Skočiť na obsah

Pedagogické kluby

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu bude zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti IKT zručností. Činnosť klubu bude vychádzať z Deklarácie práv dieťaťa a z platnej školskej legislatívy. Cieľom bude skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, verbálnej komunikácie a práca s informačnými technológiami (PC ako prostriedok komunikácie). Klub sa bude venovať žiakom s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (IVVP). Klub bude zisťovať najvhodnejšie metódy výučby (okrem beznej výučby) pre žiakov s IVVP s využitím IKT (tablety, elektronické čítačky kníh, na PC obrazové metódy, prípadne počúvanie). Aby si žiasi s IVVP čo najvhodnejšie osvojili preberané učivo na jednotlivých hodinách a zapájali sa aktívne do vyučovacieho procesu. Samozrejme v klube sa budú rozoberať a vypracovávať pomocou IKT (hľadať tá najvhodnejšia cesta) aj individuálne výchovno-vzdelávacie plány, na základe ktorých sa bude realizovať výuka týchto žiakov. V klube sa budú analyzovať aj vhodné videá so sociálnych sietí a triedenie týchto videí a následne vytriedené videá ponúkať ako ukážky žiakom na hodinách v boji proti extrémizmu, aby sa nedostali nevhodné videá na vyučovaciu hodinu, ktoré si budú členovia klubu získavať prostredníctvom sociálnych sietí a internetu, kde žiaci sústredia svoj voľný čas (posielanie videí cez IKT). Súčasťou práce bude aj komunikácia o jednotlivých dokumentoch týkajúcich sa tejto skupiny žiakov. V tomto klube pracuje výchovná poradkyňa, koordinátorka drogovej prevencie a závislostí a vyškolená učiteľka s protidrogovou tematikou.

Názov: Pedagogický klub učiteľov cudzích jazykov
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti jazykových zručností. Klub učiteľov cudzích jazykov, sa bude zameriavať na výmenu skúseností z vlastnej činnosti členov klubu. Snahou bude zlepšiť výchovu a vzdelávanie na hodinách cudzích jazykov, tvorivými činnosťami, využívaním moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód. Veľký dôraz bude klub klásť na možnosti uplatňovania medzipredmetových vzťahov a prepojenie s praxou. Z týchto dôvodov členovia budú hľadať možnosti rozšírenia vedomostí v cudzom jazyku s prepojením na odborné predmety ekonomika, strojníctvo, automobily, dopravná prevádzka, rastlinná výroba, ekológia ako aj na zlepšenie komunikačných schopností v rôznych životných situáciách a rozšírime si vedomosti z krajinovedy z hľadiska sviatkov, tradícií, kultúry v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách. Dve stretnutia budeme venovať Európskej únii. 

Názov: Klub učiteľov odborných predmetov
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti IKT zručností. Cieľom klubu učiteľov odborných predmetov bude zamerať sa na zvýšenie odborných vedomostí žiakov, posilnením ich kľúčových kompetencií a to hlavne na čítanie a počúvanie s porozumením, ako aj na zručnosť - vedieť vyjadriť svoj názor na danú problematiku. V rámci štúdia sa klub zameria aj na diskusiu k úpravám RUP, učebných osnov a zavádzanie aktivizačných metód vo vyučovaní. Dôležitou časťou komunikácie bude aj vyššia úroveň prepojenia medzipredmetových vzťahov a realizácia jednotlivých tém vo firmách spolupracujúcich so školou. 

Názov: Pedagogický klub majstrov odborného výcviku
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu bude zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti IKT zručností. Pedagogický klub majstrov odborného výcviku bude zameraný na výmenu pedagogických skúseností z vlastnej činnosti na odbornom výcviku. V prevažnej časti k tvorbe didaktických programov zameraných na zvyšovanie IKT zručností a technického myslenia. Snahou pedagogického klubu bude zlepšiť kvalitu vzdelávania, výsledky a kompetencie žiakov. Členovia klubu sa sústredia na rozbory aplikovaných aktivít formou analýz a tiež sa budú hodnotiť výsledky cieľovej skupiny žiakov. Pedagogickí zamestnanci vytvoria v rámci aktivity pracovné listy, prezentácie, testy, vzdelávacie hry a iné výstupy tak, aby čo najnetradičnejšie a čo najefektívnejšie dokázali žiakom vysvetliť preberanú tému. Využijú pri tom rôzne nové a netradičné IKT technológie, aby sa priblížili svetu dnešného moderného študenta. 


 

 

 

Vytvorené dňa: 10.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky