Skočiť na obsah

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Klub učiteľov pre poľnohospodárske a potravinárske predmety
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti prírodovednej gramotnosti. Cieľom založenia klubu je zvýšiť inkluzívnosť a zlepšiť výsledky a kompetencie študentov a žiakov, vytvorením fóra pre učiteľov poľnohospodárskych a potravinárskych odborných predmetov, kde by mali možnosť odborne prerokovať a riešiť aktuálne poľnohospodárske a potravinárske odborné otázky. Klub učiteľov by pozýval aj odborníkov z praxe, ktorí by prednášali o zmenách v legislatívach, o nových metódach hospodárenia a spracovania produktov. Z toho by prosperovali i študenti strednej odbornej školy, nakoľko vyučujeme rôzne odborné predmety. Využívali by sme aj IKT zručnosti, nakoľko plánujeme organizovať rôzne súťaže, exkurzie, prednášky a besedy s odborníkmi.


Názov: Klub učiteľov ekonomických predmetov
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Cieľom klubu by bolo vytvorenie fóra pre učiteľov ekonomických predmetov a učiteľov cestovného ruchu. Učitelia by mali možnosť odborne prerokovať a riešiť aktuálne ekonomické otázky a určiť spôsob, ako ich zapracovať do tematických plánov. Klub by mal prispieť k odbornému rastu pedagógov na škole, a to by vedeli realizovať na vyučovacích hodinách. Klub by pozýval odborníkov z praxe, ktorí by prednášali o zmenách v legislatívach. Z toho by prosperovali i študenti. Využívali by sme aj IKT zručnosti, nakoľko plánujeme aj organizovať súťaže, exkurzie, prednášky a besedy s odborníkmi. 

Názov: Klub odborníkov hotelovej akadémie
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Počas zasadnutí pedagogického klubu pôjde o výmeny skúseností učiteľov odborných predmetov. Pedagógovia budú riešiť aktuálne problematické otázky týkajúce sa vyučovania odborných predmetov a určia spôsob ako výsledky zapracovať do tematických plánov. Klub by mal prispieť k odbornému rastu pedagógov na škole. Klub plánuje pozvať odborníkov z praxe, ktorí by prednášali o trendoch a o svojich skúsenostiach v oblasti hotelierstva. Do vyučovacej činnosti by sme zahrnuli aj IKT zručnosti a to formou organizovania súťaží, exkurzií, prednášok a besied s odborníkmi. 

 

Vytvorené dňa: 10.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky