Skočiť na obsah

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Klub učiteľov prírodovedných predmetov - 1

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu bude spočívať v príprave a koordinácií vzdelávacích činností. Význam pôsobenia klubu bude tiež v odstránení rozdielov v obsahu vyučovania a požadovaných vedomostí a zručností žiakov jednotlivými vyučujúcimi. Aktivity členov pedagogického klubu budú zamerané na prepojenie medzipredmetových vzťahov, na využívanie aktivizujúcich metód vo vyučovaní. Projektové vyučovanie bude zamerané najmä na prírodné látky v bežnom živote. 
 

Názov: Klub učiteľov ekonomických predmetov

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Činnosť klubu bude spočívať v príprave a teoretických obsahov a praktickej činnosti zameranú na oblasť finančnej gramotnosti. Cieľom je, nájsť inovatívne formy a spôsoby aby žiak vedel vysvetľovať príčiny a súvislosti z oblasti financií, kriticky a selektívne spracovával informácie, diskutoval o nich a zaujímal k nim stanoviská. Žiak dokáže aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Vedel vyhľadávať vhodné ekonomické informácie z rôznych zdrojov v písomnej, grafickej alebo zvukovej forme, informácie evidoval, triedil, spracovával a prezentoval vhodnou formou, efektívne využíval informačné a komunikačné technológie, bol mediálne gramotný, poznal základy informačnej bezpečnosti. Výstupy budú zamerané na vypracovanie podkladov na lepšie pochopenie jednotlivých tém, taktiež na vypracovanie problémových úloh pre žiakov v oblasti finančnej gramotnosti so zameraním na skupinovú prácu, prácu s odbornými textami. Význam klubu je v jednotnom postupe a vytváraní kreatívnych možností pri získavaní vedomostí a zručností z finančnej gramotnosti a v neposlednej miere neustála aktualizácia informácií v tejto oblasti. 
 

Názov: Klub učiteľov anglického jazyka

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Cieľom zasadnutí klubu bude výmena skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti – použitie odbornej a doplnkovej literatúry – anglických časopisov a novín, slovníkov, odborných textov, doplnkových materiálov pre prípravu k maturitnej skúške, výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní – použitie didaktických hier, využitie IKT technológií pri vyučovaní anglického jazyka. 
 

Názov: Klub IKT

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Činnosť pedagogického klubu spočíva v implementácii digitálnej gramotnosti do vyučovania, v príprave a koordinácii vzájomných vzťahov medzi predmetmi. Činnosť klubu bude zameraná na rozvoj medzipredmetových vzťahov – príprava a koordinácia obsahu vzdelávania, hodnotenia žiakov. Klub bude zasadať v dvojmesačných intervaloch. Výstupmi jeho činnosti budú materiály zamerané na aplikáciu medzipredmetových zručností žiakov pri tvorbe výstupov v jednotlivých predmetoch. Význam pôsobenia klubu bude v prepojení obsahov vzdelávania so zameraním na využitie digitálnych zručností žiaka pri rozvíjaní kľúčových kompetencií v odborných predmetoch. 
 

Názov: Klub učiteľov nemeckého jazyka

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Cieľom klubu bude výmena skúseností a best practice z vlastných vyučovacích činnosti jednotlivých pedagógov – použitie odbornej a doplnkovej literatúry – nemeckých časopisov a novín, slovníkov, odborných textov, doplnkových materiálov pre prípravu k maturitnej skúške, ako aj výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. 
 

Názov: Klub čitateľskej gramotnosti

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v čitateľskej gramotnosti. Cieľom klubu bude výmena skúseností vyučujúcich z vyučovacej praxe, inovatívne vyučovacie postupy a ich zavedenie do praxe, rozvoj tvorivosti žiakov, príprava cvičení na posilnenie čitateľskej gramotnosti žiakov, upriamenie pozornosti na čítanie s porozumením ako kľúčovej zložky vzdelávania, upriamenie pozornosti na schopnosť triediť informácie, hodnotiť ich a vhodne používať. Čitateľskú gramotnosť je nutné využívať vo všetkých predmetoch, žiaci sú vedení k čítaniu s porozumením, chápaniu a vysvetľovaniu obsahu zameraného na rozvíjanie komunikačných zručností. 
 

Názov: Klub učiteľov odborných predmetov - 2

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Cieľom klubu bude výmena informácií, a skúseností ako formovať u žiakov kladný vzťah k podnikaniu, aké uplatňovať metódy, techniky a stratégie, podporujúce rozvoj podnikateľskej gramotnosti. Za účelom získania praktických podnikateľských a ekonomických skúseností akým spôsobom zapojiť žiakov do vzdelávacích programov. Aktivity členov pedagogického klubu budú zamerané na prepojenie medzipredmetových vzťahov, na využívanie aktivizujúcich metód vo vyučovaní s dôrazom na posilnenie finančnej gramotnosti v každej oblasti, ako aj na témy zamerané na riešenie úloh zo života, schopnosť správne hospodáriť s finančnými prostriedkami a orientovať sa v spotrebiteľskom svete. 

 

Vytvorené dňa: 10.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky