreva, čiastočne v drevorezbárstve. Budú pracovať s náradím, nástrojmi a strojmi. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Krúžok aplikovanej informatiky I.
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 30 počas 2 školských rokov. Hodiny by sa realizovali v triede určenej na krúžok Aplikovanej informatiky I. Aktivity krúžku budú zamerané na prehĺbenie praktických informačných zručností. V krúžku si žiaci osvoja teoretické vedomosti, ktoré budú môcť aplikovať v praxi. Budú pracovať s počítačmi, programami a projektorom. Výučba bude prebiehať v odbornej učebni informatiky. Zároveň sa krúžok bude cielene venovať: používaniu odbornej terminológie, nácviku ako správne manipulovať so strojmi a zariadeniami, spolu s nacvičením práce s rôznymi programami s prepojením na teoretické znalosti v programoch Windows, Excel, Word, PowerPoint ako aj na správne používanie internetových prehliadačov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Krúžok aplikovanej informatiky II.
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 1. a 2. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 30 počas 2 školských rokov. Hodiny by sa realizovali v triede určenej na krúžok Aplikovanej informatiky II. Aktivity krúžku budú zamerané na prehĺbenie praktických informačných zručností. V krúžku si žiaci osvoja teoretické vedomosti, ktoré budú môcť aplikovať v praxi. Budú pracovať s počítačmi, programami a projektorom. Výučba bude prebiehať v odbornej učebni informatiky. Zároveň sa krúžok bude cielene venovať: používaniu odbornej terminológii, nácviku ako správne manipulovať so strojmi a zariadeniami, spolu s nacvičením práce s rôznymi programami s prepojením na teoretické znalosti v programoch Windows, Excel, Word, PowerPoint ako aj na správne používanie internetových prehliadačov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky