Skočiť na obsah

Pedagogické kluby

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Klub učiteľov odborných predmetov – 1

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Klub sa zameria na výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. Pôsobenie pedagogického klubu je zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov, aby boli schopní kvalitnej inovácie vo svojej pedagogickej práci, aby dokázali reagovať na rýchle zmeny v spoločnosti, aby využívaním IKT modernizovali vyučovací proces, aby vyučovaním predmetu finančná gramotnosť prispeli k orientácii žiakov v ekonomických záležitostiach, aby žiakov oboznamovali s novými technológiami vo výrobnom procese. Zasadnutie klubu sa bude uskutočňovať podľa plánu v priestoroch školy, podľa potreby v učebni výpočtovej techniky, kde budú aj praktické ukážky. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.
 

Názov: Klub učiteľov teoretického vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov v autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ Automobilová Trnava

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Klub sa bude zameriavať na sieťovanie kolegov a výmenu skúsenosti učiteľov jednotlivých predmetov čím prispejú k obohateniu skúseností a zručností iných vyučujúcich. Prepojením predmetov sa bude sledovať predovšetkým zlepšenie výsledkov žiakov. Diskusia medzi vyučujúcimi poukáže na potreby toho ktorého predmetu a učiteľa. Plánované pravidelné zasadnutia monitorujú činnosti počas celého roka, PP sa oboznamujú so skúsenosťami pri využívaní moderných vyučovacích postupov a používaní moderných učebných pomôcok. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.
 

Názov: Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku strojárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ Automobilová Trnava

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Klub sa bude zameriavať na výmenu skúseností a praktických zručností majstrov OV a učiteľov odborných predmetov pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo výučbe OV v II.,III. a IV. ročníku stroj. odborných predmetov. Ďalej na posilňovanie vedomostí a zručností v IKT kompetenciách pri využití výpočtovej techniky pri simulácii trieskového obrábania na trenažéroch a počítačoch ako aj na získavanie nových vedomostí a praktických zručností je pre majstrov OV a učiteľov OP potrebné z dôvodu neustálej modernizácie obrábacích technológií ,a tým aj nových postupov v strojárskej výrobe a opravárenskej činnosti. Činnosť klubu bude spočívať v plánovaných stretnutiach so stanoveným obsahom. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

 

Názov: Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ Automobilová Trnava

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Z dôvodu neustálej modernizácie výroby automobilov a tým aj nových výrobných postupov je potrebné, aby učitelia OP a majstri OV získavali neustále nové vedomosti a praktické zručnosti. Klub sa bude zameriavať na posilňovanie vedomostí a zručností v IKT kompetenciách pri využití výpočtovej techniky a diagnostických prístrojov v strojárskej výrobe a opravárenskej činnosti je predpokladom vyššej kvalitatívnej úrovne absolventov školy. Cieľom bude vzájomná výmena skúseností, diskusie o overených a osvedčených vyučovacích metódach prispejú k naplneniu hlavných cieľov školy. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky